Zadania

Zadanie # 1: Opracowanie kapsułek objaśniających trudniejsze terminy lub prezentujących wymienionych w danym tekście myślicieli

  1. Typ zada­nia: redakcja.
  2. Zakres: jeden lub wię­cej tek­stów do każ­de­go numeru.
  3. Sza­cow­na ilość cza­su: ok. 1 godzi­ny na 1 tekst raz na dwa miesiące.
  4. Ter­mi­ny: zob. kalen­darz wydawniczy.
  5. Ilość zna­ków: do 600 1 kapsułka.
  6. Uwa­gi: zob. wytyczne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

Kap­suł­ka to krót­ki tekst obja­śnia­ją­cy trud­niej­sze ter­mi­ny lub pre­zen­tu­ją­cy wymie­nio­ne­go w tek­ście filo­zo­fa lub inną zna­ną postać.

Wska­zów­ka: Tekst winien krót­ko prze­sta­wić daną postać (rok uro­dze­nia i ew. śmier­ci, kim była), wymie­nić naj­waż­niej­sze jej osią­gnię­cia oraz przy­to­czyć sen­ten­cję lub aneg­do­tę a pro­pos tek­stu, do któ­re­go jest załączony.

Przy­kła­dy:

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Doty­czy roz­wo­ju filo­zo­ficz­ne­go dzieci.…Warunkiem jest dla dzie­ci myśle­nie poję­cio­we!, w połą­cze­niu z komu­ni­ka­cją spo­łecz­ną za pomo­cą zro­zu­mie­nia przy­czyn kon­flik­tów mię­dzy ucznia­mi w kry­zy­sie dora­sta­nia (to pro­blem seman­ty­ki lin­gwi­stycz­nej: ja myślę i mówię po swo­je­mu a przed­miot słu­cha­ją­cy moje­go sło­wa rozu­mie je po swo­je­mu i bar­dzo potrzeb­ny jest nie tyl­ko czas na dys­kurs ale i na reali­za­cję stra­te­gii roz­wo­ju w obsza­rze komu­ni­ka­cji aby się poro­zu­mieć bez wro­go­ści ze słuchającym.…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy