Historia filozofii starożytnej Źródła mądrości

Odcinek 3: Atomizm

Prezentujemy Wam trzeci odcinek naszej pierwszej multimedialnej produkcji. O czym opowiemy Wam dziś?

Poszu­ku­jąc pierw­szej zasa­dy (zob. odci­nek pierw­szy), filo­zo­fo­wie antycz­ni chcie­li m.in. odna­leźć w zło­żo­no­ści świa­ta coś naj­prost­sze­go, osta­tecz­nie nie­po­dziel­ne­go, nie­da­ją­ce­go się już roz­ło­żyć na mniej­sze ele­men­ty. Te poszu­ki­wa­ne naj­prost­sze cząst­ki bytu nazwa­li ato­mos, skąd my, współ­cze­śni, zaczerp­nę­li­śmy nazwę ato­mów. Twier­dze­nie pierw­szych ato­mi­stów, że cały świat mate­rial­ny skła­da się z ato­mów, do dziś wywie­ra ogrom­ny wpływ na potocz­ne, nauko­we i filo­zo­ficz­ne rozu­mie­nie materii.


Chcesz wesprzeć dalszą produkcję multimediów filozoficznych o dużej wartości dydaktycznej? 

Chcę Wam pomóc

Moż­na też wspie­rać nas bez­po­śred­nio – poprzez wpła­tę na konto:
66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
Fun­da­cja Academicon
ul. H. Modrze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin


Film jest czę­ścią 8‑odcinkowego kur­su e‑learningowego. Zob. listę opu­bli­ko­wa­nych fil­mów.

Kolej­ny odci­nek już jutro o 15:00, a w nim o Sokra­te­sie. Cze­ka­my na Wasze opi­nie! Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie > tutaj.


Film został opar­ty na nowym pod­ręcz­ni­ku do filo­zo­fii „Źró­dła mądro­ści”. Uka­zał się nakła­dem Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con nie­speł­na mie­siąc temu, a już cie­szy się samy­mi pochleb­ny­mi opi­nia­mi! Moż­na go zaku­pić tutaj lub tutaj.


Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy