Antropologia Kraków Wydarzenia

Ostatnia podróż” – spotkanie dyskusyjne wokół 30. numeru „Filozofuj!”

Na drugi brzeg czy ku przepaści nieistnienia? „Ostatnia podróż”, czyli spotkanie poświęcone filozoficznej refleksji na temat śmierci i perspektywy dalszej egzystencji, odbędzie się 14 listopada o godzinie 18:30 w De Revolutionibus w Krakowie. Spotkanie poprowadzi Tomasz Zygmunt. Rozmawiać będą prof. Jacek Wojtysiak i prof. Adam Grobler. W ten sposób mamy nadzieję wrócić do formuły spotkań Klubów „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Będzie to pier­wsze z trzech spotkań współor­ga­ni­zowanych przez Klub „Filo­zo­fuj!” w Krakowie oraz De Rev­o­lu­tion­ibus Books&Cafe.

Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my więc do księ­gar­nio-kaw­iarni De Rev­o­lu­tion­ibus Books&Cafe za współor­ga­ni­za­cję spotka­nia.

logo-de-revo

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie.


Śmierć, zwłaszcza dla myśli­cieli starożyt­noś­ci, jest ściśle pow­iązana z prak­ty­cznym wymi­arem filo­zofii. Choć niewąt­pli­wie czeka każdego z nas, to jed­nak nie roz­maw­iamy o niej zbyt częs­to. Czy wiemy jed­nak, jak ją oce­ni­ać? Jakie są pod­stawy naszych przekon­ań doty­czą­cych tego, co się dzieje po śmier­ci? Spotkanie dyskusyjne pt. „Ostat­nia podróż” stanowi doskon­ałą okazję do tego, by ponown­ie zas­tanow­ić się nad tym, jakie są nasze przeko­na­nia w tej kwestii. Serdecznie zaprasza­my!


W dyskusji wezmą udzi­ał:

Jacek Woj­tysi­ak – Pro­fe­sor filo­zofii, kierown­ik Kat­edry Teorii Poz­na­nia Katolic­kiego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II. Autor podręczników do filo­zofii: Pochwała cieka­woś­ci oraz Filo­zofia i życie. W pra­cy naukowej tropi dwa słowa: być i dlaczego. Poza tym lubi leni­u­chować na łonie rodziny, czy­tać Bib­lię, słuchać muzy­ki barokowej i kon­tem­plować przy­rodę. Uza­leżniony od słowa drukowanego i od dysku­towa­nia ze wszys­tki­mi o wszys­tkim. Hob­by: zbieranie cza­pek z różnych ­możli­wych światów.

 

Adam Grob­ler –Pro­fe­sor, pra­cown­ik Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Opol­skiego i członek Prezy­di­um Komite­tu Nauk Filo­zoficznych PAN. Zaj­mu­je się metodologią nauk, teorią poz­na­nia, filo­zofią anal­i­ty­czną i dydak­tyką filo­zofii. W wol­nym cza­sie gra w bry­dża sportowego. Wdowiec (2006), w powtórnym związku (od 2010), ojciec czwor­ga dzieci (1980, 1983, 1984, 1989) i dzi­adek, jak na razie, sześ­cior­ga wnucząt. Miesz­ka w Krakowie.
grobler.artus.net.pl, e‑mail: adam_grobler@interia.pl.

Spotkanie poprowadzi Tomasz Zyg­munt.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Anna Zych.

Zgłosić uczestnictwo w spotkaniu można > tutaj. 

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będzie moż­na wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci – odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia: Czy śmierć jest kre­sem ludzkiego ist­nienia? Czy śmierć jest złem metafizy­cznym? Zakłada­jąc, że nau­ka da nam taką możli­wość, czy powin­niśmy dążyć do cielesnej nieśmiertel­noś­ci (bio­log­icznej albo mate­ri­al­nej w innym sen­sie)? Następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci – każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie.

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

14 listopa­da, godz. 18.30

De Rev­o­lu­tion­ibus Books&Cafe, ul. Brac­ka 14, KrakówPartner

logo-de-revo


zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Krakowie spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy