Ogłoszenia

Ogłoszenie zapowiedzi wydawniczej

Zapisz się do naszego newslettera

W rubryce „Zapowiedzi wydawnicze” będziemy zamieszcza­li infor­ma­c­je o książkach, które ukażą się po wyda­niu kole­jnych numerów.

Numer 2/2019: Wiedza a pri­ori ukaże się 25 mar­ca.

Numer 3/2019: Przy­czynowość ukaże się ok. 13 maja.

Numer 4/2019: Relaty­wizm ukaże się ok. 8 lip­ca.

Numer 5/2019: Spory bioe­ty­czne ukaże się ok. 4 wrześ­nia.

Numer 6/2019: Filo­zofia śmier­ci i nieśmiertel­noś­ci ukaże się ok. 31 październi­ka.

W infor­ma­cji o książce win­ny się znaleźć: okład­ka, pełny opis bib­li­ograficzny, not­ka o książce do 500 znaków oraz ter­min wyda­nia.

Infor­ma­c­ja ukaże się także jako wpis na por­talu.

Koszt zamieszczenia takiego ogłoszenia to 50 zł + VAT.

Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!” posi­a­da dwie wer­sje: drukowaną i elek­tron­iczną. Wer­s­ja drukowana ukazu­je się w nakładzie 3800 egz. i jest dostęp­na w sprzedaży w ok. 1320 salonikach pra­sowych w całej Polsce m.in. w Empiku, Ruchu, Świecie Prasy, Inmedio, Inmedio Cafe, Relay, Hubiz, 1‑minute, Vir­gin i Dis­cov­er oraz wielu księ­gar­ni­ach i księ­gar­nio-kaw­iar­ni­ach. Wer­s­ja elek­tron­icz­na jest dostęp­na na por­talu w zakład­ce „Wyda­nia”. Ukazu­je się ona 4 tygod­nie po wer­sji drukowanej i udostęp­ni­ana jest nieod­płat­nie. Obie wer­sje cieszą się dużym i stale ros­ną­cym zain­tere­sowaniem.

* UWAGA! Redakc­ja zas­trze­ga sobie pra­wo do przyję­cia lub odrzuce­nia ogłoszenia, a także skra­ca­nia notek do ustalonego lim­i­tu iloś­ci znaków.


Reklama na łamach „Filozofuj!” i w serwisie zob. > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy