Aktualności Ogłoszenia

Ogłaszamy tematy numerów „Filozofuj!” w 2020 roku

Na zebraniu Redakcji wybraliśmy 4 tematy numerów naszego magazynu w roku 2020. Zdecydowaliśmy, że tym razem aż 2 spośród 6 tematów numerów zostanie wybranych przez Naszych Czytelników. W głosowaniu zwyciężyły następujące tematy: „Współczesne mity” oraz „Utopie”.

Zapisz się do naszego newslettera

Oto tema­ty, któ­re wybra­li­śmy na przy­szły rok:

Numer 1/2020: Isto­ta rzeczy

Numer 2/2020: Tajem­ni­ca życia

Numer 3/2020:Utopie [temat wybra­ny przez Czytelników] 

Numer 4/2020: Czy żyje­my w symulacji?

Numer 5/2020: Zło

Numer 6/2020: Współ­cze­sne mity [temat wybra­ny przez Czytelników] 


Chcesz zoba­czyć wyni­ki ankie­ty doty­czą­cej tema­tów nume­rów 5 i 6? Klik­nij tutaj.


Auto­rów, któ­rzy zechcie­li­by zapro­po­no­wać swój tekst do któ­re­goś z nume­rów, odsy­ła­my do zakład­ki: Dla auto­rów, gdzie przy tema­tach są rów­nież ter­mi­ny, do któ­rych moż­na prze­sy­łać tek­sty do poszcze­gól­nych numerów.


Wszystkie numery, które się dotąd ukazały, dostępne są za darmo online w zakładce: Wydania.

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy