Epistemologia Filozofia w szkole Historia filozofii starożytnej Źródła mądrości

Odcinek 8: Dialog sceptyka z dogmatykiem

Przed Wami ostatni odcinek naszego najnowszego kursu e-learningowego. Przyjrzyjcie się rozmowie sceptyka z dogmatykiem. Oglądajcie!

 

W ostat­nim odcin­ku kur­su, przy­glą­da­jąc się spo­ro­wi scep­ty­cy­zmu z dogma­ty­zmem, pozna­cie m.in. poglą­dy Pir­ro­na z Eli­dy i Agryp­py Sceptyka.


Chcesz wesprzeć dalszą produkcję multimediów filozoficznych o dużej wartości dydaktycznej?

Chcę wesprzeć popularyzację filozofii

Moż­na też wspie­rać nas bez­po­śred­nio – poprzez wpła­tę na konto:
66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
Fun­da­cja Academicon
ul. H. Modrze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin


Film jest ostat­nią czę­ścią 8‑odcinkowego kur­su e‑learningowego. Zob. listę opu­bli­ko­wa­nych fil­mów.

Cze­ka­my na Wasze opi­nie! Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie > tutaj.


Film został opar­ty na nowym pod­ręcz­ni­ku do filo­zo­fii „Źró­dła mądro­ści”. Uka­zał się nakła­dem Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con nie­speł­na mie­siąc temu, a już cie­szy się samy­mi pochleb­ny­mi opi­nia­mi! Moż­na go zaku­pić tutaj lub tutaj.


Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Tak w ogó­le, w spo­rze, jaki i dziś ma tra­dy­cyj­nie miej­sce, rów­nież na uli­cy, nie­ste­ty /chora demoracja/, pomię­dzy scep­ty­cy­zmem a dogma­ty­zmem, sta­wia­my, co oczy­wi­ste na… dogmatyzm!
    =-O 😉 🙂 :-! :O 😀 O:-)
    Niech żyją ramy, fun­da­men­ta, dogmaty!
    O:-) 😀 :O :-! 🙂 😉 =-O

  • Nie jest moż­li­we aby poznać rze­czy­wi­stą praw­dę posłu­gu­jąc się umow­ny­mi środ­ka­mi wyra­zu przez świa­do­mych ich ludzi będą­cych samy­mi w sobie zło­że­niem róż­nych form informacji.Natomiast przed­sta­wia­jąc rze­czy­wi­stość od róż­nych stron przy­bli­ża­my się w mniej­szym lub więk­szym stop­niu do jej pozna­nia ale nigdy praw­dy nie osiągniemy.Jak wspo­mnia­no na fil­mie sze­ro­ki kon­tekst pozwa­la zwe­ry­fi­ko­wać naj­le­piej wia­ry­god­ność twier­dzeń tym bar­dziej że same sło­wa są nie­jed­no­znacz­ne i róż­nie interpretowane.Również filo­zo­fia sama nie­wie­le zna­czy bez powią­zań z inny­mi nauka­mi w odnie­sie­niu do pozna­nia rzeczywistości.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy