Zapowiedzi wydawnicze

Piąty numer „Filozofuj!” już 31 października!

Już 31 października o godz. 18.00 zaprezentujemy piąty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! Temat numeru: Dlaczego demokracja? Czasopismo będzie dostępne bezpłatnie online. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego lub prenumeraty rocznej.

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

Dro­dzy Czytelnicy,

pią­ty numer „Filo­zo­fuj!” poświę­ca­my tema­ty­ce demo­kra­cji. Jest to nie tyl­ko inte­re­su­ją­cy pro­blem filo­zo­ficz­ny, zwią­za­ny z kwe­stia­mi spra­wie­dli­we­go spo­łe­czeń­stwa, praw czło­wie­ka, wła­dzy i oby­wa­tel­stwa, ale jest to rów­nież pro­blem donio­sły, istot­nie odno­szą­cy się do nasze­go życia. Wie­lu z nas goto­wych jest narze­kać na nasze demo­kra­tycz­ne pań­stwo, jed­nak w porów­na­niu z naszy­mi przod­ka­mi, a tak­że licz­ny­mi rze­sza­mi ludzi nam współ­cze­snych, zamiesz­ku­ją­cych róż­ne zakąt­ki Zie­mi, mamy szczę­ście żyć w ustro­ju, któ­ry pomi­mo swo­ich nie­wąt­pli­wych sła­bo­ści, daje wie­lu z nas moż­li­wość satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go życia. W żad­nym innym ustro­ju ludzie nie mogą cie­szyć się takim stop­niem wol­no­ści, poczu­ciem, że ich wła­sne życie zale­ży od nich samych oraz że mogą reali­zo­wać wybra­ne przez sie­bie cele. Los ten nie jest nam jed­nak dany dar­mo i nie­ko­niecz­nie zawsze będzie naszym udzia­łem. Demo­kra­cja to twór deli­kat­ny, jej kon­dy­cja zale­ży od wie­lu czyn­ni­ków, w szcze­gól­no­ści od naszej oby­wa­tel­skiej i roz­trop­nej posta­wy oraz goto­wo­ści dzia­ła­nia na rzecz demo­kra­ty­za­cji. Jakość tych­że z kolei sil­nie zale­ży od naszej wie­dzy doty­czą­cej tego ustro­ju, a tak­że zdol­no­ści do kry­tycz­ne­go myśle­nia i dyskusji.

Stąd, dro­dzy Czy­tel­ni­cy, nasze zapro­sze­nie do reflek­sji nad pyta­nia­mi: na czym pole­ga demo­kra­cja? na czym pole­ga jej war­tość? jakich cnót potrze­bu­je? wokół jakich zasad spra­wie­dli­wo­ści nale­ży ją budo­wać? jakie są jej sil­ne i sła­be stro­ny? W reflek­sji pomo­że Wam lek­tu­ra arty­ku­łów Jana Kło­sa, Mar­ci­na Rachwa­ła, Jerze­go Gał­kow­skie­go, Ada­ma Gro­ble­ra oraz Ada­ma Chmie­lew­skie­go, umiesz­czo­nych w czę­ści tema­tycz­nej nume­ru. Demo­kra­cji poświę­co­ny jest tak­że wywiad z filo­zo­fem poli­ty­ki Ste­phe­nem Mace­do. Mamy nadzie­ję, że pomoc­ne będą info­gra­fi­ka „Rodza­je demo­kra­cji” (s. 14) oraz zesta­wie­nie argu­men­tów za i prze­ciw demo­kra­cji (s. 17). Prze­pro­wa­dzi­li­śmy rów­nież ankie­tę wśród filo­zo­fów, zada­jąc trzy pyta­nia: 1) „Czy jesteś wdzięcz­ny loso­wi za to, że żyjesz w kra­ju demo­kra­tycz­nym? Dla­cze­go?”, 2) „Cze­go naj­bar­dziej bra­ku­je naszej, pol­skiej demo­kra­cji?”, 3) „Jaka cno­ta demo­kra­tycz­ne­go oby­wa­te­la jest two­im zda­niem naj­waż­niej­sza?”. Wybra­ne odpo­wie­dzi publi­ku­je­my w niniej­szym wyda­niu „Filo­zo­fuj!”.

Oczy­wi­ście, jak w każ­dym nume­rze, pro­po­nu­je­my Wam nasze sta­łe dzia­ły. Jest eks­pe­ry­ment myślo­wy poświę­co­ny zasa­dom spra­wie­dli­wo­ści, kolej­ne czę­ści naszych kur­sów: logi­ki, gre­ki, filo­zo­fii indyj­skiej. Pro­po­nu­je­my też nowy kurs poświę­co­ny sztu­ce argu­men­ta­cji, autor­stwa Krzysz­to­fa Wie­czor­ka, oraz nowe cykle tek­stów na temat wie­dzy odrzu­co­nej w kul­tu­rze i dyle­ma­tów moral­nych. Zachę­ca­my tak­że do lek­tu­ry kolej­ne­go odcin­ka „Who is who w pol­skiej filo­zo­fii” i do roz­wa­żań nad filo­zo­fo­wa­niem z dzieć­mi, inspi­ro­wa­nym meto­dą Mat­thew Lip­ma­na. Nie mogło zabrak­nąć miej­sca dla chwi­li roz­ryw­ki – filo­zo­ficz­nych aneg­dot oraz krzyżówki.

Liczy­my na Wasze listy, gło­sy i prze­my­śle­nia oraz pomoc w upo­wszech­nia­niu numeru.

Filo­zo­fuj­cie!

Redak­cja

Oto spis tre­ści nume­ru 5/2015:

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy