Relacje i reportaże Wydarzenia

Piknik Ingardenowski – wideorelacja!

W ten typowo jesienny dzień przychodzimy do Was ze słoneczną wideorelacją z pikniku filozoficznego „Ingarden in the Saxon Garden”. 12 września zorganizowaliśmy pierwsze plenerowe wydarzenie w naszej historii. Jak wyglądało? Zobaczcie poniższy film!

Bar­dzo się cie­szy­my, że z powo­dze­niem uda­ło nam się zor­ga­ni­zo­wać to wyda­rze­nie. Mamy nadzie­ję, że będzie­my mie­li moż­li­wość powta­rzać tego typu spo­tka­nia cyklicz­nie. W trak­cie pik­ni­ku prze­pro­wa­dzi­li­śmy warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży, zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy kon­kurs z nagro­da­mi książ­ko­wy­mi, któ­re ufun­do­wa­ły nam dwa wspa­nia­łe wydaw­nic­twa: Zaka­mar­kiMucho­mor, a uczest­ni­cy wyszli z wła­sno­ręcz­nie poma­lo­wa­ny­mi torbami.

Pla­nu­je­my już kolej­ne tego typu spo­tka­nia filo­zo­ficz­ne z naszy­mi Odbior­ca­mi i Czy­tel­ni­ka­mi. Mamy nadzie­ję, że oka­zji do zoba­cze­nia się twa­rzą w twarz będzie coraz wię­cej! Jeste­śmy nie­sa­mo­wi­cie wdzięcz­ni, że wokół naszych ini­cja­tyw sku­pi­ło się gro­no cudow­nych osób, któ­re wspie­ra­ją nas w dzia­ła­niach. Jesz­cze raz dzię­ku­je­my za pomoc: prof. Jac­ko­wi Woj­ty­sia­ko­wi, Ewe­li­nie Grądz­kiej, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Lesz­ko­wi Woło­szy­no­wi, Alek­san­drze Czer­wiń­skiej, Alek­san­drze Pisz­czyk, Karo­lo­wi Jakób­czy­ko­wi, Lin­dzie Orfa­li i naj­młod­sze­mu człon­ko­wi Zało­gi F! – Ada­sio­wi Kryńskiemu.


Orga­ni­za­tor: Fun­da­cja Aca­de­mi­con i maga­zyn „Filo­zo­fuj!” 

Rodzin­ny pik­nik filo­zo­ficz­ny „Ingar­den in the Saxon Gar­den” sfi­nan­so­wa­no ze środ­ków Fun­da­cji ORLEN.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Ps. RI, w XX-leciu mię­dzy­wo­jen­nym na pod­da­szu w zim­nie, gło­dzie i zapo­mnie­niu wege­to­wal ktoś, kto impo­no­wał­by dziś i wów­czas inte­lek­tem, wie­dzą, bystro­scia, prze­ni­kli­wo­ścia umy­słu, znał kil­ka­na­ście języ­ków /biegle/, miał nie­na­gan­ne manie­ry, znał świat /politykę, histo­rię, lite­ra­tu­rę; naukę w ogólności/. Lecz kto to był?! Zmarł rów­nież w zapo­mnie­niu i ogól­nym za/milczeniu.

  • Ten cały R. Ingar­den to neo-gar­den?! Czy tyl­ko zwy­kły garden?!
    =-O 😉 🙂 :-! :O 😀 O:-)
    Por. rozprawkę/dysertację “O Fry­de­ry­ku Nie­tz­sche, co chciał być filo­zo­fem a został mizantropem!”.
    =-O 😉 🙂 :-! :O 😀 O:-)

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy