Próby filozoficzne

Otwieramy nowy dział „Próby filozoficzne”

„Próby filozoficzne” to nowy dział naszego portalu, w którym adepci filozofii mogą zaprezentować swoje prace szerszemu gronu czytelników. Zachęcamy Autorów do przesyłania swoich tekstów, a Czytelników do konstruktywnej ich krytyki.

Zapisz się do naszego newslettera

 

Z uwa­gi na spły­wa­jące do nas tek­sty od początku­ją­cych filo­zofów postanow­iliśmy stworzyć przestrzeń, gdzie będą oni mogli spróbować swoich sił i zmierzyć się z pub­licznym odbiorem swoich filo­zoficznych prac. Dzi­ał „Pró­by filo­zoficzne” będzie umieszc­zony w szer­szym dziale „Edukac­ja filo­zoficz­na”.

Kto może przesłać swoją pracę?

Każdy. Nie ma ograniczeń wiekowych. Szczegól­nie gorą­co zachę­camy do przesyłana swoich prac uczest­ników Olimpiady Filo­zoficznej, której nasz mag­a­zyn jest patronem medi­al­nym.

Jakich tematów oczekujemy?

Nie mamy żad­nych wyma­gań, jeśli chodzi o tem­atykę prac, byle mieś­ciła się ona w ramach filo­zofii.

Jaka jest wymagana długość prac?

Nie ma tutaj kat­e­go­rycznych wymogów, ale mile widziane są prace do 8000 znaków. To jest zalece­nie prak­ty­czne. Dłuższe prace rzadziej są czy­tane i dłużej opin­iowane. Zami­ast jed­nego długiego tek­stu warto pomyśleć o cyk­lu krót­szych.

Czy redakcja może tekst odrzucić?

Oczy­wiś­cie, że może. Choć tek­sty w tym dziale nie podle­ga­ją takim rygorom recen­zyjnym, jak tek­sty w dzi­ałach „Pop­u­laryza­cji” i „Pub­l­i­cysty­ki”, to będą opin­iowane przez grono redak­cyjne. Przy czym ważniejsze w oce­nie będą względy for­malne (czy pra­ca jest na tem­at, czy nie zaw­iera stwierdzeń obraźli­wych itd.) niż mery­to­ryczne. Dopuszczane będą prace z błę­da­mi rzec­zowy­mi i log­iczny­mi – w końcu to prze­cież pró­by filo­zoficzne. Pub­likowanie ma umożli­wić ich autorom pod­danie swej pra­cy pod ocenę szer­szej pub­licznoś­ci i zmierze­nie się z kry­tyką. Ma więc wymi­ar dydak­ty­czny.

Co należy dołączyć do tekstu?

Biogram (3–4 zda­nia o sobie) i zdję­cie.

Liczymy, że Autorzy „prób” – dzię­ki możli­woś­ci pub­likowa­nia i płynącej stąd nau­ki – dorów­na­ją lub nawet przewyższą kun­sztem posługi­wa­nia się słowem słyn­nemu autorowi Prób Mich­e­lowi de Mon­taigne. Oto tekst Sis­seli Bok na tem­at Mon­taigne’a. Tutaj moż­na znaleźć Pró­by w otwartym dostępie.


Ogólne wytyczne dla autorów tekstów do działu „Próby filozoficzne” są takie same, jak dla autorów tekstów do pozostałych działów. Można je znaleźć > tutaj. Teksty można przesyłać na adres: redakcja@filozofuj.eu. W temacie maila należy wpisać nazwę działu: Próby filozoficzne.

< Prze­jdź do dzi­ału „Pró­by filo­zoficzne”

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy