Zapowiedzi wydawnicze

Ośmy numer „Filozofuj!”: Wolna wola? już 30 kwietnia!

Już 30 kwietnia o godz. 18.00 zaprezentujemy ósmy numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: wolna wola. Wiele świetnych tekstów tematycznych i pozatematycznych oraz dodatek maturalny dla tych, którzy w tym roku startują na studia. Będziecie mogli się naczytać do woli ;) Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego lub prenumeraty rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

 Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


 

Drodzy Czytel­ni­cy,

w połowie ubiegłego roku pod­jęliśmy decyzję, by jeden z numerów w roku bieżą­cym poświę­cić zagad­nie­niu wol­nej woli. Czy nasza decyz­ja była wol­na, czy też już od początku ist­nienia świa­ta było ustalone, że „wykręcimy” taki numer? Nie któryś tam kiedyś, ale właśnie numer 2 w 2016 roku. I że zamieścimy w nim takie a nie inne artykuły, na z góry ustalonych stronach, co zakła­da wiele konkret­nych decyzji i dzi­ałań naszych autorów i redak­torów. Nawet literówka na określonej stron­ie, w określonej szpal­cie, w określonym wyra­zie miała­by być wpisana w warun­ki początkowe tego świa­ta. Czy zatem może­cie mieć do nas pre­ten­sje o ewen­tu­alne uster­ki językowe? Czy mogliśmy ich uniknąć? Nau­ka, z jej ścisły­mi, powszech­ny­mi i deter­min­isty­czny­mi prawa­mi, wyda­je się roz­grzeszać nas z przewin redak­cyjnych i wszel­kich innych zresztą też. Nie może bowiem zakładać, że nasze „postęp­ki” nie mają określonych przy­czyn. Sko­ro zaś je mają, to wynikłe z nich czyny nie mogły być inne. Tym­cza­sem przy­na­jm­niej niekiedy czu­je­my się wol­ni, przy­na­jm­niej niekiedy czu­je­my się spraw­ca­mi, czyli niezde­ter­mi­nowany­mi przy­czy­na­mi naszych czynów, niejed­nokrot­nie w naszych wnętrzach doświad­cza­my trudu pode­j­mowa­nia wol­nej – jak się nam wyda­je – decyzji. Wokół tego poczu­cia i zrod­zonego z niego poję­cia odpowiedzial­noś­ci zor­ga­ni­zowal­iśmy nasze życie społeczne, z moral­noś­cią i  wymi­arem spraw­iedli­woś­ci.

Czym więc jest wol­na wola? Czy pode­j­mu­je­my, przy­na­jm­niej od cza­su do cza­su, wolne decyz­je? Czy są one do pogodzenia z wiz­ją świa­ta, w którym wszys­tkie zdarzenia, również te zachodzące w obrę­bie naszych orga­nizmów, wyz­naczane są przez poprzedza­jące je przy­czyny oraz prawa rządzące w przy­rodzie? Czy brak wol­nej woli przekreślał­by możli­wość ety­ki? Czy bez niej moglibyśmy sobie przyp­isy­wać winę lub zasłu­gi za nasze dzi­ała­nia? Pyta­nia te, choć w różnych wer­s­jach, nur­tu­ją filo­zofów już od starożyt­noś­ci. Pomi­mo upły­wu cza­su i coraz więk­szej wiedzy pyta­nia o wol­ną wolę wciąż pozosta­ją nierozstrzyg­nięte, wciąż stanowi ona dla nas fas­cynu­jącą zagad­kę.

Chce­my, abyś­cie i Wy jej zas­makowali, zmierzyli się z nią poprzez lek­turę artykułów tem­aty­cznych „Filo­zo­fuj!”. Ważnym ich uzu­pełnie­niem są: wywiad z Robertem Kane’em, jed­nym z najwięk­szych na świecie spec­jal­istów od zagad­nienia wol­nej woli, info­grafi­ka prezen­tu­ją­ca stanowiska w sporze o ist­nie­nie wol­nej woli oraz anki­etowe opinie filo­zofów na ten tem­at.

Przy­go­towal­iśmy dla Was także nasze stałe dzi­ały. Kon­tynu­u­je­my kurs logi­ki z Rafałem Urba­ni­akiem. Rozpoczy­namy także „Warsz­tat logi­ki” prowad­zony przez Witol­da Mar­ciszewskiego. Krzysztof Wiec­zorek w swoim kur­sie sztu­ki argu­men­tacji objaśni, czym są argu­men­ty ad hominem. W kilku stałych dzi­ałach naw­iąże­my także do głównego tem­atu numeru. W dziale „Ekspery­men­ty myślowe” Alvin I. Gold­man i Artur Szut­ta zachę­ca­ją do namysłu nad paradok­sa­mi wol­nej woli w fizy­cznym świecie. Michał Bizoń zabierze nas w przeszłość, prezen­tu­jąc myśli starożyt­nych Greków i Rzymi­an na tem­at wol­nej woli. Tem­atyce tej poświę­cone są również feli­etony Woj­ciecha Żełań­ca i Jac­ka Jaś­ta­la. W ety­czną podróż po lit­er­aturze zabierze Was Natasza Szut­ta – tym razem będzie to wyprawa do świa­ta Lor­da Jima, dają­ca okazję do reflek­sji na tem­at zasłu­gi i tra­fu moral­nego. Z kolei Piotr Bar­tu­la pro­ponu­je rozważa­nia na tem­at możli­woś­ci moral­nej przemi­any z isto­ty morder­czej i moral­nie zniszc­zonej w osobę moral­nie wrażli­wą.

Otwier­amy także nowy cykl „Roz­maitoś­ci filo­zoficznych” wybit­nego filo­zo­fa, Jana Woleńskiego, który na początek zachę­ca do reflek­sji nad tym, czego filo­zof może nauczyć się od sportu. Kon­tynu­u­je­my spotka­nia z Arys­tote­le­sem, tym razem zaprasza­jąc do roz­mowy prof. Hen­ry­ka Pod­biel­skiego, spec­jal­istę od filo­zofii Sta­giry­ty i tłu­macza jego dzieł. Pro­ponu­je­my Wam także rozważa­nia nad filo­zofią sztu­ki, kole­jną dawkę filo­zofii w filmie, propozy­c­je bajek do filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi, następ­ny odcinek cyk­lu poświę­conego pol­skim filo­zo­fom. Na koniec nie mogło zabraknąć filo­zoficznej rozry­w­ki, komik­su i krzyżów­ki. Jest też kole­j­na nowość – „Filo­zoficzne zoo”, w którym zwierza­ki słyn­nych filo­zofów zachęcą Was do reflek­sji nad wybranym prob­le­mem filo­zoficznym.

Przed nami maj. Czas matur i… pode­j­mowa­nia decyzji o wyborze kierunku studiów. Ufamy, że rozważy­cie stu­diowanie filo­zofii. W numerze znalazły się więc infor­ma­c­je o ośrod­kach aka­demic­kich, które prowadzą nabór na stu­dia filo­zoficzne. Sze­ro­ki ich wykaz posz­erzy pole Waszej wol­noś­ci.

A zatem… Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zaprasza­my do udzi­ału w spotka­ni­ach Klubu „Filo­zo­fuj!”. Relac­je z doty­chcza­sowych spotkań są > tutaj.


Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


Oto spis treś­ci numeru 2(8)/2016:

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy