Ogłoszenia

Ogłoszenie zapowiedzi wydawniczej

W rubry­ce „Zapo­wie­dzi wydaw­ni­cze” będzie­my zamiesz­cza­li infor­ma­cje o książ­kach, któ­re uka­żą się po wyda­niu kolej­nych numerów.

Numer 2/2019: Wie­dza a prio­ri uka­że się 25 marca.

Numer 3/2019: Przy­czy­no­wość uka­że się ok. 13 maja.

Numer 4/2019: Rela­ty­wizm uka­że się ok. 8 lipca.

Numer 5/2019: Spo­ry bio­etycz­ne uka­że się ok. 4 września.

Numer 6/2019: Filo­zo­fia śmier­ci i nie­śmier­tel­no­ści uka­że się ok. 31 października.

W infor­ma­cji o książ­ce win­ny się zna­leźć: okład­ka, peł­ny opis biblio­gra­ficz­ny, not­ka o książ­ce do 500 zna­ków oraz ter­min wydania.

Infor­ma­cja uka­że się tak­że jako wpis na portalu.

Koszt zamiesz­cze­nia takie­go ogło­sze­nia to 50 zł + VAT.

Maga­zyn „Filo­zo­fuj!” posia­da dwie wer­sje: dru­ko­wa­ną i elek­tro­nicz­ną. Wer­sja dru­ko­wa­na uka­zu­je się w nakła­dzie 3800 egz. i jest dostęp­na w sprze­da­ży w ok. 1320 salo­ni­kach pra­so­wych w całej Pol­sce m.in. w Empi­ku, Ruchu, Świe­cie Pra­sy, Inme­dio, Inme­dio Cafe, Relay, Hubiz, 1‑minute, Vir­gin i Disco­ver oraz wie­lu księ­gar­niach i księ­gar­nio-kawiar­niach. Wer­sja elek­tro­nicz­na jest dostęp­na na por­ta­lu w zakład­ce „Wyda­nia”. Uka­zu­je się ona 4 tygo­dnie po wer­sji dru­ko­wa­nej i udo­stęp­nia­na jest nie­od­płat­nie. Obie wer­sje cie­szą się dużym i sta­le rosną­cym zainteresowaniem.

* UWAGA! Redak­cja zastrze­ga sobie pra­wo do przy­ję­cia lub odrzu­ce­nia ogło­sze­nia, a tak­że skra­ca­nia notek do usta­lo­ne­go limi­tu ilo­ści znaków.


Reklama na łamach „Filozofuj!” i w serwisie zob. > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy