Filozofia w szkole Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe”

Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Społeczno-Medyczny Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej i Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej zapraszają na kolejną edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe”, która odbędzie się w dniach 4–5 kwietnia 2017 roku. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Kon­fer­enc­ja ma charak­ter otwarty i kierowana jest zarówno do filo­zofów jak i ped­a­gogów, psy­chologów, socjologów oraz wszys­t­kich zain­tere­sowanych pode­j­mowaną tem­atyką. Jej pod­sta­wowym celem jest stworze­nie przestrzeni dla wymi­any reflek­sji, wyników badań oraz doświad­czeń zdoby­tych w prak­tyce nauczy­ciel­skiej i admin­is­tra­cyjnej.

Ubiegłorocz­na edy­c­ja kon­fer­encji kon­cen­trowała się na tema­cie pod­stawy pro­gramowej ety­ki i filo­zofii, a także na zależnoś­ci­ach zachodzą­cych między filo­zofią, etyką i religią, tak w wymi­arze naukowym, jak i dydak­ty­cznym. W tym roku orga­ni­za­torzy zachę­ca­ją wszys­t­kich do pod­ję­cia reflek­sji nad zagad­nie­niem tak zwanych etyk zawodowych. Uczest­ni­cy kon­fer­encji będą mieli okazję przed­staw­ić oraz wysłuchać wyników badań doty­czą­cych między inny­mi poszczegól­nych kodek­sów zawodowych. Poza tym, w kon­tekś­cie aktu­al­nych reform w sys­temie edukacji, warto pochylić się także nad his­to­rycznym, filo­zoficznym oraz socjo­log­icznym uję­ciem eto­su nauczy­ciela.

Dodatkowo, kon­fer­enc­ja będzie znakomitą okazją do podzie­le­nia się swoi­mi reflek­s­ja­mi na tem­at metodologii oraz dydak­ty­ki ety­ki zawodowej. Wiąże się to bezpośred­nio z – mającą już swo­je stałe miejsce w obrę­bie badań naukowych – dydak­tyką filo­zofii, stanow­iącą źródło ciekawej inspiracji dla czyn­nych nauczy­cieli filo­zofii oraz ety­ki. Trze­ci krąg tem­aty­czny stanowi filo­zofia edukacji jako osob­na dziedz­i­na filo­zoficz­na.


 Zespół Szkół Eko­nom­icznych im. K. Adamieck­iego, Ale­ja Józe­fa Pił­sud­skiego 5, 41–300 Dabrowa Gór­nicza

4–5 kwiet­nia 2017 roku

 Link do strony pro­filu wydarzenia na Face­booku

Opra­cow­ał: Mateusz Tofil­s­ki

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy