Ogłoszenia

Ogłaszamy tematy numerów naszego magazynu w 2019 roku

Po burzliwej debacie wybraliśmy 5 tematów numerów magazynu „Filozofuj!” w 2019 roku. Jesteście ciekawi? Zapraszamy do lektury wpisu.

Zapisz się do naszego newslettera

Zaczniemy od tego, co czeka Was jeszcze w tym roku. Najnowszy numer o filo­zofii języ­ka jest aktu­al­nie w sprzedaży zarówno za pośred­nictwem naszego sklepu inter­ne­towego (naw­iasem mówiąc, trwa rewela­cyj­na pro­moc­ja – do 75% – na dawniejsze numery), jak i w dobrych salonikach pra­sowych w całej Polsce. W listopadzie opub­liku­je­my ostat­ni numer w tym roku. Będzie on poświę­cony poza­ludzkim umysłom. Przy­pom­ni­jmy, że został on wybrany przez Czytel­ników. Rok temu uzyskał 36% głosów, zde­cy­dowanie najwięcej (tutaj jest wpis na ten tem­at).

Co dalej?

W przyszłym roku, w sty­czniu, w okre­sie kar­nawału chce­my zas­tanow­ić się na fenomen­em humoru i śmiechu (jak to się dzieje, że pewne rzeczy, sytu­acje nas baw­ią, na czym pole­ga dobry humor, czy są jakieś jego granice, jaką rolę oso­bistą i społeczną pełni śmiech itd.).

W mar­cu zajrzymy do ludzkiego umysłu, by rozważyć, czy ist­nieje coś takiego, jak wiedza a pri­ori, czyli posi­adana przez nas wiedza, której jed­nak nie nabyliśmy poprzez doświad­cze­nie.

W maju, kiedy wios­na jest w pełnym natar­ciu, powodu­jąc tak przy­jemne zmi­any w naszym otocze­niu i nierzad­ko naszych ser­cach, mamy zami­ar poruszyć tem­at przy­czynowoś­ci.

W lipcu, w porze waka­cyjnej, trochę sobie pore­laty­wiz­u­je­my, a przy­na­jm­niej baczniejszym okiem przyjrzymy się temu poję­ciu o kon­trow­er­syjnej renomie. Bo w końcu, czy odpowiedź na każde filo­zoficzne pytanie musi brzmieć: „Z różnego punk­tu widzenia różne sprawy mają się różnie”? No zobaczymy. Do takiego tem­atu trze­ba waka­cyjnego dys­tan­su.

We wrześniu… no właśnie, i tu zmi­ana wzglę­dem poprzed­niego roku. Tym razem tem­at tego, piątego (a nie ostat­niego) numeru wybierze­cie Wy, Czytel­ni­cy. Jutro opub­liku­je­my anki­etę w tej spraw­ie. A skąd ta zmi­ana? Ano stąd, że na koniec roku mamy dla Was tem­at, który zysku­je właś­ci­wą mu aurę właśnie późną jesienią.

Śmierć i nieśmiertel­ność – nad tym będziemy się głow­ić w listopadzie.

Oto pod­sumowanie:

  1. Filo­zofia humoru i śmiechu
  2. Wiedza a pri­ori
  3. Przy­czynowość
  4. Relaty­wizm
  5. [tem­at będzie wybrany przez Czytel­ników]
  6. Filo­zofia śmier­ci i nieśmiertel­noś­ci

No i jak? Podo­ba się Wam? Napisz­cie, co o tym myśli­cie.

Autorów, którzy zech­cieli­by zapro­ponować swój tekst do które­goś z numerów, odsyłamy do zakład­ki: Dla autorów, gdzie przy tem­at­ach są również ter­miny, do których moż­na przesyłać tek­sty do poszczegól­nych numerów.

Po wyborze tem­atu 5. numer ogłosimy warun­ki prenu­mer­aty na przyszły rok.


Galeria numerów, które się dotąd ukazały, znajduje się w zakładce: Wydania.

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy