Ogłoszenia

Panel dyskusyjny poświęcony „Filozofuj!” na X Zjeździe Filozoficznym w Poznaniu!

Do programu X Zjazdu Filozoficznego, na którym obecna będzie redakcja czasopisma, włączono panel dyskusyjny poświęcony popularyzacji filozofii i czasopismu „Filozofuj!”. Odbędzie się on w sobotę 19 września 2015 w godzinach 11–13. Serdecznie zapraszamy do udziału w nim i do dyskusji po panelu. 
Ufa­my, że Zjazd Filo­zo­ficz­ny w Pozna­niu, któ­ry odbę­dzie się w dniach 15–19 wrze­śnia 2015, będzie oka­zją do spo­tkań i nawią­za­nia współ­pra­cy z oso­ba­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi reali­za­cją przy­świe­ca­ją­cych nam celów: popu­la­ry­za­cji, pro­mo­cji i upo­wszech­nia­nia filo­zo­fii. Posta­ra­my się zapla­no­wać i zor­ga­ni­zo­wać kulu­aro­we spo­tka­nia w trak­cie Zjaz­du, by nawią­zać współ­pra­cę i prze­dys­ku­to­wać, jak mogła­by ona wyglą­dać. Już teraz gorą­co zachę­ca­my wszyst­kie oso­by, któ­re wezmą udział w Zjeź­dzie i są zain­te­re­so­wa­ne współ­pra­cą z nami, do kon­tak­tu mailo­we­go: filozofuj@academicon.pl. Uła­twi nam to „odna­le­zie­nie się” wśród ok. 950 zare­je­stro­wa­nych uczest­ni­ków Zjazdu.
Jeśli nie będzie­cie mogli wziąć udzia­łu w pane­lu, a chcie­li­by­ście zadać jakieś cie­ka­we pyta­nia na dys­ku­to­wa­ny temat, napisz­cie maila: filozofuj@academicon.pl, wpisz­cie je w dys­ku­sji pod tym tek­stem lub na naszym fan­pa­ge­’u.
Sto­isko Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con, na któ­rym moż­na będzie kupić „Filo­zo­fuj!” z raba­tem 20 %, będzie zlo­ka­li­zo­wa­ne w Col­le­gium Da Vin­ci przy ul. T. Kutrze­by 10 (rotun­da). W dniach 16–17 wrze­śnia będzie czyn­ne w godz. 12.00–18.00, a 18 wrze­śnia w godz. 12.00–17.00. 
 

Patro­nem medial­nym Zjaz­du jest por­tal Academicon

 

Oto infor­ma­cje o panelu:

Mode­ra­tor: Dr Artur Szutta

Pane­li­ści: Prof. Aldo­na Pobo­jew­ska, dr Krzysz­tof Saja, dr Artur Szutta.

Cel pane­lu: Chce­my zwró­cić uwa­gę na potrze­bę popu­la­ry­zo­wa­nia filo­zo­fii, a tak­że zwró­cić się do pol­skie­go śro­do­wi­ska filo­zo­fów z pro­po­zy­cją uczest­nic­twa w two­rze­niu cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”.

Uza­sad­nie­nie: Zasad­ni­czo każ­dy filo­zof zapy­ta­ny o to, czy nale­ży popu­la­ry­zo­wać filo­zo­fię, odpo­wia­da twier­dzą­co. Stąd moż­na by odnieść wra­że­nie, że niko­go nie trze­ba nakła­niać do popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii. Nie­ste­ty jest to wra­że­nie myl­ne. Kie­dy bowiem te same oso­by zosta­ją popro­szo­ne o napi­sa­nie krót­kie­go arty­ku­łu do cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, oka­zu­je się, że pomi­mo dekla­ra­cji, że popu­la­ry­za­cja jest waż­na, odpo­wia­da­ją, że nie mają cza­su, nie potra­fią popu­la­ry­zo­wać, albo wstęp­nie obie­cu­ją, a potem milk­ną dłu­gi­mi tygo­dnia­mi. Dla porów­na­nia, filo­zo­fo­wie z kra­jów anglo­sa­skich, jak do tej pory, z 9 na 11 przy­pad­ków odpo­wia­da­ją pozy­tyw­nie na proś­bę napi­sa­nia arty­ku­łu, czę­sto przy­sy­ła­jąc swo­je tek­sty na dłu­go przed ter­mi­nem. Naj­wy­raź­niej ist­nie­je pomię­dzy pol­ski­mi a anglo­sa­ski­mi filo­zo­fa­mi duża róż­ni­ca w moty­wa­cji do popu­la­ry­zo­wa­nia filo­zo­fii (zakła­dam, że nie o umie­jęt­ność pisa­nia cho­dzi, ale wła­śnie o rozu­mie­nie wagi pro­ble­mu). Z tego nale­ży wnio­sko­wać, ze idea popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii w Pol­sce potrze­bu­je wspar­cia. Stąd pomysł panelu.

Pyta­nia do panelistów:

  1. Dla­cze­go filo­zo­fom aka­de­mic­kim powin­no zale­żeć na popu­la­ry­za­cji filozofii?
  2. Jak popu­la­ry­zo­wać filozofię?

Prze­wi­dy­wa­na odpo­wiedź na każ­de pyta­nie: 15 minut.

Po pre­zen­ta­cji odpo­wie­dzi na powyż­sze pyta­nia prze­wi­du­je­my dys­ku­sję, w któ­rej pane­li­ści będą mogli wza­jem­nie usto­sun­ko­wać się do swo­ich odpo­wie­dzi. Liczy­my tak­że na głos uczest­ni­ków ze stro­ny audy­to­rium. W trak­cie trwa­nia pane­lu będzie moż­na prze­glą­dać egzem­pla­rze dotych­cza­so­wych nume­rów „Filo­zo­fuj!”.


Zachę­ca­my do dys­ku­sji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy