Aktualności Nowości wydawnicze Ontologia

Ontologia sytuacji. Podstawy i zastosowania – nowość wydawnicza

Ontologia sytuacji. Podstawy i zastosowania Bogusława Wolniewicza to nowość wydawnicza Wydawnictwa Naukowego PWN, która ukazała się we wrześniu 2019 r.

Wyda­na po raz pierw­szy w 1985 roku, Onto­lo­gia sytu­acji jest istot­nym osią­gnię­ciem Bogu­sła­wa Wol­nie­wi­cza w dzie­dzi­nie meta­fi­zy­ki, logi­ki i filo­zo­fii języ­ka, któ­re ugrun­to­wa­ło jego sta­tus jako wybit­ne­go filo­zo­fa. Pod­ję­ty tu pro­jekt, reali­zo­wa­ny meto­da­mi logi­ki for­mal­nej, moż­na okre­ślić jako zbu­do­wa­nie na fun­da­men­cie wcze­snej filo­zo­fii Wit­t­gen­ste­ina spój­ne­go sys­te­mu onto­lo­gicz­ne­go, któ­re­go zada­niem jest opi­sa­nie wza­jem­ne­go sto­sun­ku języ­ka i rze­czy­wi­sto­ści (bytu), gdzie poprzez sytu­ację rozu­mie­my frag­ment świa­ta będą­cy kore­la­tem seman­tycz­nym zdania.

Dru­gie wyda­nie książ­ki powsta­ło przy współ­pra­cy pro­fe­so­ra Mie­czy­sła­wa Omy­ły, któ­ry wzbo­ga­cił je przed­mo­wą, oraz pro­fe­so­ra Jana Zyg­mun­ta, któ­ry wyko­nał grun­tow­ną redak­cję nauko­wą całe­go tek­stu oraz opa­trzył go dodat­ko­wy­mi przy­pi­sa­mi i indeksem.


Autor: Bogu­sław Wolniewicz

Tytuł: Onto­lo­gia sytuacji

Pod­ty­tuł: Pod­sta­wy i zastosowania

Wyda­nie II

Licz­ba stron: 132

ISBN: 978–83-01–20807‑3

Data pre­mie­ry: 19.09.2019


O Auto­rze

Bogu­sław Wol­nie­wicz (ur. 1927 w Toru­niu, zm. 2017 w War­sza­wie) – wybit­ny filo­zof, logik, pro­fe­sor nauk huma­ni­stycz­nych, publi­cy­sta. Wywarł ogrom­ny wpływ na nurt meta­fi­zycz­ny w filo­zo­fii pol­skiej. Tłu­macz Trak­ta­tu logicz­no-filo­zo­ficz­ne­go (1970) i Docie­kań filo­zo­ficz­nych (1972) Ludwi­ga Wit­t­gen­ste­ina oraz Pism seman­tycz­nych Got­tlo­ba Fre­ge­go (1977).

Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych znaj­dziesz w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Tak, BW to był i jest wiel­ki filo­zof, i logik, logik, i filo­zof. Barw­na i cie­ka­wa oso­bo­wość, cha­ry­zma­tycz­na, jakich dziś nie­wie­le, no może jesz­cze oprócz o. JM Bocheń­skie­go, rów­nież wybit­ne­go filozofa/logika. Cie­ka­wie się Go i dziś słu­cha, co jest rów­nież rzad­ko­ścią, mimo tak wiel­kie­go tłu­mu — masy pro­fe­sor­skiej. Czuć było w Nim czło­wie­ka sta­rej daty, zasad i nie­złom­no­ści poglą­dów. Mimo iż był ate­istą, a przy­naj­mniej tak twier­dził, będąc świec­kim, bro­nił odważ­nie jako chy­ba jedy­ny z tego śro­do­wi­ska, tra­dy­cyj­ne­go chrze­ści­jań­stwa, kon­ser­wa­ty­zmu i kato­li­cy­zmu, RM, TVTr­wam i o. R. Opo­wia­dał się za: zaka­zem pobie­ra­nia narzą­dów do prze­szcze­pu ‘a prio­ri i w ogó­le (nawet dla swej cór­ki), karą śmier­ci, euta­na­zją, co tłu­ma­czył bole­snym doświad­cze­niem śmier­ci swe­go brata.
  Ostro wypo­wia­dał się prze­ciw tota­li­ta­ry­zmo­wi i socja­li­zmo­wi, głu­po­cie biu­ro­kra­tycz­nej UE. Tak­że nie­po­praw­nie poli­tycz­nie (PC) mówił o isla­mie i imi­gran­tach muzuł­mań­skich (“zata­piać ich /łódki/ zanim dopły­ną do nas i zale­ją nas, nisz­cząc naszą Cywi­li­za­cję i Europę”).
  Wzbu­dzał tym samym wście­kłość i gniew oraz zemstę (odsu­nię­cie od zajęć) lewi­co­wych, marxi­stow­skich i komu­ni­stycz­nych śro­do­wisk poli­tycz­nych, praw­ni­czych, nauko­wych i aka­de­mic­kich, szcze­gól­nie war­szaw­skich (UW).
  Jego pro­gno­zy poli­tycz­ne, spo­łecz­ne i reli­gij­ne w dużej czę­ści się speł­ni­ły i dalej speł­nia­ją na naszych oczach. Niestety.
  RIP

  • ps. Jest jesz­cze ate­istycz­ny, mate­ria­li­stycz­ny marxi­zu­ją­cy, choć to powszech­ne w tym śro­do­wi­sku nie wie­dzieć cze­mu cha cha, i dziś nie novum, prof. JW.
   Mimo że wła­śnie z dru­giej stro­ny bary­ka­dy, ale też jest war­ty i godzien słu­cha­nia oraz pole­mi­zo­wa­nia! Cie­ka­wy! Inte­re­su­ją­cy! A to obec­nie duże osią­gnię­cie; nie­ste­ty w zani­ku — gogicz­nym. Signum tem­po­ris. RIP

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy