Aktualności Konferencje

Ogólnopolska Konferencja „Sukces i motywacja to nie wszystko”

Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Filozoficznego i Coachingu Uniwersytetu Śląskiego, w dniach 21–22 kwietnia 2017 roku organizuje konferencję pt. „Sukces i motywacja to nie wszystko”. Jej podstawowym celem jest naukowe spojrzenie na sens pogoni za sukcesem oraz promocja najlepszych praktyk rozwojowych. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

Kon­fer­enc­ja odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Śląskiego i będzie się składać z wys­tąpień dwudzi­es­tu prele­gen­tów, którzy będą rozważać m.in. tem­at granic coachin­gu i sen­sownoś­ci współczes­nego paradyg­matu sukce­su, a także postara­ją się udowod­nić, że coach­ing to w rzeczy­wis­toś­ci coś więcej niż tylko mowy i tech­ni­ki motywa­cyjne. Swo­je wys­tąpi­enia zaprezen­tu­ją zarówno stu­den­ci oraz absol­wen­ci jak i spec­jal­nie zaproszeni spec­jal­iś­ci. Wstęp na kon­fer­encję jest otwarty, dlat­ego orga­ni­za­torzy serdecznie zaprasza­ją na nią wszys­t­kich zain­tere­sowanych tą tem­atyką.

Wyda­je się być ona szczegól­nie istot­na w momen­cie, gdy o coachin­gu mówi się prak­ty­cznie wszędzie i to pod bard­zo różnym kątem. Jak piszą orga­ni­za­torzy: “Coach­ing opanował świat. Mówi się o coachin­gu duchowym, diete­ty­cznym, medy­cznym, rodzi­ciel­skim, part­ner­skim… Dużą sławę zyskały oso­by, nazy­wa­jące się coacha­mi i mówiące innym jak żyć i co zro­bić, by osiągnąć wymar­zony sukces”. Tym­cza­sem w tej pogo­ni za sukce­sem i bogactwem częs­to zapom­i­na się o refleksyjnym spo­jrze­niu na siebie, swo­je życie i otacza­ją­cy nas świat. Orga­ni­zowana w Katow­icach kon­fer­enc­ja ma na celu sprawdze­nie na ile lan­sowana wiz­ja sukce­su pozosta­je spój­na z tym co jest najważniejsze, a więc z oso­bistą wiz­ją szczęś­cia każdego człowieka.

Orga­ni­za­tor:

Stu­denck­ie Koło Naukowe Doradzt­wa Filo­zoficznego i Coachin­gu

Patroni:

Samorząd Stu­denc­ki Uni­w­er­syte­tu Śląskiego
Wydzi­ał Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Śląskiego


Uni­w­er­sytet Śląs­ki w Katow­icach
21 ‑22.04.2017
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na face­booku

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy