Aktualności Ogłoszenia

Ogłaszamy tematy numerów „Filozofuj!” w 2021 roku

Na zebraniu Redakcji wybraliśmy 5 tematów numerów naszego magazynu w roku 2021. 1 spośród 6 tematów numerów został wybrany przez Naszych Czytelników.

Oto tema­ty, któ­re wybra­li­śmy na przy­szły rok:

Numer 1/2021: Świadomość

Numer 2/2021: Tabu

Numer 3/2021: Nieskończoność

Numer 4/2021: Gry kom­pu­te­ro­we [temat wybra­ny przez Czytelników] 

Numer 5/2021: Antropocen

Numer 6/2021: Wątpienie


Chcesz zoba­czyć wyni­ki ankie­ty doty­czą­cej tema­tu nume­ru 4? Klik­nij tutaj.


Auto­rów, któ­rzy zechcie­li­by zapro­po­no­wać swój tekst do któ­re­goś z nume­rów, odsy­ła­my do zakład­ki: Dla auto­rów, gdzie przy tema­tach są rów­nież ter­mi­ny, do któ­rych moż­na prze­sy­łać tek­sty do poszcze­gól­nych numerów.


Wszystkie numery, które się dotąd ukazały, dostępne są za darmo online w zakładce: Wydania.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

7 komentarzy

Kliknij, aby skomentować

  • Wyobraź­nia prze­gra­ła tyl­ko trze­ma gło­sa­mi! Szko­da, że nie wie­dzia­łam wcze­śniej o głosowaniu.

  • A gdzie jest pro­po­no­wa­na “poli­tycz­na popraw­ność” /PC/, któ­ra zbie­ra śmier­cio­no­śne, mor­der­cze inte­lek­tu­al­nie i umy­sło­wo żni­wo?! Nikt nie chce o niej pisać, ze stra­chu, oba­wy, sank­cji, oskarżeń?!
    Źle! Roz­cza­ro­wa­nie! “F” było ostat­nią deską ratun­ku nie tyl­ko w Pol­sce, ale i w UE, UK, Skan­dy­na­wii, USA, co na całym świecie!
    Nie będzie już nigdy Murzy­nów?! Inwa­li­dów?! Sprzątaczek?!…etc.
    Ale wła­ści­wie dlaczego?!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy