Ogłoszenia

Oświadczenie redakcji w związku z komentarzami pod wiadomością o ofercie studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Oświad­cze­nie redak­cji w związ­ku z pogar­dli­wy­mi i urą­ga­ją­cy­mi zasa­dom przy­zwo­ite­go pro­wa­dze­nia dys­ku­sji komen­ta­rza­mi pod wia­do­mo­ścią o ofer­cie stu­diów na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim Jana Paw­ła II w Lublinie

Jako redak­cja por­ta­lu cenią­ce­go wol­ność sło­wa, ale i jego kul­tu­rę, oświad­cza­my, że komen­ta­rze wul­gar­ne, napa­stli­we i obraź­li­we będą usu­wa­ne spod postów zamiesz­cza­nych zarów­no na por­ta­lu inter­ne­to­wym filozofuj.eu, jak i w powią­za­nych z nim mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Jed­no­cze­śnie prze­pra­sza­my tych wszyst­kich, któ­rzy poczu­li się ura­że­ni wspo­mnia­ny­mi nie­sto­sow­ny­mi komen­ta­rza­mi, i ape­lu­je­my do naszych Czy­tel­ni­ków o respek­to­wa­nie zasa­dy sza­cun­ku dla innych osób, czy to adwer­sa­rzy, czy też osób będą­cych przed­mio­tem wypowiedzi.

Redak­cja por­ta­lu filozofuj.eu

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy