Ogłoszenia

Ogłoszenie nowości wydawniczej

Na łamach magazynu „Filozofuj!”, ilustrowanego dwumiesięcznika popularyzującego filozofię, tworzymy rubrykę „Nowości wydawnicze”, w której zamieszczać będziemy informacje o filozoficznych nowościach wydawniczych.  Zachęcamy Państwa do przesyłania informacji o wydanych przez Państwa książkach.

W rubry­ce „Nowo­ści wydaw­ni­cze” będzie­my zamiesz­cza­li infor­ma­cje o książ­kach, któ­re uka­za­ły się w cią­gu dwóch mie­się­cy przed wyda­niem numeru.

Do nume­ru 2/2019: Wie­dza a prio­ri, któ­ry uka­że się 25 mar­ca, przyj­mu­je­my infor­ma­cje o książ­kach wyda­nych w stycz­niu i lutym 2019. Ter­min prze­sy­ła­nia infor­ma­cji: do 8 marca.

Do nume­ru 3/2019: Przy­czy­no­wość, któ­ry uka­że się ok. 17 maja, przyj­mu­je­my infor­ma­cje o książ­kach wyda­nych w mar­cu i kwiet­niu 2019. Ter­min prze­sy­ła­nia infor­ma­cji: do 15 kwietnia.

Do nume­ru 4/2019: Rela­ty­wizm, któ­ry uka­że się ok. 8 lip­ca, przyj­mu­je­my infor­ma­cje o książ­kach wyda­nych w maju i czerw­cu 2019. Ter­min prze­sy­ła­nia infor­ma­cji: do 17 czerwca.

Do nume­ru 5/2019: Spo­ry bio­etycz­ne, któ­ry uka­że się ok. 4 wrze­śnia, przyj­mu­je­my infor­ma­cje o książ­kach wyda­nych we lip­cu i sierp­niu 2019. Ter­min prze­sy­ła­nia infor­ma­cji: do 14 sierpnia.

Do nume­ru 6/2019: Filo­zo­fia śmier­ci i nie­śmier­tel­no­ści, któ­ry uka­że się ok. 31 paź­dzier­ni­ka, przyj­mu­je­my infor­ma­cje o książ­kach wyda­nych w wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku 2019. Ter­min prze­sy­ła­nia infor­ma­cji: do 10 października.

W infor­ma­cji o książ­ce win­ny się zna­leźć: okład­ka, peł­ny opis biblio­gra­ficz­ny oraz not­ka o książ­ce do 500 znaków.

Infor­ma­cja uka­że się tak­że jako wpis na portalu.

Koszt zamiesz­cze­nia takie­go ogło­sze­nia to 50 zł + VAT.

Maga­zyn „Filo­zo­fuj!” posia­da dwie wer­sje: dru­ko­wa­ną i elek­tro­nicz­ną. Wer­sja dru­ko­wa­na uka­zu­je się w nakła­dzie 3800 egz. i jest dostęp­na w sprze­da­ży w ok. 1320 salo­ni­kach pra­so­wych w całej Pol­sce m.in. w Empi­ku, Ruchu, Świe­cie Pra­sy, Inme­dio, Inme­dio Cafe, Relay, Hubiz, 1‑minute, Vir­gin i Disco­ver oraz wie­lu księ­gar­niach i księ­gar­nio-kawiar­niach. Wer­sja elek­tro­nicz­na jest dostęp­na na por­ta­lu w zakład­ce „Wyda­nia”. Uka­zu­je się ona 4 tygo­dnie po wer­sji dru­ko­wa­nej i udo­stęp­nia­na jest nie­od­płat­nie. Obie wer­sje cie­szą się dużym i sta­le rosną­cym zainteresowaniem.

* UWAGA! Redak­cja zastrze­ga sobie pra­wo do przy­ję­cia lub odrzu­ce­nia ogło­sze­nia, a tak­że skra­ca­nia notek do usta­lo­ne­go limi­tu ilo­ści znaków.


Reklama na łamach „Filozofuj!” i w serwisie zob. > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy