Epistemologia Filozofia nauki Konferencje Patronaty

Obraz potoczny, naukowy i filozoficzny na 60. Tygodniu Filozoficznym

XX wiek to okres intensywnego rozwoju nauk szczegółowych, których odkrycia odmieniły nasz sposób rozumienia świata. Zmiana ta niejednokrotnie polegała na odrzuceniu lub modyfikacji potocznie żywionych przekonań. Właśnie temu tematowi poświęcona będzie 60. już edycja Tygodnia Filozoficznego, którego tegorocznym hasłem jest: „Trzy obrazy świata: potoczny, naukowy, filozoficzny”. Magazyn „Filozofuj!” jest patronem medialnym wydarzenia.

Bada­nia fizycz­ne zmie­ni­ły nasze wyobra­że­nie na temat struk­tu­ry ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści, bio­lo­gia zre­wi­do­wa­ła prze­świad­cze­nie o szcze­gól­nym miej­scu czło­wie­ka w świe­cie, zaś psy­cho­lo­gia dowio­dła ist­nie­nia wie­lu nie­uświa­da­mia­nych mecha­ni­zmów, od któ­rych zale­ży nasze codzien­ne pozna­nie. Punk­tem wyj­ścia 60. Tygo­dnia Filo­zo­ficz­ne­go KUL, któ­ry odbę­dzie się w dniach 16–20 kwiet­nia 2018, będą pyta­nia o rela­cję mię­dzy potocz­nym obra­zem świa­ta a wie­dzą nauko­wą, a tak­że o zasad­ność przy­pi­sy­wa­nia pry­ma­tu obra­zo­wi nauko­we­mu (w dużej mie­rze tym zagad­nie­niom poświę­ci­li­śmy nr 4 „Filo­zo­fuj!” z 2016 roku).

Te ogól­ne zagad­nie­nia sta­no­wią zale­d­wie wstęp do bar­dziej szcze­gó­ło­wych pro­ble­mów. Jed­ną z klu­czo­wych kwe­stii – zwłasz­cza w świe­tle pry­ma­tu obra­zu nauko­we­go – jest pyta­nie, jak wyglą­da pre­zen­to­wa­ny w nim świat. Szcze­gól­nie istot­ne sta­je się ono w przy­pad­ku czło­wie­ka, któ­ry w świe­tle nauk przy­rod­ni­czych tra­ci swe wyróż­nio­ne miej­sce. Czło­wiek nie jest już mia­rą wszyst­kich rze­czy, jak nazwał go nie­gdyś Pro­ta­go­ras z Abde­ry; zamiast tego sta­je się jed­nym z wie­lu bytów. Z dru­giej stro­ny, takie podej­ście nie uwzględ­nia fak­tu, iż isto­ty ludz­kie są zdol­ne, by prze­kra­czać natu­rę, przez co nie spo­sób odmó­wić im wyjąt­ko­wo­ści. Jaki sta­tus ma zatem czło­wiek w porząd­ku rze­czy­wi­sto­ści: czy wyra­sta ponad świat zwie­rząt, czy raczej sta­no­wi jego  prze­dłu­że­nie? Czy bli­żej nam do istot dys­po­nu­ją­cych praw­dzi­wym samo­po­zna­niem i wol­no­ścią, czy może jeste­śmy jedy­nie nie­do­sko­na­ły­mi auto­ma­ta­mi, któ­re zosta­ną zastą­pio­ne w toku ewo­lu­cji lub – co bar­dziej praw­do­po­dob­ne – ustą­pią miej­sca sztucz­nej inte­li­gen­cji? Co z byta­mi, o któ­rych nauka albo mil­czy, albo suge­ru­je ich ilu­zo­rycz­ność, jak bar­wy czy dźwięki?

Ponad­to chcie­li­by­śmy zasta­no­wić się nad miej­scem, jakie w kształ­to­wa­niu nasze­go obra­zu świa­ta powin­na zaj­mo­wać per­spek­ty­wa filo­zo­ficz­na oraz nad tym, jak powin­ny się ukła­dać związ­ki filo­zo­fii z nauką. Inną gru­pą zagad­nień, któ­re wyda­ją się nie­moż­li­we do nauko­we­go uję­cia, są pro­ble­my zwią­za­ne z moral­no­ścią czy ludz­ką egzy­sten­cją: pyta­nia o to, czym jest dobro i zło albo jaki jest osta­tecz­ny sens życia czło­wie­ka nie dadzą się ade­kwat­nie wyra­zić w języ­ku nauki, przez co uwa­ża się je za źle posta­wio­ne. W tym kon­tek­ście poja­wia się rów­nież kwe­stia Boga, nie­obec­ne­go w nauko­wym obra­zie świata.

Wska­za­ne wyżej pro­ble­my dowo­dzą, że rela­cja pomię­dzy potocz­nym, nauko­wym i filo­zo­ficz­nym obra­zem świa­ta nie jest bynaj­mniej oczy­wi­sta. Celem 60. Tygo­dnia Filo­zo­ficz­ne­go KUL jest posta­wie­nie wymie­nio­nych pytań, a tak­że przyj­rze­nie się moż­li­wym na nie odpo­wie­dziom. W ramach tego wyda­rze­nia odbę­dzie się kil­ka­na­ście wykła­dów pro­wa­dzo­nych zarów­no przez filo­zo­fów, jak i uczo­nych róż­nych dzie­dzin, a tak­że dwie deba­ty, poświę­co­ne zagad­nie­niom natu­ra­li­zmu oraz miej­sca umy­słu w świe­cie fizycz­nym. Inte­gral­ną czę­ścią Tygo­dnia będzie tak­że finał VI Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Logicz­ne­go. Liczy­my, że dzię­ki temu jubi­le­uszo­wy Tydzień Filo­zo­ficz­ny po raz kolej­ny sta­nie się miej­scem dys­ku­sji, wymia­ny poglą­dów i rze­tel­nej reflek­sji filozoficznej.

Pro­gram:

Ponie­dzia­łek, 16 kwiet­nia 2018

sala CTW113

 • 10.30  |  Otwar­cie 60. Tygo­dnia Filo­zo­ficz­ne­go (Rek­tor KUL, Dzie­kan Wydzia­łu Filozofii)
 • 10.45  |  Anto­ni B. Stę­pień  |  Wykład otwie­ra­ją­cy LX Tydzień Filozoficzny
 • 11.30  |  Krzysz­tof Meis­sner  |  Co może robić filo­zof w labo­ra­to­rium uczonego?
 • 13.00  |  Tomasz Bigaj  |  Dla­cze­go mecha­ni­ka kwan­to­wa fascy­nu­je filo­zo­fów? O kocie Schrödin­ge­ra i wie­lo­ści światów
 • 16.00  |  Mag­da­le­na Fikus  |  Czy geny deter­mi­nu­ją nasze życie?
 • 17.00  |  Adam Chmie­lew­ski  |  Filo­zo­fia jako poszu­ki­wa­nie porządku
 • 18.15  |  Jan Woleń­ski i Jacek Woj­ty­siak  |  DEBATA: Bla­ski i cie­nie natu­ra­li­zmu. Deba­ta pod patro­na­tem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go Oddział w Lublinie
 • 20.00  |  Uro­czy­sta kolacja

Wto­rek, 17 kwiet­nia 2018

sala CTW113

 • 09.00  |  Miko­łaj Olszew­ski  |  Potocz­ny, nauko­wy i filo­zo­ficz­ny obraz świa­ta w średniowieczu
 • 10.00  |  Tade­usz Szub­ka, Piotr Gutow­ski i Rafał Wierz­cho­sław­ski  |  Trzy obra­zy świa­ta: sta­no­wi­ska nowo­żyt­ne i współczesne
 • 12.15  |  Arka­diusz Gut  |  Umy­sły dzieci
 • 15.30  |  Anna Dut­kow­ska i Zbi­gniew Wró­blew­ski  |  Jakie umy­sły posia­da­ją zwierzęta?
 • 16.30  |  Robert Piłat  |  Samo­po­zna­nie w uję­ciu potocz­nym, nauko­wym i filozoficznym
 • 17.45  |  Piotr Fran­cuz  |  Sko­ro świat jest bez­barw­ny, to dla­cze­go jest barwny?
 • 19.00  |  Oskar i Róża. Spek­takl Teatru ITP

Śro­da, 18 kwiet­nia 2018

sala CTW114

 • 09.15  |  Nata­sza Szut­ta  |  Po co ety­ko­wi bada­nia empiryczne?
 • 10.15  |  Mar­ta Sonie­wic­ka  |  Pro­jek­to­wa­nie dzie­ci – dyle­ma­ty prawno-etyczne
 • 11.30  |  Rena­ta Zie­miń­ska  |  Dzie­ci inter­pł­cio­we a poję­cie płci
 • 14.30  |  Woj­ciech Zału­ski  |  Para­dok­sy doświad­cze­nia czasu
 • 15.30  |  Mar­cin Mił­kow­ski i Robert Poczo­but  |  DEBATA: Spór o miej­sce umy­słu w świe­cie fizycznym

Czwar­tek, 19 kwiet­nia 2018

sala CTW114

 • 09.15  |  Mariusz Taba­czek  |  Czy nauki przy­rod­ni­cze dopusz­cza­ją dzia­ła­nie Boga w świecie?
 • 10.15  |  Adrian Kuź­niar  |  Argu­ment dar­wi­now­ski w epi­ste­mo­lo­gii moralności
 • 11.30  |  Maciej Witek  |  Rela­ty­wizm i akomodacja
 • 12.30  |  Wykła­dy dla uczest­ni­ków Kon­kur­su Logicz­ne­go (Marek Lech­niak, Piotr Lip­ski, Paweł Gondek)
 • 16.30  |  Anto­ni Libe­ra i Janusz Pyda  |  Czwar­ty-arty­stycz­ny (lite­rac­ki) — obraz świa­ta na przy­kła­dzie twór­czo­ści Samu­ela Bec­ket­ta i wybra­nych pisa­rzy XX wieku

Pią­tek, 20 kwiet­nia 2018

sala C618

 • 10.00  |  Pre­zen­ta­cja pierw­sze­go tomu książ­ki Jeże­li Bóg ist­nie­je… Wol­ność czło­wie­ka a hipo­te­za teistycz­na powsta­łej w ramach reali­za­cji gran­tu Filo­zo­ficz­na dys­ku­sja wokół pro­ble­mu deter­mi­ni­zmu od św. Augu­sty­na do Alvi­na Plan­tin­gi. Wol­ność czło­wie­ka a hipo­te­za teistyczna
  Wpro­wa­dze­nie: Agniesz­ka Kijew­ska i Andrzej Stefańczyk
 • Mar­cin Tka­czyk  |  Dla­cze­go Bóg daje wol­ność i stwa­rza pro­blem futu­ra con­tin­gen­tia? Roz­wią­za­nie
  Komen­tarz: Mar­ty­na Kosz­ka­ło, Piotr Gutow­ski i Prze­my­sław Gut
 • Występ arty­stycz­ny  |  Łukasz Libow­ski i Karol Wiewiórka
 • 12.00  |  Jacek Wawer  |  Logicz­ny deter­mi­nizm czy­li czy logi­ka prze­są­dza kto zosta­nie prezydentem
 • 14.00  |  Sesja 1: Wystą­pie­nia stu­denc­kie [sala GG208]
 • 14.00  |  Sesja 2: Gau­dium veri­ta­tis – filo­zo­fia a (nowa) ewangelizacja
 • 17.30  |  Sta­ni­sław Judyc­ki  |  Nauka a rze­czy ostateczne
 • Wysta­wa towarzysząca:
  Łukasz Bożyc­ki — Przy­cho­dzi dusza do rozumu
Orga­ni­za­to­rzy:

Koło Filo­zo­ficz­ne Stu­den­tów KUL

Wydział Filo­zo­fii KUL

Patro­nem medial­nym kon­fe­ren­cji jest maga­zyn „Filo­zo­fuj!”.


Miej­sce: Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski Jana Paw­ła II Czas: 16–20 kwiet­nia 2018  Pro­fil kon­fe­ren­cji na Facebook Stro­na inter­ne­to­wa wydarzenia

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Co zna­czy poję­cie “obraz potocz­ny”? Gdy czy­tam tekst to dzi­wię się że nikt nie zwra­ca uwa­gi na Imma­nu­ela Kan­ta, któ­ry doko­nał Koper­ni­kań­skie­go prze­wro­tu w filo­zo­fii! W/g Imma­nu­ela Kan­ta ” kry­te­rium obra­zo­we hamu­je roz­wój wyż­szych umie­jęt­no­ści umy­sło­wych” A dla­cze­go Temi­da ma zasło­nię­te oczy? Czy ktoś się nad tym zastanawiał?

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy