Zadania

Zadanie # 1: Opracowanie kapsułek objaśniających trudniejsze terminy lub prezentujących wymienionych w danym tekście myślicieli

Zapisz się do naszego newslettera

  1. Typ zada­nia: redakc­ja.
  2. Zakres: jeden lub więcej tek­stów do każdego numeru.
  3. Sza­cow­na ilość cza­su: ok. 1 godziny na 1 tekst raz na dwa miesiące.
  4. Ter­miny: zob. kalen­darz wydawniczy.
  5. Ilość znaków: do 600 1 kap­suł­ka.
  6. Uwa­gi: zob. wyty­czne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

Kap­suł­ka to krót­ki tekst objaś­ni­a­ją­cy trud­niejsze ter­miny lub prezen­tu­ją­cy wymienionego w tekś­cie filo­zo­fa lub inną znaną postać.

Wskazówka: Tekst winien krótko przestaw­ić daną postać (rok urodzenia i ew. śmier­ci, kim była), wymienić najważniejsze jej osiąg­nię­cia oraz przy­toczyć sen­tencję lub aneg­dotę a pro­pos tek­stu, do którego jest załąc­zony.

Przykłady:

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Doty­czy roz­wo­ju filo­zoficznego dzieci.…Warunkiem jest dla dzieci myśle­nie poję­ciowe!, w połącze­niu z komu­nikacją społeczną za pomocą zrozu­mienia przy­czyn kon­flik­tów między ucz­ni­a­mi w kryzysie doras­ta­nia (to prob­lem seman­ty­ki ling­wisty­cznej: ja myślę i mówię po swo­je­mu a przed­miot słucha­ją­cy mojego słowa rozu­mie je po swo­je­mu i bard­zo potrzeb­ny jest nie tylko czas na dyskurs ale i na real­iza­cję strate­gii roz­wo­ju w obszarze komu­nikacji aby się porozu­mieć bez wro­goś­ci ze słucha­ją­cym.…

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy