Ogłoszenia

Ogłaszamy tematy numerów „Filozofuj!” w 2022 roku

Jak co roku na przełomie wakacji i roku szkolnego podajemy tematy numerów na rok kolejny. W tym roku redakcja wybrała 5 tematów, w tym jeden wspólnie z naszą Radą Patronów. Temat szósty został zaś wybrany przez Naszych Czytelników. Zobaczcie, czym będziemy zajmować się w roku 2022!

Oto tema­ty, któ­re wybra­li­śmy na przy­szły rok:

Numer 1/2022: Filo­zo­ficz­ne pro­ble­my w fizy­ce kwantowej

Numer 2/2022: Wady epistemiczne

Numer 3/2022: Eks­pe­ry­men­ty myślowe

Numer 4/2022: Po co nam państwo?

Numer 5/2022: Ety­ka sek­su­al­no­ści [temat wybra­ny przy współ­udzia­le Rady Patronów] 

Numer 6/2022: Kon­sump­cjo­nizm [temat wybra­ny przez Czytelników] 


Chcesz zoba­czyć wyni­ki ankie­ty doty­czą­cej tema­tu nume­ru 6? Klik­nij tutaj.


Auto­rów, któ­rzy zechcie­li­by zapro­po­no­wać swój tekst do któ­re­goś z nume­rów, odsy­ła­my do zakład­ki: Dla auto­rów, gdzie przy tema­tach są rów­nież ter­mi­ny, do któ­rych moż­na prze­sy­łać tek­sty do poszcze­gól­nych numerów.


Wszystkie numery, które się dotąd ukazały, dostępne są za darmo online w zakładce: Wydania.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy