Aktualności Nowości wydawnicze Ontologia

Ontologia sytuacji. Podstawy i zastosowania – nowość wydawnicza

Ontologia sytuacji. Podstawy i zastosowania Bogusława Wolniewicza to nowość wydawnicza Wydawnictwa Naukowego PWN, która ukazała się we wrześniu 2019 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydana po raz pier­wszy w 1985 roku, Ontolo­gia sytu­acji jest istot­nym osiąg­nię­ciem Bogusława Wol­niewicza w dziedzinie metafizy­ki, logi­ki i filo­zofii języ­ka, które ugrun­towało jego sta­tus jako wybit­nego filo­zo­fa. Pod­ję­ty tu pro­jekt, real­i­zowany meto­da­mi logi­ki for­mal­nej, moż­na określić jako zbu­dowanie na fun­damen­cie wczes­nej filo­zofii Wittgen­steina spójnego sys­te­mu onto­log­icznego, którego zadaniem jest opisanie wza­jem­nego sto­sunku języ­ka i rzeczy­wis­toś­ci (bytu), gdzie poprzez sytu­ację rozu­miemy frag­ment świa­ta będą­cy kore­latem seman­ty­cznym zda­nia.

Drugie wydanie książ­ki pow­stało przy współpra­cy pro­fe­so­ra Mieczysława Omyły, który wzbo­gacił je przed­mową, oraz pro­fe­so­ra Jana Zyg­mun­ta, który wykon­ał grun­towną redakcję naukową całego tek­stu oraz opa­trzył go dodatkowy­mi przyp­isa­mi i indek­sem.


Autor: Bogusław Wol­niewicz

Tytuł: Ontolo­gia sytu­acji

Pod­ty­tuł: Pod­stawy i zas­tosowa­nia

Wydanie II

Licz­ba stron: 132

ISBN: 978–83-01–20807‑3

Data pre­miery: 19.09.2019


O Autorze

Bogusław Wol­niewicz (ur. 1927 w Toruniu, zm. 2017 w Warsza­w­ie) – wybit­ny filo­zof, logik, pro­fe­sor nauk human­isty­cznych, pub­l­i­cys­ta. Wywarł ogrom­ny wpływ na nurt metafizy­czny w filo­zofii pol­skiej. Tłu­macz Trak­tatu log­iczno-filo­zoficznego (1970) i Dociekań filo­zoficznych (1972) Lud­wiga Wittgen­steina oraz Pism seman­ty­cznych Got­t­lo­ba Fregego (1977).

Więcej nowoś­ci wydawniczych zna­jdziesz w naszym dziale Nowoś­ci wydawnicze.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Tak, BW to był i jest wiel­ki filo­zof, i logik, logik, i filo­zof. Bar­w­na i ciekawa osobowość, charyz­maty­cz­na, jakich dziś niewiele, no może jeszcze oprócz o. JM Bocheńskiego, również wybit­nego filozofa/logika. Ciekaw­ie się Go i dziś słucha, co jest również rzad­koś­cią, mimo tak wielkiego tłu­mu — masy pro­fe­sorskiej. Czuć było w Nim człowieka starej daty, zasad i niezłom­noś­ci poglądów. Mimo iż był ateistą, a przy­na­jm­niej tak twierdz­ił, będąc świeckim, bronił odważnie jako chy­ba jedyny z tego środowiska, trady­cyjnego chrześ­ci­jańst­wa, kon­ser­watyz­mu i katol­i­cyz­mu, RM, TVTr­wam i o. R. Opowiadał się za: zakazem pobiera­nia narządów do przeszczepu ‘a pri­ori i w ogóle (nawet dla swej cór­ki), karą śmier­ci, eutanazją, co tłu­maczył bolesnym doświad­cze­niem śmier­ci swego bra­ta.
  Ostro wypowiadał się prze­ciw total­i­taryz­mowi i soc­jal­iz­mowi, głupocie biurokraty­cznej UE. Także niepoprawnie poli­ty­cznie (PC) mówił o islamie i imi­grantach muzuł­mańs­kich (“zat­api­ać ich /łódki/ zan­im dopłyną do nas i zale­ją nas, niszcząc naszą Cywiliza­cję i Europę”).
  Wzbudzał tym samym wściekłość i gniew oraz zem­stę (odsunię­cie od zajęć) lewicowych, marx­is­tows­kich i komu­nisty­cznych środowisk poli­ty­cznych, prawniczych, naukowych i aka­demic­kich, szczegól­nie warsza­ws­kich (UW).
  Jego prog­nozy poli­ty­czne, społeczne i religi­jne w dużej częś­ci się spełniły i dalej speł­ni­a­ją na naszych oczach. Nieste­ty.
  RIP

  • ps. Jest jeszcze ateisty­czny, mate­ri­al­isty­czny marx­izu­ją­cy, choć to powszechne w tym środowisku nie wiedzieć czemu cha cha, i dziś nie novum, prof. JW.
   Mimo że właśnie z drugiej strony barykady, ale też jest warty i godzien słucha­nia oraz polem­i­zowa­nia! Ciekawy! Intere­su­ją­cy! A to obec­nie duże osiąg­nię­cie; nieste­ty w zaniku — gog­icznym. Signum tem­po­ris. RIP

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy