Aktualności akademickie

Ogólnopolska konferencja naukowa Człowiek istotą duchową

Człowiek istotą duchową to konferencja naukowa dedykowana ks. prof. Michałowi Hellerowi z okazji 85 rocznicy urodzin. Odbędzie się ona 4 grudnia 2021 r. w Tarnowie. Wystąpienia będą dotyczyć wymiaru duchowego człowieka w perspektywie nauki i filozofii.

Prelegenci i tematy wystąpień: 

1. Prof. dr hab. Michał Heller – Czy materia istnieje? 

Często mówi się, że fizyka jest nauką o materii, a więc materia istnieje. Ale jeżeli zgodzić się, że pojęcia fizyczne to takie pojęcia, które odnoszą się do czegoś, co da się zmierzyć, to pojęcie materii nie jest pojęciem fizycznym (nie ma jednostek materii). Chociaż prawdą jest, że fizycy często posługują się terminem „materia”, podobnie jak wieloma innymi terminami zaczerpniętymi z języka potocznego. Jednakże pojęcie materii ma także genezę filozoficzną, obrosło ono wieloma odniesieniami do filozofii. Prześledzenie tej genezy i tych odniesień jest wielce pouczające.

2. Dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. UWr – Początki myślenia symbolicznego ludzi archaicznych

Do niedawna sądzono, że myślenie symboliczne jest wyłącznie domeną Homo sapiens. Obecnie wiadomo, że najstarsze przejawy tego rodzaju zachowań sięgają blisko 0,5 mln lat temu. Co więcej, coraz więcej dowodów umacnia nas w przekonaniu, że symbol nie był jedynie domeną człowieka współczesnego anatomicznie, ale mógł pełnić istotną rolę także w życiu innych gatunków ludzi archaicznych.

3. Dr hab. Urszula Żegleń – Samoświadomość i samowiedza drogą do odkrycia duchowego wymiaru człowieka

Celem analiz będzie przedstawienie takiego ujęcia samoświadomości i samowiedzy, które pozwala na dalsze rozważania odsłaniające wymiar duchowy człowieka. Uwzględnienie kontekstu kognitywistyki będzie odwoływać się do tworzenia wewnętrznych modeli przez ludzki system poznawczy (z istotnym dla analiz modelem Ja). Dla tak analizowanego systemu poznawczego pokaże się elementy konstytutywne uwarunkowane strukturą ontyczną osoby ludzkiej.

4. Dr hab. med. Dominika Dudek – Czy psychiatra leczy duszę?

Postęp nauki niesie za sobą ryzyko hegemonii podejścia biologicznego i „redukcjonizmu biologicznego”, który zakładałby, że wszystkie stany psychologiczne są tylko stanami mózgu. W takim ujęciu zaburzenia psychiczne są niczym więcej jak zaburzeniami równowagi chemicznej w mózgu, a psychiatrzy mają leczyć mózg, a nie indywidualnego człowieka. Jednak jako psychiatrzy czujemy, że mózg jest bezwzględnie konieczny, ale nie wystarczający dla wyjaśnienia wszystkich fizjologicznych i psychologicznych właściwości, które czynią z nas niepowtarzalne jednostki.

5. Dr Tomasz Maziarka – Duchowy wymiar człowieka w perspektywie neuronauk

W opinii słynnego noblisty, biofizyka Francisa Cricka, wiarę w istnienie duszy można usprawiedliwić tylko nieznajomością nauki, gdyż w rzeczywistości „(…) jesteśmy niczym innym jak pęczkiem neuronów”. Co na temat tak postawionej tezy myślą inni neurobiologowie i filozofowie? Czy w dobie neuronauk można jeszcze wiarygodnie mówić o istnieniu duszy?

6. Dr hab. Jacek Wojtysiak – Argumentacja za istnieniem duszy ludzkiej: schemat, przykład, problemy

Najlepsze argumenty za istnieniem duszy ludzkiej są wariacjami argumentów obmyślonych przez Platona. Według jednego z nich, jeśli człowiek poznaje przedmioty niematerialne, to dokonuje tego dzięki czynnikowi niematerialnemu, czyli duszy. Rzecz w tym jednak, że taka argumentacja zakłada bardzo poważne założenia ontologiczne. Co więcej, musi ona odnieść się do genezy duszy ludzkiej w kontekście systemu kognitywnego działającego na bazie neuronalnej.

7. Dr hab. Marcin Majewski – „Czym jest człowiek?” (Ps 8). Biblijna wizja człowieka jako stworzonego w historii i w relacji

W wystąpieniu skupię się na zasadniczych zrębach antropologii biblijnej w ujęciu tak Pierwszego, jak i Nowego Testamentu. Cząstkowe obrazy biblijne można połączyć w wizję człowieka jako stworzonej przez Boga, istniejącej w relacji istoty cielesnej i duchowej jednocześnie. Człowiek w tej wizji nie jest statycznym gotowym monumentem, ale zakorzenionym w historii uczestnikiem w dynamicznym procesie przemiany świata.


Organizatorzy:

Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Czas i miejsce:

04.12.2021 08:30 – 15:30
Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 6, Tarnów

Szczegółowy harmonogram > tutaj

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy