Konferencje Patronaty

Ogólnopolska konferencja „Filozofia w twórczości Stanisława Lema”, edycja V

W dniach 12–14 września 2021 roku, w ramach uroczystych obchodów stulecia urodzin autora Solaris odbędzie się piąta edycja konferencji z cyklu „Filozofia w twórczości Stanisława Lema”. Wydarzenie odbędzie się na III piętrze centrum kongresowego ICE w Krakowie.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych myślą Lema zapra­sza­my w imie­niu orga­ni­za­to­rów do wysłu­cha­nia wystą­pień i wzię­cia udzia­łu w dys­ku­sjach. Pre­le­gen­ci mówić będą o bar­dzo róż­nych zagad­nie­niach, takich jak filo­zo­fia cia­ła, kon­cep­cja kul­tu­ry kra­kow­skie­go pisa­rza, jego związ­ki z mark­si­zmem i PRL-em, ety­ka sztucz­nej super­in­te­li­gen­cji czy jej ewen­tu­al­ne ubó­stwie­nie, sce­na­riu­sze komu­ni­ka­cji z obcy­mi i zasa­da antro­picz­na. Będzie rów­nież mię­dzy inny­mi mowa o Lema stra­te­gii poliin­ter­pre­ta­cyj­no­ści, o jego poczu­ciu humo­ru, rze­ko­mo sta­no­wią­cym zagro­że­nie dla cywi­li­za­cji chrze­ści­jań­skiej, o roli eks­pe­ry­men­tu nauko­we­go, a tak­że o tym, że Lemo­wi zaska­ku­ją­co bli­sko było do weganizmu.

Udział w kon­fe­ren­cji jest bez­płat­ny i wol­ny, nie wyma­ga uprzed­niej reje­stra­cji. Wyma­ga­ne będzie sto­so­wa­nie się do aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cych zasad higie­ny i bez­pie­czeń­stwa epi­de­mio­lo­gicz­ne­go w związ­ku z pan­de­mią wiru­sa COVID-19. Moż­li­wy będzie rów­nież udział zdal­ny – za pośred­nic­twem plat­for­my MS-Teams – ponie­waż wyda­rze­nie będzie mieć cha­rak­ter hybry­do­wy. Uczest­nic­two zdal­ne wyma­gać będzie uprzed­niej reje­stra­cji – szcze­gó­ły na ten temat poja­wią się na począt­ku wrze­śnia na stro­nie inter­ne­to­wej oraz na stro­nie face­bo­oko­wej wydarzenia.


Orga­ni­za­to­rzy:

Insty­tut Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go im. KEN w Krakowie,

Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we – ope­ra­tor pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO,

Labo­ra­to­rium Badań Rze­czy­wi­sto­ści Wir­tu­al­nej na Wydzia­le Huma­ni­stycz­nym AGH w Krakowie,

Pol­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne oddział Kraków.

 

Patro­ni:

Maga­zyn „Filo­zo­fuj!”

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Transhumanistyczne

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy