Antropologia Kraków Wydarzenia

Ostatnia podróż” – spotkanie dyskusyjne wokół 30. numeru „Filozofuj!”

Na drugi brzeg czy ku przepaści nieistnienia? „Ostatnia podróż”, czyli spotkanie poświęcone filozoficznej refleksji na temat śmierci i perspektywy dalszej egzystencji, odbędzie się 14 listopada o godzinie 18:30 w De Revolutionibus w Krakowie. Spotkanie poprowadzi Tomasz Zygmunt. Rozmawiać będą prof. Jacek Wojtysiak i prof. Adam Grobler. W ten sposób mamy nadzieję wrócić do formuły spotkań Klubów „Filozofuj!”.

Będzie to pierw­sze z trzech spo­tkań współ­or­ga­ni­zo­wa­nych przez Klub „Filo­zo­fuj!” w Kra­ko­wie oraz De Revo­lu­tio­ni­bus Books&Cafe.

Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my więc do księ­gar­nio-kawiar­ni De Revo­lu­tio­ni­bus Books&Cafe za współ­or­ga­ni­za­cję spotkania.

logo-de-revo

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie.


Śmierć, zwłasz­cza dla myśli­cie­li sta­ro­żyt­no­ści, jest ści­śle powią­za­na z prak­tycz­nym wymia­rem filo­zo­fii. Choć nie­wąt­pli­wie cze­ka każ­de­go z nas, to jed­nak nie roz­ma­wia­my o niej zbyt czę­sto. Czy wie­my jed­nak, jak ją oce­niać? Jakie są pod­sta­wy naszych prze­ko­nań doty­czą­cych tego, co się dzie­je po śmier­ci? Spo­tka­nie dys­ku­syj­ne pt. „Ostat­nia podróż” sta­no­wi dosko­na­łą oka­zję do tego, by ponow­nie zasta­no­wić się nad tym, jakie są nasze prze­ko­na­nia w tej kwe­stii. Ser­decz­nie zapraszamy!


W dys­ku­sji wezmą udział:

Jacek Woj­ty­siak – Pro­fe­sor filo­zo­fii, kie­row­nik Kate­dry Teo­rii Pozna­nia Katolic­kiego Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II. Autor pod­ręcz­ni­ków do filo­zo­fii: Pochwa­ła cie­ka­wo­ści oraz Filo­zo­fia i życie. W pra­cy nauko­wej tro­pi dwa sło­wa: być i dla­cze­go. Poza tym lubi leniu­cho­wać na łonie rodzi­ny, czy­tać Biblię, słu­chać muzy­ki baro­ko­wej i kon­tem­plo­wać przy­ro­dę. Uza­leż­nio­ny od sło­wa dru­ko­wa­ne­go i od dys­ku­to­wa­nia ze wszyst­ki­mi o wszyst­kim. Hob­by: zbie­ra­nie cza­pek z róż­nych ­moż­li­wych światów.

 

Adam Gro­bler –Pro­fe­sor, pra­cow­nik Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Opol­skie­go i czło­nek Pre­zy­dium Komi­te­tu Nauk Filo­zo­ficz­nych PAN. Zaj­mu­je się meto­do­lo­gią nauk, teo­rią pozna­nia, filo­zo­fią ana­li­tycz­ną i dydak­ty­ką filo­zo­fii. W wol­nym cza­sie gra w bry­dża spor­to­we­go. Wdo­wiec (2006), w powtór­nym związ­ku (od 2010), ojciec czwor­ga dzie­ci (1980, 1983, 1984, 1989) i dzia­dek, jak na razie, sze­ścior­ga wnu­cząt. Miesz­ka w Krakowie.
grobler.artus.net.pl, e‑mail: adam_grobler@interia.pl.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Tomasz Zyg­munt.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Anna Zych.

Zgłosić uczestnictwo w spotkaniu można > tutaj. 

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie moż­na wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości – odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pyta­nia: Czy śmierć jest kre­sem ludz­kie­go ist­nie­nia? Czy śmierć jest złem meta­fi­zycz­nym? Zakła­da­jąc, że nauka da nam taką moż­li­wość, czy powin­ni­śmy dążyć do cie­le­snej nie­śmier­tel­no­ści (bio­lo­gicz­nej albo mate­rial­nej w innym sen­sie)? Następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści – każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pytanie.

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy!

14 listo­pa­da, godz. 18.30

De Revo­lu­tio­ni­bus Books&Cafe, ul. Brac­ka 14, KrakówPartner

logo-de-revo


zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Kra­ko­wie spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy