Ogłoszenia Patronaty Wydarzenia

Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej, Opole 2020 [zapowiedź]

W dniach 25-26 września 2020 roku odbędzie się w Opolu Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej. Celem Kongresu jest badanie i rozwijanie polskiego dziedzictwa filozoficznego. Organizowany co dwa lata Kongres, będzie doskonałym miejscem spotkania i wymiany myśli dla tych wszystkich filozofów i uczonych, którzy zainteresowani są historią filozofii polskiej, a także dla tych, którzy chcą traktować filozofię polską jako myśl żywą i dalej ją rozwijać.

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zofia jako dąże­nie do wiedzy całoś­ciowej o rzeczy­wis­toś­ci, jest z założe­nia reflek­sją uni­w­er­sal­ną. Jed­nakże będąc dziedz­iną kul­tu­ry ksz­tał­towanej przez człowieka i mającej na niego wpływ, uwzględ­nia nie tylko nasze ogól­nie potrze­by intelek­tu­alne, wspólne dla wszys­t­kich kul­tur, ale także te, które wynika­ją ze specy­ficznych doświad­czeń his­to­rycznych i innych czyn­ników. Dlat­ego też, tak jak ist­nieje pol­s­ka lit­er­atu­ra czy muzy­ka, która uksz­tał­towała się jako coś odręb­ne­go wśród lit­er­atur i muzyk innych kra­jów, tak ist­nieje też pol­s­ka filo­zofia, będą­ca wyt­worem nar­o­du pol­skiego i zrod­zona oraz rozwinię­ta przez jego przed­staw­icieli. W więk­szym lub mniejszym stop­niu, wyraża ona pol­s­ki pogląd na świat.

Opar­ta jest na długiej his­torii, w której wyk­sz­tał­ciły się specy­ficzne dla Polaków idee, dąże­nia i wartoś­ci. Stanowi wyraz bogact­wa myśli pol­skiej. Wyras­ta ze świado­moś­ci odręb­noś­ci pol­skiej umysłowoś­ci. Jej najwięk­si przed­staw­iciele to między inny­mi Józef M. Hoene-Wrońs­ki (1778–1853), Józef Gołu­chows­ki (1797–1858), Bro­nisław Tren­tows­ki (1808–1869), Karol Libelt (1807–1875), August Cieszkows­ki (1814–1894), Kaz­imierz Twar­dows­ki (1866–1938), Win­cen­ty Lutosławs­ki (1863–1954), Kaz­imierz Ajdukiewicz (1890–1963), Roman Ingar­den (1893–1970), Mieczysław Krą­piec (1921–2008). Należy przy­pom­i­nać o jej trady­cji, badać ją sum­ie­nie, szukać w niej inspiracji dla myśli współczes­nej oraz dbać, aby znalazła należne miejsce w dzie­jach filo­zofii świa­towej. Należy pod­jąć trud jej dal­szego roz­wo­ju.

 

Miejscem obrad jest budynek Col­legium Civ­i­tas, ul. Katow­ic­ka 89 w Opolu. Otwar­cie Kon­gre­su, jego zakończe­nie oraz wykłady będą odby­wać się w Audy­to­ri­um, a wygłosze­nie refer­atów w salach Col­legium. Pro­gram ramowy, lista sekcji tem­aty­cznych oraz inne infor­ma­c­je zna­j­du­ją się na stron­ie inter­ne­towej.

 

Ważne ter­miny:

do 15 sierp­nia 2020 – nadsyłanie propozy­cji refer­atów

25–26 wrześ­nia 2020 – Pier­wszy Kon­gres Filo­zofii Pol­skiej

 

Orga­ni­za­tor:

Kat­e­dra Filo­zofii w Insty­tu­cie His­torii Uni­w­er­syte­tu Opol­skiego

dr hab. Grze­gorz Fran­cuz, prof. UO – Prze­wod­niczą­cy Komite­tu Orga­ni­za­cyjnego

dr hab. W. Julian Korab-Kar­pow­icz, prof. UO – Prze­wod­niczą­cy Rady Pro­gramowej

 

Patroni:

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne

Teatr Opol­s­ki

Filo­zo­fuj!”

 

Więcej infor­ma­cji:

kongresfilozofiipolskiej.pl

www.filozofia.pl/2020/01/17/pierwszy-kongres-filozofii-polskiej/

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy