Artykuł Satyra

Piotr Bartula: Filozoficzna prognoza Globalnego Ocieplenia Możliwego Świata Międzyludzkiego

Zespół Filozofii Globalnej Myślicieli Wschodu, Zachodu, Północy i Południa [w skrócie ZFGM] opracował filozoficzną Prognozę Globalnego Ocieplenia Możliwego Świata Międzyludzkiego.

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2016 nr 6 (12), s. 37–38. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF.


Raport

Na posie­dze­niu w dniu 1 stycz­nia 2017 ZFGM prze­wi­dział, że w przy­szłych (+ n) latach nie będzie już obo­wią­zy­wa­ło żad­ne naro­do­we „zim­no” czy „cie­pło”, o któ­rych kla­sy­cy kon­ser­wa­tyw­nej ter­mo-filo­zo­fii pisa­li uczo­ne trak­ta­ty. Lokal­ną pro­gno­zę pogo­dy kul­tu­ro­wej uzna­no za relikt nie­chlub­nej prze­szło­ści, wpro­wa­dzo­no nawet dzień prze­ciw­ko ter­mo­me­tro­wi naro­do­we­mu. Nowa Teo­ria Ocie­ple­nia Świa­ta Moż­li­we­go [TOSM] prze­wi­dy­wa­ła wyłącz­nie tem­pe­ra­tu­ry wie­lo­kul­tu­ro­we. Przy­ję­to meteo-hipo­te­zę, że nad Człe­ko­wi­skiem-Glo­ba­li­skiem będzie odtąd powie­wał sztan­dar Trwa­łe­go Ocie­ple­nia Mię­dzy­ludz­kie­go [TOP]. Pod jego zefir­ko-powie­wa­mi ocie­plą się sto­sun­ki pomię­dzy cumu­lu­sa­mi hete­ro-ero­tycz­nych homo­sek­su­ali­stów i homo­ero­tycz­nych hete­ro­sek­su­ali­stów, a ich cie­płe prą­dy połą­czą się pod wie­ża­mi w Bru­gii i w Alka­za­rze w Tole­do. Pod kate­drą w Reims zbio­rą się bata­lio­ny Tur­ków z Ber­li­na i z Zagłę­bia Ruh­ry, tudzież cen­tu­rie fran­cu­skich i bel­gij­skich Kur­dów oraz Paki­stań­czy­ków, milio­ny gorą­cych Ara­bów i Ber­be­rów. Pod flo­renc­kim bap­ty­ste­rium sta­ną ochot­ni­cze huf­ce grzew­cze nowych Euro­pej­czy­ków z Ber­li­na i Medio­la­nu, Sztok­hol­mu i Madry­tu, Lon­dy­nu i Kopen­ha­gi – będą to szy­ici i sun­ni­ci zespo­le­ni w gorą­cym uści­sku ter­mo­dy­na­micz­nym. Pod pomni­kiem Rolan­da w Bre­mie poja­wią się w cie­płych sza­li­kach Ber­be­ro­wie z Fran­cji, a tak­że holen­der­scy Maro­kań­czy­cy i Eskimosi.

Splo­tą się rów­nież wyże i niże wyznaw­ców patriar­cha­tu, matriar­cha­tu i sin­gli­zmu. W słoń­cu Glo­bal­nej Demo­kra­tu­ry [GD] ogrze­ją się poli­te­iści i mono­te­iści, ate­iści i wol­no­my­śli­cie­le, syn­kre­ty­cy, mul­ti­kul­tu­ra­li­ści i mul­ti­ko­lo­ry­ści. Legio­ny wspól­not sza­ria­tu przyj­mą prze­kaz ter­micz­ny wraz z kato­li­ka­mi i pra­wo-człe­ka­mi obję­ty­mi wia­trem poli­ga­mii i poliandrii.

Znik­ną chłod­nie chrze­ści­jań­skie­go anty­ju­da­izmu i anty­isla­mi­zmu oraz anty­po­ga­ni­zmu, muzuł­mań­skie­go anty­chry­stia­ni­zmu i anty­ju­da­izmu, tudzież żydow­skie­go anty­chry­stia­ni­zmu i anty­mu­zuł­ma­ni­zmu. Powsta­nie Wiel­ka Elek­trow­nia Ciepl­na [WEC] judeo-chrze­ści­jań­skie­go-muzuł­ma­ni­zmu obsłu­gi­wa­na przez buddystów.

Powsta­ną tym­cza­so­we stre­fy ter­mo-zbież­no­ści: kon­ser­wa­tyw­ni liber­ta­ria­nie, rygo­ry­ści, uty­li­ta­ry­ści, wyzwo­li­cie­le zwie­rząt, tra­dy­cjo­na­li­ści, trans­na­cjo­na­li­ści i trans­sek­su­ali­ści, gen­de­ry­ści i trans­gen­de­ry­ści, anar­chi­ści, dan­dy­si, pija­cy, ćpu­ny, dewian­ci, eks­cen­try­cy, autsaj­de­rzy, ese­iści, poeci i cha­my wydzie­lą ogrom­ną ener­gię ciepl­ną pod wie­żą Eif­fla w Pary­żu. Stu­den­te­ria uni­wer­sy­te­tów w Padwie, Bolo­nii, Oks­for­dzie, Pra­dze i Kra­ko­wie urzą­dzi wiel­ką orgię grzew­czą, łącząc się wtycz­ka­mi przez Skype’a.

W opi­nii kil­ku opty­mi­stycz­nych pro­gno­stów ZFGM rów­nież we wschod­niej stre­fie kli­ma­tycz­nej będą mia­ły miej­sce zda­rze­nia wyjąt­ko­we, pogo­do­we cuda: Żydzi prze­ka­żą gorą­cy poca­łu­nek przedaw­nie­nia neo­na­zi­stom, a anty­ko­mu­ni­ści post-komu­ni­stom. W noc świę­to­jań­ską wszy­scy wyszep­czą do sie­bie ter­micz­ne „sza­lom, sza­lom” – ogrze­wa­my i pro­si­my o ogrze­wa­nie. Chor­wa­ci pozdro­wią Ser­bów, a Pola­cy Ukra­iń­ców na Wołyniu.

Poda­dzą sobie znak poko­ju kibi­ce Cra­co­vii i Wisły, któ­rzy w tań­cu krze­sa­nia macze­ta­mi dostar­czą dodat­ko­we cie­pło kul­tu­ral­ne z Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej do Euro­py Zachod­niej. Justy­na Kowal­czyk wła­sną pier­sią ogrze­je Marit Bjør­gen, aby już nigdy nie musia­ła cho­ro­wać na ast­mę (i wygry­wać). Wypa­ru­je dwu­tle­nek PO-PIS, a zaosz­czę­dzo­ne w ten spo­sób pie­nią­dze zasi­lą ogrze­wa­nie noc­le­gow­ni dla wyzwo­lo­nych psów, kotów i cho­mi­ków. Usta­lo­no, że w cza­sie pierw­szej (rocz­ni­co­wej) Wiel­kiej Filo­zo­ficz­nej Glo­bal­nej Uczty [WFGU] holo­gram Imma­nu­ela Kan­ta na sło­niu z pej­sa­mi odda hołd Chry­stu­so­wi, Bud­dzie i Jah­we w Jerozolimie.

Aneks (zdanie odrębne)

Po zapo­zna­niu się z futu­ro­lo­gicz­nym pro­jek­tem Glo­bal­ne­go Ocie­ple­nia Moż­li­we­go Świa­ta Mię­dzy­ludz­kie­go ufor­mo­wa­ła się na kalo­pej­skiej pro­win­cji Reak­cyj­na Reali­stycz­na Frak­cja Mesjań­ska [RFM], któ­ra wsu­nę­ła w dłoń swe­go Naczel­ne­go Kalo­pa sta­ry ter­mo­metr z napi­sem: „Jest zim­no, deszcz i zawie­ja, Ludz­kość idzie ku kata­stro­fie. Jak dobrze, że to nie Kalo­pe­ja. A imię moje Minus 44 stop­nie Celsjusza”.


Piotr Bar­tu­la – Dok­tor habi­li­to­wa­ny, pra­cow­nik nauko­wy Zakła­du Filo­zo­fii Pol­skiej Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, ese­ista. Zaj­mu­je się pol­ską i zachod­nią filo­zo­fią poli­ty­ki, twór­ca tzw. testa­men­to­wej teo­rii spra­wie­dli­wo­ści. Autor ksią­żek: Kara śmier­ci – powra­ca­ją­cy dyle­mat, August Ciesz­kow­ski redi­vi­vus, Libe­ra­lizm u kre­su histo­rii.

Tekst jest dostęp­ny na licen­cji: Uzna­nie autor­stwa-Na tych samych warun­kach 3.0 Pol­skaW peł­nej wer­sji gra­ficz­nej moż­na go prze­czy­tać > tutaj.

< Powrót do spi­su tre­ści nume­ru.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy