Aktualności Ogłoszenia

Pięciodniowa promocja szkolna – „Filozofuj!” za 5 zł

Ruszamy ze szkolną promocją! Od dziś do piątku możecie zamawiać „Filozofuj!" w mocno obniżonej cenie. Wiemy, że przypominanie o nieuchronnie zbliżającym się końcu wakacji nie jest może tą informacją, na którą czekaliście z niecierpliwością, ale mamy nadzieję, że zrekompensujemy Wam to poniższą propozycją ;)

Przez naj­bliż­szy tydzień (17–21 sierp­nia) nume­ry z lat 2017–2019, któ­re znaj­dzie­cie w naszym skle­pie, może­cie kupić za poło­wę regu­lar­nej ceny, co ozna­cza 5 zł za jeden egzemplarz. 

Mamy nadzie­ję, że pomo­że­my Wam w ten spo­sób uzu­peł­nić biblio­tecz­ki tuż przed star­tem w nowy rok szkol­ny, aka­de­mic­ki, czy po pro­stu umi­li­my bole­sny czas powro­tów z urlopu 🙂

P.S. Jeże­li wiesz, że ktoś z Two­ich zna­jo­mych może być zain­te­re­so­wa­ny naszą pro­mo­cją – śmia­ło prze­ślij mu link!


Pakiet waż­nych informacji:

  1. Pro­mo­cja obej­mu­je wszyst­kie nume­ry z lat 2017–2019, któ­re są dostęp­ne w naszym skle­pie
  2. Pro­mo­cja trwa przez tydzień (od 17 do 21 sierp­nia) lub do wyczer­pa­nia zapasów.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy