Wydania

Pierwszy numer czasopisma „Filozofuj!” ukazał się drukiem! Jest bonus!

Sza­now­ni Czytelnicy,

na Wasze życze­nie uka­zał się dru­kiem pierw­szy numer cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”. Do wyda­nia dru­ko­wa­ne­go dołą­czy­li­śmy bonu­so­wo jesz­cze jeden arty­kuł, któ­ry odsła­nia spe­cy­fi­kę filo­zo­fii indyj­skiej. Wer­sja dru­ko­wa­na jest więc o 4 stro­ny bogat­sza. Jest nie­co inna niż wer­sja elek­tro­nicz­na tak­że pod wzglę­dem for­ma­tu. Nie­co mniej­szy for­mat, podob­ny do „Wie­dzy i Życia”, wymu­sił pew­ne zmia­ny w lay­oucie. Mamy nadzie­ję, że przy­pad­ną one Wam do gustu.

Gorą­co zachę­ca­my do zaku­pu nume­ru dru­ko­wa­ne­go i pre­nu­me­ra­ty, a tym samym wspar­cia naszej ini­cja­ty­wy popu­la­ry­za­cji filozofii. 

Cenę egzem­pla­rza – ze wzglę­du na wyso­kie kosz­ty dru­ku nisko­na­kła­do­we­go (tys. egz.) – trze­ba było usta­lić na pozio­mie 10 zł (w tym 8% VAT) + 2,50 zł (kosz­ty prze­sył­ki z VAT).

Rocz­na pre­nu­me­ra­ta papie­ro­wej wer­sji cza­so­pi­sma (czy­li 6 nume­rów) to koszt 60 zł (z VAT). W cenie jed­nak uwzględ­nio­ne są kosz­ty przesyłki.

Życzy­my miłej i owoc­nej lek­tu­ry! Filozofujcie!

Redak­cja

Zamó­wie­nia moż­na skła­dać TUTAJ.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy