Ogłoszenia

Ogłoszenie zapowiedzi wydawniczej

W rubry­ce „Zapo­wie­dzi wydaw­ni­cze” będzie­my zamiesz­cza­li infor­ma­cje o książ­kach, któ­re uka­żą się po wyda­niu kolej­nych numerów.

Numer 2/2019: Wie­dza a prio­ri uka­że się 25 marca.

Numer 3/2019: Przy­czy­no­wość uka­że się ok. 13 maja.

Numer 4/2019: Rela­ty­wizm uka­że się ok. 8 lipca.

Numer 5/2019: Spo­ry bio­etycz­ne uka­że się ok. 4 września.

Numer 6/2019: Filo­zo­fia śmier­ci i nie­śmier­tel­no­ści uka­że się ok. 31 października.

W infor­ma­cji o książ­ce win­ny się zna­leźć: okład­ka, peł­ny opis biblio­gra­ficz­ny, not­ka o książ­ce do 500 zna­ków oraz ter­min wydania.

Infor­ma­cja uka­że się tak­że jako wpis na portalu.

Koszt zamiesz­cze­nia takie­go ogło­sze­nia to 50 zł + VAT.

Maga­zyn „Filo­zo­fuj!” posia­da dwie wer­sje: dru­ko­wa­ną i elek­tro­nicz­ną. Wer­sja dru­ko­wa­na uka­zu­je się w nakła­dzie 3800 egz. i jest dostęp­na w sprze­da­ży w ok. 1320 salo­ni­kach pra­so­wych w całej Pol­sce m.in. w Empi­ku, Ruchu, Świe­cie Pra­sy, Inme­dio, Inme­dio Cafe, Relay, Hubiz, 1‑minute, Vir­gin i Disco­ver oraz wie­lu księ­gar­niach i księ­gar­nio-kawiar­niach. Wer­sja elek­tro­nicz­na jest dostęp­na na por­ta­lu w zakład­ce „Wyda­nia”. Uka­zu­je się ona 4 tygo­dnie po wer­sji dru­ko­wa­nej i udo­stęp­nia­na jest nie­od­płat­nie. Obie wer­sje cie­szą się dużym i sta­le rosną­cym zainteresowaniem.

* UWAGA! Redak­cja zastrze­ga sobie pra­wo do przy­ję­cia lub odrzu­ce­nia ogło­sze­nia, a tak­że skra­ca­nia notek do usta­lo­ne­go limi­tu ilo­ści znaków.


Reklama na łamach „Filozofuj!” i w serwisie zob. > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy