Aktualności Konferencje Relacje i reportaże

Relacja z konferencji „Osobliwość i transcendens. Granice bytu i poznania”

W dniach 11–12 maja 2018 na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja pod tytułem „Osobliwość i transcendens. Granice bytu i poznania”, nawiązująca do niezwykle aktualnych dyskusji obecnych w dyskursie filozoficzno-naukowym. Współorganizatorami wydarzenia były: Dyskusyjne Koło Filozoficzne „Eudaimonia”, interdyscyplinarne czasopismo „Amor Fati” oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Patronat medialny nad konferencją objął magazyn „Filozofuj!". Zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia.

Pod­czas kon­fe­ren­cji uczest­ni­cy mie­li oka­zję wysłu­chać łącz­nie 25 pre­le­gen­tów (dok­to­ran­tów i pro­fe­so­rów) repre­zen­tu­ją­cych łącz­nie 12 pol­skich uczel­ni, a tak­że gościa spe­cjal­ne­go, Pro­fe­so­ra Ser­geya Asta­po­va z Połu­dnio­we­go Uni­wer­sy­te­tu Fede­ral­ne­go w Rostwie nad Donem. Celem kon­fe­ren­cji było spro­wa­dze­nie w jed­no miej­sce pasjo­na­tów i tro­pi­cie­li oso­bli­wo­ści, czy­li cze­goś, na co napo­ty­ka­my, wyty­cza­jąc gra­ni­cę naszym moż­li­wo­ściom poznawczym.

Jak piszą orga­ni­za­to­rzy wydarzenia:

Nie od dziś wie­my, że przy pozna­wa­niu cze­go­kol­wiek – czy to na grun­cie filo­zo­fii, teo­lo­gii, nauk huma­ni­stycz­nych, spo­łecz­nych czy ści­słych – zawsze napo­ty­ka­my na gra­ni­cę moż­li­wo­ści nasze­go pyta­nia, na pew­ne „a co jest dalej?”, na któ­re nie umie­my odpo­wie­dzieć.  Byli­śmy cie­ka­wi, czy bada­cze i naukow­cy mogą mieć w ogó­le coś do powie­dze­nia na ten temat.

Efek­tem tej cie­ka­wo­ści było poru­sze­nie na kon­fe­ren­cji kwe­stii oso­bli­wo­ści kosmo­lo­gicz­nej czy tech­no­lo­gicz­nej, spra­wy nie­roz­wią­zy­wal­no­ści lub nie­kon­klu­zyw­no­ści zagad­nień meta­fi­zycz­nych (ist­nie­nie, nicość, trwa­nie) i nauko­wych, czy wresz­cie pro­ble­mów reli­gij­nych (mówie­nie o Bogu, teo­lo­gia nega­tyw­na, pozytywna).

Na kon­fe­ren­cji wystą­pi­li dok­to­ran­ci oraz pro­fe­so­ro­wie mają­cy solid­nie prze­my­śla­ną pro­ble­ma­ty­kę swo­ich badań, co zna­czą­co wpły­nę­ło na poziom dys­ku­sji. Wybra­ne wystą­pie­nia pre­le­gen­tów zamie­nią się tak­że w tek­sty nauko­we i zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w recen­zo­wa­nej mono­gra­fii nauko­wej w serii „Biblio­te­ki Amor Fati”.

Pod­czas kon­fe­ren­cji zor­ga­ni­zo­wa­no kon­kurs na naj­lep­sze wystą­pie­nia dla dok­to­ran­tów, w któ­rym udział wzię­li uczest­ni­cy spo­za pod­mio­tów współ­or­ga­ni­zu­ją­cych konferencję.

Pierw­sze miej­sce zajął mgr Łukasz Toma­nek z Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach za refe­rat Ratio Ansel­mi i jej kry­ty­ka w komen­ta­rzu Rober­ta Hol­co­ta do „Sen­ten­cji” Pio­tra Lom­bar­da.

Na dru­gim miej­scu zna­lazł się mgr Mate­usz Mar­czew­ski z SWPS za refe­rat Gra­ni­ce wyobra­że­nia. Pozna­nie rze­czy­wi­sto­ści jako prze­kra­cza­nie sie­bie.

Tabe­lę meda­lo­wą zamknę­ła mgr Sabi­na Kowal­czyk z Uni­wer­sy­te­tu War­miń­sko-Mazur­skie­go za refe­rat Moż­li­wo­ści inter­pre­ta­cyj­ne snów w świe­tle sta­ro­pol­skich trak­ta­tów Sta­ni­sła­wa Pokla­tec­kie­go, Fabia­na Bir­kow­skie­go i Sta­ni­sła­wa Samu­ela Sze­mio­ta.

Zwy­cięz­cy otrzy­ma­li m.in. dyplo­my, a tak­że książ­ki spon­so­ro­wa­ne przez Coper­ni­cus Cen­ter Press oraz cza­so­pi­smo „Amor Fati”. Refe­ra­ty oce­nia­li dr hab. Prze­my­sław Pacz­kow­ski, prof. UR, dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zo­fii UR, oraz dr hab. Artur Mord­ka, prof. UR.

Gale­rię zdjęć moż­na obej­rzeć > tutaj.

Zamy­ka­jąc dwu­dnio­we obra­dy, orga­ni­za­to­rzy ogło­si­li temat następ­nej kon­fe­ren­cji pod tytu­łem: „Psy­cho­Tech. Umysł – tech­no­lo­gia – filozofia”.

Odbę­dzie się ona 20 paź­dzier­ni­ka 2018 roku, ponow­nie w murach Uni­wer­sy­te­tu Rze­szow­skie­go i jej rów­nież maga­zyn „Filo­zo­fuj!” będzie patronował.

Opra­co­wał: Kamil Wie­czo­rek

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy