Epistemologia Filozofia nauki Konferencje Patronaty

Obraz potoczny, naukowy i filozoficzny na 60. Tygodniu Filozoficznym

XX wiek to okres intensywnego rozwoju nauk szczegółowych, których odkrycia odmieniły nasz sposób rozumienia świata. Zmiana ta niejednokrotnie polegała na odrzuceniu lub modyfikacji potocznie żywionych przekonań. Właśnie temu tematowi poświęcona będzie 60. już edycja Tygodnia Filozoficznego, którego tegorocznym hasłem jest: „Trzy obrazy świata: potoczny, naukowy, filozoficzny”. Magazyn „Filozofuj!” jest patronem medialnym wydarzenia.

Zapisz się do naszego newslettera

Bada­nia fizy­czne zmieniły nasze wyobraże­nie na tem­at struk­tu­ry otacza­jącej nas rzeczy­wis­toś­ci, biolo­gia zrewid­owała przeświad­cze­nie o szczegól­nym miejs­cu człowieka w świecie, zaś psy­cholo­gia dowiodła ist­nienia wielu nieuświadami­anych mech­a­nizmów, od których zależy nasze codzi­enne poz­nanie. Punk­tem wyjś­cia 60. Tygod­nia Filo­zoficznego KUL, który odbędzie się w dni­ach 16–20 kwiet­nia 2018, będą pyta­nia o relację między potocznym obrazem świa­ta a wiedzą naukową, a także o zasad­ność przyp­isy­wa­nia pry­matu obra­zowi naukowe­mu (w dużej mierze tym zagad­nieniom poświę­cil­iśmy nr 4 „Filo­zo­fuj!” z 2016 roku).

Te ogólne zagad­nienia stanow­ią zaled­wie wstęp do bardziej szczegółowych prob­lemów. Jed­ną z kluc­zowych kwestii – zwłaszcza w świ­etle pry­matu obrazu naukowego – jest pytanie, jak wyglą­da prezen­towany w nim świat. Szczegól­nie istotne sta­je się ono w przy­pad­ku człowieka, który w świ­etle nauk przy­rod­niczych traci swe wyróżnione miejsce. Człowiek nie jest już miarą wszys­t­kich rzeczy, jak nazwał go niegdyś Pro­tago­ras z Abdery; zami­ast tego sta­je się jed­nym z wielu bytów. Z drugiej strony, takie pode­jś­cie nie uwzględ­nia fak­tu, iż isto­ty ludzkie są zdolne, by przekraczać naturę, przez co nie sposób odmówić im wyjątkowoś­ci. Jaki sta­tus ma zatem człowiek w porząd­ku rzeczy­wis­toś­ci: czy wyras­ta pon­ad świat zwierząt, czy raczej stanowi jego  przedłuże­nie? Czy bliżej nam do istot dys­ponu­ją­cych prawdzi­wym samopoz­naniem i wol­noś­cią, czy może jesteśmy jedynie niedoskon­ały­mi automata­mi, które zostaną zastą­pi­one w toku ewolucji lub – co bardziej praw­dopodob­ne – ustąpią miejs­ca sztucznej inteligencji? Co z byta­mi, o których nau­ka albo mil­czy, albo sugeru­je ich ilu­zo­ryczność, jak bar­wy czy dźwię­ki?

Pon­ad­to chcielibyśmy zas­tanow­ić się nad miejscem, jakie w ksz­tał­towa­niu naszego obrazu świa­ta powin­na zaj­mować per­spek­ty­wa filo­zoficz­na oraz nad tym, jak powin­ny się układać związ­ki filo­zofii z nauką. Inną grupą zagad­nień, które wyda­ją się niemożli­we do naukowego uję­cia, są prob­le­my związane z moral­noś­cią czy ludzką egzys­tencją: pyta­nia o to, czym jest dobro i zło albo jaki jest ostate­czny sens życia człowieka nie dadzą się adek­wat­nie wyraz­ić w języku nau­ki, przez co uważa się je za źle postaw­ione. W tym kon­tekś­cie pojaw­ia się również kwes­t­ia Boga, nieobec­nego w naukowym obra­zie świa­ta.

Wskazane wyżej prob­le­my dowodzą, że relac­ja pomiędzy potocznym, naukowym i filo­zoficznym obrazem świa­ta nie jest byna­jm­niej oczy­wista. Celem 60. Tygod­nia Filo­zoficznego KUL jest postaw­ie­nie wymienionych pytań, a także przyjrze­nie się możli­wym na nie odpowiedziom. W ramach tego wydarzenia odbędzie się kilka­naś­cie wykładów prowad­zonych zarówno przez filo­zofów, jak i uczonych różnych dziedzin, a także dwie debaty, poświę­cone zagad­nieniom nat­u­ral­iz­mu oraz miejs­ca umysłu w świecie fizy­cznym. Inte­gral­ną częś­cią Tygod­nia będzie także finał VI Ogólnopol­skiego Konkur­su Log­icznego. Liczymy, że dzię­ki temu jubileuszowy Tydzień Filo­zoficzny po raz kole­jny stanie się miejscem dyskusji, wymi­any poglądów i rzetel­nej reflek­sji filo­zoficznej.

Pro­gram:

Poniedzi­ałek, 16 kwiet­nia 2018

sala CTW113

 • 10.30  |  Otwar­cie 60. Tygod­nia Filo­zoficznego (Rek­tor KUL, Dziekan Wydzi­ału Filo­zofii)
 • 10.45  |  Antoni B. Stępień  |  Wykład otwier­a­ją­cy LX Tydzień Filo­zoficzny
 • 11.30  |  Krzysztof Meiss­ner  |  Co może robić filo­zof w lab­o­ra­to­ri­um uczonego?
 • 13.00  |  Tomasz Bigaj  |  Dlaczego mechani­ka kwan­towa fas­cynu­je filo­zofów? O kocie Schrödingera i wieloś­ci światów
 • 16.00  |  Mag­dale­na Fikus  |  Czy geny deter­min­u­ją nasze życie?
 • 17.00  |  Adam Chmielews­ki  |  Filo­zofia jako poszuki­wanie porząd­ku
 • 18.15  |  Jan Woleńs­ki i Jacek Woj­tysi­ak  |  DEBATA: Blas­ki i cie­nie nat­u­ral­iz­mu. Deba­ta pod patronatem Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego Odd­zi­ał w Lublin­ie
 • 20.00  |  Uroczys­ta kolac­ja

Wtorek, 17 kwiet­nia 2018

sala CTW113

 • 09.00  |  Mikołaj Olszews­ki  |  Potoczny, naukowy i filo­zoficzny obraz świa­ta w śred­niowieczu
 • 10.00  |  Tadeusz Szub­ka, Piotr Gutows­ki i Rafał Wierz­chosławs­ki  |  Trzy obrazy świa­ta: stanowiska nowożytne i współczesne
 • 12.15  |  Arka­diusz Gut  |  Umysły dzieci
 • 15.30  |  Anna Dutkows­ka i Zbig­niew Wróblews­ki  |  Jakie umysły posi­ada­ją zwierzę­ta?
 • 16.30  |  Robert Piłat  |  Samopoz­nanie w uję­ciu potocznym, naukowym i filo­zoficznym
 • 17.45  |  Piotr Fran­cuz  |  Sko­ro świat jest bezbar­wny, to dlaczego jest bar­wny?
 • 19.00  |  Oskar i Róża. Spek­takl Teatru ITP

Śro­da, 18 kwiet­nia 2018

sala CTW114

 • 09.15  |  Natasza Szut­ta  |  Po co etykowi bada­nia empiryczne?
 • 10.15  |  Mar­ta Soniewic­ka  |  Pro­jek­towanie dzieci – dylematy prawno-ety­czne
 • 11.30  |  Rena­ta Ziemińs­ka  |  Dzieci inter­pł­ciowe a poję­cie płci
 • 14.30  |  Woj­ciech Załus­ki  |  Paradoksy doświad­czenia cza­su
 • 15.30  |  Marcin Miłkows­ki i Robert Poc­zobut  |  DEBATA: Spór o miejsce umysłu w świecie fizy­cznym

Czwartek, 19 kwiet­nia 2018

sala CTW114

 • 09.15  |  Mar­iusz Tabaczek  |  Czy nau­ki przy­rod­nicze dopuszcza­ją dzi­ałanie Boga w świecie?
 • 10.15  |  Adri­an Kuź­niar  |  Argu­ment dar­winows­ki w epis­te­mologii moral­noś­ci
 • 11.30  |  Maciej Witek  |  Relaty­wizm i ako­modac­ja
 • 12.30  |  Wykłady dla uczest­ników Konkur­su Log­icznego (Marek Lech­ni­ak, Piotr Lip­s­ki, Paweł Gondek)
 • 16.30  |  Antoni Lib­era i Janusz Pyda  |  Czwarty-artysty­czny (lit­er­ac­ki) — obraz świa­ta na przykładzie twór­c­zoś­ci Samuela Beck­et­ta i wybranych pis­arzy XX wieku

Piątek, 20 kwiet­nia 2018

sala C618

 • 10.00  |  Prezen­tac­ja pier­wszego tomu książ­ki Jeżeli Bóg ist­nieje… Wol­ność człowieka a hipoteza teisty­cz­na pow­stałej w ramach real­iza­cji grantu Filo­zoficz­na dyskus­ja wokół prob­le­mu deter­miniz­mu od św. Augusty­na do Alv­ina Planti­n­gi. Wol­ność człowieka a hipoteza teisty­cz­na
  Wprowadze­nie: Agniesz­ka Kijew­s­ka i Andrzej Ste­fańczyk
 • Marcin Tkaczyk  |  Dlaczego Bóg daje wol­ność i stwarza prob­lem futu­ra con­tin­gen­tia? Rozwiązanie
  Komen­tarz: Mar­ty­na Koszkało, Piotr Gutows­ki i Prze­mysław Gut
 • Wys­tęp artysty­czny  |  Łukasz Libows­ki i Karol Wiewiór­ka
 • 12.00  |  Jacek Waw­er  |  Log­iczny deter­minizm czyli czy logi­ka przesądza kto zostanie prezy­den­tem
 • 14.00  |  Ses­ja 1: Wys­tąpi­enia stu­denck­ie [sala GG208]
 • 14.00  |  Ses­ja 2: Gaudi­um ver­i­tatis – filo­zofia a (nowa) ewan­ge­liza­c­ja
 • 17.30  |  Stanisław Judy­c­ki  |  Nau­ka a rzeczy ostate­czne
 • Wys­tawa towarzyszą­ca:
  Łukasz Boży­c­ki — Przy­chodzi dusza do rozu­mu
Orga­ni­za­torzy:

Koło Filo­zoficzne Stu­den­tów KUL

Wydzi­ał Filo­zofii KUL

Patronem medi­al­nym kon­fer­encji jest mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.


Miejsce: Katolic­ki Uni­w­er­sytet Lubel­s­ki Jana Pawła II Czas: 16–20 kwiet­nia 2018  Pro­fil kon­fer­encji na Face­book Strona inter­ne­towa wydarzenia

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Co znaczy poję­cie “obraz potoczny”? Gdy czy­tam tekst to dzi­wię się że nikt nie zwraca uwa­gi na Immanuela Kan­ta, który dokon­ał Kopernikańskiego przewro­tu w filo­zofii! W/g Immanuela Kan­ta ” kry­teri­um obra­zowe hamu­je rozwój wyższych umiejęt­noś­ci umysłowych” A dlaczego Temi­da ma zasłonięte oczy? Czy ktoś się nad tym zas­tanaw­iał?

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy