Aktualności Konferencje

Ogólnopolska Konferencja „Sukces i motywacja to nie wszystko”

Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Filozoficznego i Coachingu Uniwersytetu Śląskiego, w dniach 21–22 kwietnia 2017 roku organizuje konferencję pt. „Sukces i motywacja to nie wszystko”. Jej podstawowym celem jest naukowe spojrzenie na sens pogoni za sukcesem oraz promocja najlepszych praktyk rozwojowych. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się na Wydzia­le Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go i będzie się skła­dać z wystą­pień dwu­dzie­stu pre­le­gen­tów, któ­rzy będą roz­wa­żać m.in. temat gra­nic coachin­gu i sen­sow­no­ści współ­cze­sne­go para­dyg­ma­tu suk­ce­su, a tak­że posta­ra­ją się udo­wod­nić, że coaching to w rze­czy­wi­sto­ści coś wię­cej niż tyl­ko mowy i tech­ni­ki moty­wa­cyj­ne. Swo­je wystą­pie­nia zapre­zen­tu­ją zarów­no stu­den­ci oraz absol­wen­ci jak i spe­cjal­nie zapro­sze­ni spe­cja­li­ści. Wstęp na kon­fe­ren­cję jest otwar­ty, dla­te­go orga­ni­za­to­rzy ser­decz­nie zapra­sza­ją na nią wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tą tema­ty­ką.

Wyda­je się być ona szcze­gól­nie istot­na w momen­cie, gdy o coachin­gu mówi się prak­tycz­nie wszę­dzie i to pod bar­dzo róż­nym kątem. Jak piszą orga­ni­za­to­rzy: “Coaching opa­no­wał świat. Mówi się o coachin­gu ducho­wym, die­te­tycz­nym, medycz­nym, rodzi­ciel­skim, part­ner­skim… Dużą sła­wę zyska­ły oso­by, nazy­wa­ją­ce się coacha­mi i mówią­ce innym jak żyć i co zro­bić, by osią­gnąć wyma­rzo­ny suk­ces”. Tym­cza­sem w tej pogo­ni za suk­ce­sem i bogac­twem czę­sto zapo­mi­na się o reflek­syj­nym spoj­rze­niu na sie­bie, swo­je życie i ota­cza­ją­cy nas świat. Orga­ni­zo­wa­na w Kato­wi­cach kon­fe­ren­cja ma na celu spraw­dze­nie na ile lan­so­wa­na wizja suk­ce­su pozo­sta­je spój­na z tym co jest naj­waż­niej­sze, a więc z oso­bi­stą wizją szczę­ścia każ­de­go czło­wie­ka.

Orga­ni­za­tor:

Stu­denc­kie Koło Nauko­we Doradz­twa Filo­zo­ficz­ne­go i Coachin­gu

Patro­ni:

Samo­rząd Stu­denc­ki Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go
Wydział Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go


Uni­wer­sy­tet Ślą­ski w Kato­wi­cach
21 ‑22.04.2017
Stro­na inter­ne­to­wa orga­ni­za­to­rów
Wyda­rze­nie na face­bo­oku

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy