Aktualności Konferencje

Ogólnopolska Konferencja „Sukces i motywacja to nie wszystko”

Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Filozoficznego i Coachingu Uniwersytetu Śląskiego, w dniach 21–22 kwietnia 2017 roku organizuje konferencję pt. „Sukces i motywacja to nie wszystko”. Jej podstawowym celem jest naukowe spojrzenie na sens pogoni za sukcesem oraz promocja najlepszych praktyk rozwojowych. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Kon­fer­enc­ja odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Śląskiego i będzie się składać z wys­tąpień dwudzi­es­tu prele­gen­tów, którzy będą rozważać m.in. tem­at granic coachin­gu i sen­sownoś­ci współczes­nego paradyg­matu sukce­su, a także postara­ją się udowod­nić, że coach­ing to w rzeczy­wis­toś­ci coś więcej niż tylko mowy i tech­ni­ki motywa­cyjne. Swo­je wys­tąpi­enia zaprezen­tu­ją zarówno stu­den­ci oraz absol­wen­ci jak i spec­jal­nie zaproszeni spec­jal­iś­ci. Wstęp na kon­fer­encję jest otwarty, dlat­ego orga­ni­za­torzy serdecznie zaprasza­ją na nią wszys­t­kich zain­tere­sowanych tą tem­atyką.

Wyda­je się być ona szczegól­nie istot­na w momen­cie, gdy o coachin­gu mówi się prak­ty­cznie wszędzie i to pod bard­zo różnym kątem. Jak piszą orga­ni­za­torzy: “Coach­ing opanował świat. Mówi się o coachin­gu duchowym, diete­ty­cznym, medy­cznym, rodzi­ciel­skim, part­ner­skim… Dużą sławę zyskały oso­by, nazy­wa­jące się coacha­mi i mówiące innym jak żyć i co zro­bić, by osiągnąć wymar­zony sukces”. Tym­cza­sem w tej pogo­ni za sukce­sem i bogactwem częs­to zapom­i­na się o refleksyjnym spo­jrze­niu na siebie, swo­je życie i otacza­ją­cy nas świat. Orga­ni­zowana w Katow­icach kon­fer­enc­ja ma na celu sprawdze­nie na ile lan­sowana wiz­ja sukce­su pozosta­je spój­na z tym co jest najważniejsze, a więc z oso­bistą wiz­ją szczęś­cia każdego człowieka.

Orga­ni­za­tor:

Stu­denck­ie Koło Naukowe Doradzt­wa Filo­zoficznego i Coachin­gu

Patroni:

Samorząd Stu­denc­ki Uni­w­er­syte­tu Śląskiego
Wydzi­ał Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Śląskiego


Uni­w­er­sytet Śląs­ki w Katow­icach
21 ‑22.04.2017
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na face­booku

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy