Egzemplarz Prenumerata Sprzedaż Wydania

Otwieramy przedsprzedaż i prenumeratę!

Sza­now­ni Czytelnicy,

bar­dzo dzię­ku­je­my za zain­te­re­so­wa­nie cza­so­pi­smem „Filo­zo­fuj!”! Dale­ce prze­ro­sło ono nasze ocze­ki­wa­nia. Tyl­ko na face­bo­oko­wym fanpage’u por­ta­lu Aca­de­mi­con zano­to­wa­li­śmy pra­wie 100 tys. wyświe­tleń, a prze­cież nie było to jedy­ne miej­sce pre­zen­ta­cji cza­so­pi­sma. Dzię­ki też za wszyst­kie opi­nie i uwa­gi oraz wsparcie.

Poja­wi­ły się licz­ne proś­by o moż­li­wość naby­cia egzem­pla­rza dru­ko­wa­ne­go pierw­sze­go nume­ru nasze­go perio­dy­ku. Wycho­dząc im naprze­ciw, wła­śnie fina­li­zu­je­my wszyst­kie przy­go­to­wa­nia z tym zwią­za­ne i otwie­ra­my przed­sprze­daż i pre­nu­me­ra­tę. Zamó­wie­nia moż­na skła­dać tutaj. Cenę egzem­pla­rza – ze wzglę­du na wyso­kie kosz­ty dru­ku nisko­na­kła­do­we­go (tys. egz.) – trze­ba było usta­lić na pozio­mie 10 zł (w tym 8% VAT). Jest to cena bez kosz­tów prze­sył­ki. Rocz­na pre­nu­me­ra­ta papie­ro­wej wer­sji cza­so­pi­sma (czy­li 6 nume­rów) to koszt 60 zł (z VAT). W cenie jed­nak uwzględ­nio­ne są kosz­ty przesyłki.

Życzy­my miłej i owoc­nej lek­tu­ry! Filozofujcie!

Redak­cja

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy