Aktualności Konferencje Patronaty

Osobliwość i transcendens – interdyscyplinarna konferencja w Rzeszowie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Osobliwość i transcendens: granice bytu i poznania”, która odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim w dniach 11–12 maja. Magazyn „Filozofuj!” objął wydarzenie patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Współor­ga­ni­za­torem kon­fer­encji jest cza­sopis­mo naukowe„Amor Fati” oraz Dyskusyjne Koło Filo­zoficzne „Eudai­mo­nia”.

Tytułowa osobli­wość oraz tran­scen­dens w zamyśle orga­ni­za­torów mają być rozu­mi­ane, w jak najsz­er­szym możli­wym sen­sie, a więc jako momen­ty, w których zała­mu­je się ludz­ka wiedza, a zdol­noś­ci intelek­tu­alne docier­a­ją do swoich granic. Dlat­ego obszar tem­aty­czny kon­fer­encji obe­j­mu­je takie dziedziny filo­zoficzne, jak: metafizy­ka i ontolo­gia, epis­te­molo­gia, metodolo­gia, filo­zofia nau­ki, filo­zofia przy­rody, filo­zofia Boga i religii.

Wyjątkowy i inter­dyscy­pli­narny charak­ter całego wydarzenia najlepiej obrazu­je sam pro­gram kon­fer­encji, do pobra­nia > tutaj.


Komitet orga­ni­za­cyjny:

 • lic. Bartłomiej K. Krzych (koor­dy­na­tor i główny orga­ni­za­tor)
 • mgr Mateusz Binek
 • mgr Anas­taz­ja Cheiz
 • mgr Natalia Gryń
 • mgr Sebas­t­ian Kalem­ba
 • mgr Sebas­t­ian Łąkas
 • mgr Piotr Madu­ra
 • mgr Kamil M. Wiec­zorek
 • mgr Natalia Witkows­ka

Między­nar­o­dowa Rada Naukowa kon­fer­encji (in statu nascen­di):

 • prof. dr hab. Sergey Astapow (Połud­niowy Uni­w­er­sytet Fed­er­al­ny, Ros­tów nad Donem, Ros­ja)
 • dr hab. prof. UR Krzysztof Boch­enek (Uni­w­er­sytet Rzes­zows­ki, Rzeszów)
 • dr Tomasz Dek­ert (Akademia Igna­tianum, Kraków)
 • dr hab. Tomasz Kubal­i­ca (Uni­w­er­sytet Śląs­ki, Katow­ice)
 • ks. dr hab. prof. UPJPII Janusz Kró­likows­ki (WTST, UPJPII, Tarnów)
 • dr Łukasz Lamża (UPJPII, Coper­ni­cus Cen­ter for Inter­dis­ci­pli­nary Stud­ies)
 • prof. dr hab. Taras Lyu­tyy (Nar­o­dowy Uni­w­er­sytet „Akademia Kijowsko-Mohy­lańs­ka”, Kijów, Ukraina)
 • dr hab. prof. UR Artur Mord­ka (Uni­w­er­sytet Rzes­zows­ki, Rzeszów)
 • dr hab. prof. UR Andrzej Niem­czuk (Uni­w­er­sytet Rzes­zows­ki, Rzeszów)
 • dr hab. prof. UR Prze­mysław Paczkows­ki, dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zofii UR (Uni­w­er­sytet Rzes­zows­ki, Rzeszów)
 • dr Kon­rad Szo­cik (WSI­iZ, Rzeszów)
 • o. dr Mar­iusz Tabaczek OP (Kolegium Filo­zoficzno-Teo­log­iczne oo. Dominikanów w Krakowie)
 • prof. dr hab. Jan Woleńs­ki (Inter­na­tion­al Insti­tute of Phi­los­o­phy, WSI­iZ, Rzeszów)

 

Patronat Hon­orowy
Jego Mag­nif­i­cenc­ja Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Rzes­zowskiego prof. dr hab. Syl­west­er Czopek

Patronat Medi­al­ny
Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”
„Forum Aka­demick­ie” 
Rzes­zows­ki Dom Kul­tu­ry


Uni­w­er­sytet Rzes­zows­ki, al. Rej­tana 16c, budynek A1, Sala Sen­atu 11–12 maja 2018  Pro­fil kon­fer­encji na Face­book Strona inter­ne­towa wydarzenia

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy