Filozofia w filmie Patronaty

Październikowe spotkania z filozofią w kinie

W ramach comiesięcznych spotkań filozoficznych z filmem, Gutek Film we współpracy z Instytutami Filozofii w całej Polsce prezentuje film „Climax”. Pokaz filmu odbędzie się w dziewięciu kinach w wybranych miastach. Po premierze będzie okazja do dyskusji filozoficznej, prowadzonej przez zaproszonych gości. Magazyn „Filozofuj!” jest patronem medialnym całego cyklu.

Zapisz się do naszego newslettera

Wobec nowego fil­mu Gas­apra Noé nikt nie powinien prze­jść obo­jęt­nie. Osad­zona w lat­ach 90. ubiegłego stule­cia fabuła opowia­da o grupie tancerzy, która spo­ty­ka się na imprezie. Zabawa wymy­ka się jed­nak spod kon­troli. Do mis­ki z san­grią ktoś doda­je narko­ty­ki, w wyniku czego zabawa zamienia się w psy­chodeliczny trans. Jakich zachowań mogą dop­uś­cić się ludzie, kiedy uwal­ni­a­ją swo­je wewnętrzne demo­ny?

Do swo­jego najnowszego fil­mu Noé zaan­gażował pro­fesjon­al­nych tancerzy. Zobaczymy tam między inny­mi Sofię Boutel­lę, aktorkę i tancerkę znaną z fil­mu „Atom­ic Blonde” czy DJ Kid­dy Smile. Na uwagę zasługu­je także ścież­ka dźwiękowa. Oprócz prze­bo­jów lat 90. takich grup jak Daft Punk, Apex Twin czy Soft Cell, usłyszymy utwór „San­gria” skom­ponowany przez Thomasa Ban­gat­era spec­jal­nie na potrze­by tej pro­dukcji.

Harmonogram spotkań w wybranych miastach:

Lublin, Centrum Kultury, 9.10.2018, g. 18:00

Po sean­sie zaprasza­my na dyskusję, którą poprowadzi dr hab. Paweł Siko­ra, adi­unkt w zakładzie His­torii Filo­zofii Nowożyt­nej na Wydziale Filo­zofii i Socjologii UMCS w Lublin­ie.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Warszawa, Kino Muranów, 10.10.2018, g. 19:00

Spotkanie po filmie poprowadzi dla Państ­wa Moni­ka Sta­siuk, dok­tor filo­zofii,     absol­wen­t­ka kul­tur­oz­naw­st­wa na UW.
Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Łódź, Kino Charlie, 10.10.2018, g. 19:00

Po pro­jekcji zachę­camy do wzię­cia udzi­ału w dyskusji, którą poprowadzi dr Krzysztof Kędzio­ra z Insty­tu­tu Filo­zofii UŁ.
Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Katowice, Kino Światowid, 10.10.2018, g. 18:30

Na dyskusję z widza­mi zaprasza­my w imie­niu dr Szy­mona Makuły z Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Toruń,   Kino Centrum, 10.10.2018, g. 18:00

Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja, którą poprowadzi dr hab. Krzysztof Abriszews­ki z Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii UMK w Toruniu.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Zduńska Wola, Kino Ratusz, 10.10.2018, g. 18:15

Dyskusję po sean­sie poprowadzi dr Daw­id Mis­z­tal, adi­unkt w Kat­e­drze Filo­zofii Współczes­nej Insty­tu­tu Filo­zofii UŁ.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Kraków, Kino Pod Baranami, 10.10.2018, g. 20:15

Dr hab. Joan­na Hańderek, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii UJ, poprowadzi dyskusję na tem­at fil­mu.
Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Gdynia, Gdyńskie Centrum Filmowe, 10.10.2018, g. 20:00

Po sean­sie orga­ni­za­torzy zaprasza­ją widzów do dyskusji, którą     poprowadzą dr Robert Rogoziec­ki z Zakładu Este­ty­ki i Filo­zofii Kul­tu­ry UG oraz dr Joan­na Sar­biews­ka z Kat­edry Wiedzy o Filmie i Kul­turze Audiow­iz­ual­nej
Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Poznań, Kino Muza, 17.10.2018, g. 21:00

Spotkanie po pro­jekcji poprowadzi dr Andrzej Marzec, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM w Poz­na­niu, redak­tor “Cza­su Kul­tu­ry”.
Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

 

opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz


SPOTKANIA FILOZOFICZNE

To cykl comiesięcznych spotkań, z których każde skła­da się z pro­jekcji fil­mu z reper­tu­aru Gutek Film oraz roz­mowy z pub­licznoś­cią na tem­at bezpośred­nio zain­spirowany filmem.

Zachę­camy do udzi­ału w spotka­ni­ach jeśli:
– poszuku­jesz odpowiedzi na istotne pyta­nia doty­czące two­jego życia,
– intere­su­jesz się sprawa­mi fun­da­men­tal­ny­mi, których wielu ludzi w ogóle nie dostrze­ga,
– chcesz wyćwiczyć kreaty­wne myśle­nie, argu­men­towanie i jasne komu­nikowanie swoich myśli,
– cenisz wszech­stronne myśle­nie, dzię­ki które­mu łatwiej opanowywać nowe umiejęt­noś­ci, przys­tosowywać się do zmi­an i pokony­wać lęk przed tym, co nowe,
– prag­niesz pogłębić umiejęt­ność trafnego anal­i­zowa­nia rzeczy­wis­toś­ci i samodziel­nego myśle­nia, które uod­por­ni­a­ją na manip­u­lac­je,
– wierzysz, że otwarty umysł i cieka­wość świa­ta nada­ją życiu smak i głębię.
Tego wszys­tkiego nauczy cię Filo­zofia.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy