Aktualności Konferencje Relacje i reportaże

Relacja z konferencji „Osobliwość i transcendens. Granice bytu i poznania”

W dniach 11–12 maja 2018 na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja pod tytułem „Osobliwość i transcendens. Granice bytu i poznania”, nawiązująca do niezwykle aktualnych dyskusji obecnych w dyskursie filozoficzno-naukowym. Współorganizatorami wydarzenia były: Dyskusyjne Koło Filozoficzne „Eudaimonia”, interdyscyplinarne czasopismo „Amor Fati” oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Patronat medialny nad konferencją objął magazyn „Filozofuj!". Zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia.

Zapisz się do naszego newslettera

Pod­czas kon­fer­encji uczest­ni­cy mieli okazję wysłuchać łącznie 25 prele­gen­tów (dok­toran­tów i pro­fe­sorów) reprezen­tu­ją­cych łącznie 12 pol­s­kich uczel­ni, a także goś­cia spec­jal­nego, Pro­fe­so­ra Sergeya Astapo­va z Połud­niowego Uni­w­er­syte­tu Fed­er­al­nego w Ros­t­wie nad Donem. Celem kon­fer­encji było sprowadze­nie w jed­no miejsce pasjonatów i trop­icieli osobli­woś­ci, czyli czegoś, na co napo­tykamy, wyty­cza­jąc granicę naszym możli­woś­ciom poz­naw­czym.

Jak piszą orga­ni­za­torzy wydarzenia:

Nie od dziś wiemy, że przy poz­nawa­niu czegokol­wiek – czy to na grun­cie filo­zofii, teologii, nauk human­isty­cznych, społecznych czy ścisłych – zawsze napo­tykamy na granicę możli­woś­ci naszego pyta­nia, na pewne „a co jest dalej?”, na które nie umiemy odpowiedzieć.  Byliśmy ciekawi, czy badacze i naukow­cy mogą mieć w ogóle coś do powiedzenia na ten tem­at.

Efek­tem tej cieka­woś­ci było porusze­nie na kon­fer­encji kwestii osobli­woś­ci kos­mo­log­icznej czy tech­no­log­icznej, sprawy nierozwiązy­wal­noś­ci lub niekon­kluzy­wnoś­ci zagad­nień metafizy­cznych (ist­nie­nie, nicość, trwanie) i naukowych, czy wresz­cie prob­lemów religi­jnych (mówie­nie o Bogu, teolo­gia negaty­w­na, pozy­ty­w­na).

Na kon­fer­encji wys­tąpili dok­toran­ci oraz pro­fe­sorowie mają­cy solid­nie prze­myślaną prob­lematykę swoich badań, co znaczą­co wpłynęło na poziom dyskusji. Wybrane wys­tąpi­enia prele­gen­tów zamienią się także w tek­sty naukowe i zostaną opub­likowane w recen­zowanej mono­grafii naukowej w serii „Bib­liote­ki Amor Fati”.

Pod­czas kon­fer­encji zor­ga­ni­zowano konkurs na najlep­sze wys­tąpi­enia dla dok­toran­tów, w którym udzi­ał wzięli uczest­ni­cy spoza pod­miotów współor­ga­nizu­ją­cych kon­fer­encję.

Pier­wsze miejsce zajął mgr Łukasz Tomanek z Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach za refer­at Ratio Ansel­mi i jej kry­ty­ka w komen­tarzu Rober­ta Hol­co­ta do „Sen­tencji” Pio­tra Lom­bar­da.

Na drugim miejs­cu znalazł się mgr Mateusz Mar­czews­ki z SWPS za refer­at Granice wyobraże­nia. Poz­nanie rzeczy­wis­toś­ci jako przekraczanie siebie.

Tabelę medalową zamknęła mgr Sabi­na Kowal­czyk z Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego za refer­at Możli­woś­ci inter­pre­ta­cyjne snów w świ­etle staropol­s­kich trak­tatów Stanisława Pok­late­ck­iego, Fabi­ana Birkowskiego i Stanisława Samuela Szemio­ta.

Zwycięz­cy otrzy­mali m.in. dyplomy, a także książ­ki spon­sorowane przez Coper­ni­cus Cen­ter Press oraz cza­sopis­mo „Amor Fati”. Refer­aty oce­niali dr hab. Prze­mysław Paczkows­ki, prof. UR, dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zofii UR, oraz dr hab. Artur Mord­ka, prof. UR.

Galer­ię zdjęć moż­na obe­jrzeć > tutaj.

Zamyka­jąc dwud­niowe obrady, orga­ni­za­torzy ogłosili tem­at następ­nej kon­fer­encji pod tytułem: „Psy­choTech. Umysł – tech­nolo­gia – filo­zofia”.

Odbędzie się ona 20 październi­ka 2018 roku, ponown­ie w murach Uni­w­er­syte­tu Rzes­zowskiego i jej również mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!” będzie patronował.

Opra­cow­ał: Kamil Wiec­zorek

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy