Artykuł Satryra

Piotr Bartula: Filozoficzna prognoza Globalnego Ocieplenia Możliwego Świata Międzyludzkiego

Zespół Filozofii Globalnej Myślicieli Wschodu, Zachodu, Północy i Południa [w skrócie ZFGM] opracował filozoficzną Prognozę Globalnego Ocieplenia Możliwego Świata Międzyludzkiego.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj” 2016 nr 6 (12), s. 37–38. W pełnej wer­sji graficznej jest dostęp­ny w pliku PDF.


Raport

Na posiedze­niu w dniu 1 sty­cz­nia 2017 ZFGM przewidzi­ał, że w przyszłych (+ n) lat­ach nie będzie już obow­iązy­wało żadne nar­o­dowe „zim­no” czy „ciepło”, o których klasy­cy kon­ser­waty­wnej ter­mo-filo­zofii pisali uczone trak­taty. Lokalną prog­nozę pogody kul­tur­owej uznano za relikt niech­lub­nej przeszłoś­ci, wprowad­zono nawet dzień prze­ci­wko ter­mometrowi nar­o­dowe­mu. Nowa Teo­ria Ocieple­nia Świa­ta Możli­wego [TOSM] przewidy­wała wyłącznie tem­per­atu­ry wielokul­tur­owe. Przyję­to meteo-hipotezę, że nad Człekowiskiem-Glob­aliskiem będzie odtąd powiewał sztan­dar Trwałego Ocieple­nia Między­ludzkiego [TOP]. Pod jego zefirko-powiewa­mi ocieplą się sto­sun­ki pomiędzy cumu­lusa­mi het­ero-eroty­cznych homosek­su­al­istów i homo­eroty­cznych het­erosek­su­al­istów, a ich ciepłe prądy połączą się pod wieża­mi w Brugii i w Alka­zarze w Tole­do. Pod kat­e­drą w Reims zbiorą się batal­iony Turków z Berli­na i z Zagłębia Ruhry, tudzież cen­turie fran­cus­kich i bel­gi­js­kich Kur­dów oraz Pak­istańczyków, mil­iony gorą­cych Arabów i Berberów. Pod flo­renckim bap­tys­teri­um staną ochot­nicze hufce grzew­cze nowych Europe­jczyków z Berli­na i Medi­olanu, Sztokhol­mu i Madry­tu, Lon­dynu i Kopen­ha­gi – będą to szyi­ci i sun­ni­ci zespoleni w gorą­cym uścisku ter­mo­dy­nam­icznym. Pod pom­nikiem Rolan­da w Bremie pojaw­ią się w ciepłych sza­likach Berberowie z Francji, a także holen­der­scy Marokańczy­cy i Eski­mosi.

Splotą się również wyże i niże wyz­naw­ców patri­ar­chatu, matri­ar­chatu i singliz­mu. W słońcu Glob­al­nej Demokratu­ry [GD] ogrze­ją się politeiś­ci i monoteiś­ci, ateiś­ci i wol­no­myśli­ciele, synkre­ty­cy, mul­ti­kul­tur­al­iś­ci i mul­ti­koloryś­ci. Legiony wspól­not szariatu przyjmą przekaz ter­miczny wraz z kato­lika­mi i pra­wo-człeka­mi obję­ty­mi wia­trem poligamii i polian­drii.

Znikną chłod­nie chrześ­ci­jańskiego antyju­daiz­mu i anty­is­lamiz­mu oraz anty­poga­niz­mu, muzuł­mańskiego anty­chrys­tian­iz­mu i antyju­daiz­mu, tudzież żydowskiego anty­chrys­tian­iz­mu i anty­muzuł­man­iz­mu. Pow­stanie Wiel­ka Elek­trow­n­ia Cieplna [WEC] judeo-chrześ­ci­jańskiego-muzuł­man­iz­mu obsługi­wana przez bud­dys­tów.

Pow­staną tym­cza­sowe stre­fy ter­mo-zbieżnoś­ci: kon­ser­waty­wni lib­er­tar­i­an­ie, rygo­ryś­ci, utyl­i­taryś­ci, wyz­woli­ciele zwierząt, trady­cjon­al­iś­ci, transnacjon­al­iś­ci i transsek­su­al­iś­ci, gen­deryś­ci i trans­gen­deryś­ci, anar­chiś­ci, dandysi, pija­cy, ćpuny, dewian­ci, eks­cen­trycy, aut­sajderzy, eseiś­ci, poe­ci i chamy wydzielą ogrom­ną energię cieplną pod wieżą Eif­fla w Paryżu. Stu­den­te­ria uni­w­er­sytetów w Pad­wie, Bolonii, Oks­fordzie, Pradze i Krakowie urządzi wielką orgię grzew­czą, łącząc się wty­czka­mi przez Skype’a.

W opinii kilku optymisty­cznych prog­nos­tów ZFGM również we wschod­niej stre­fie kli­maty­cznej będą miały miejsce zdarzenia wyjątkowe, pogodowe cuda: Żydzi przekażą gorą­cy pocałunek przedawnienia neon­azis­tom, a antyko­mu­niś­ci post-komu­nis­tom. W noc świę­to­jańską wszyscy wyszepczą do siebie ter­miczne „sza­lom, sza­lom” – ogrze­wamy i prosimy o ogrze­wanie. Chorwaci pozdrow­ią Ser­bów, a Pola­cy Ukraińców na Wołyniu.

Podadzą sobie znak poko­ju kibice Cra­covii i Wisły, którzy w tańcu krze­sa­nia maczeta­mi dostar­czą dodatkowe ciepło kul­tur­alne z Europy Środ­kowo-Wschod­niej do Europy Zachod­niej. Justy­na Kowal­czyk włas­ną pier­sią ogrze­je Mar­it Bjør­gen, aby już nigdy nie musi­ała chorować na ast­mę (i wygry­wać). Wyparu­je dwut­lenek PO-PIS, a zaoszczęd­zone w ten sposób pieniądze zasilą ogrze­wanie nocle­gowni dla wyz­wolonych psów, kotów i chomików. Ustalono, że w cza­sie pier­wszej (roczni­cowej) Wielkiej Filo­zoficznej Glob­al­nej Ucz­ty [WFGU] holo­gram Immanuela Kan­ta na sło­niu z pejsa­mi odda hołd Chrys­tu­sowi, Bud­dzie i Jah­we w Jero­zolim­ie.

Aneks (zdanie odrębne)

Po zapoz­na­niu się z futur­o­log­icznym pro­jek­tem Glob­al­nego Ocieple­nia Możli­wego Świa­ta Między­ludzkiego ufor­mowała się na kalope­jskiej prow­incji Reak­cyj­na Real­isty­cz­na Frakc­ja Mes­jańs­ka [RFM], która wsunęła w dłoń swego Naczel­nego Kalopa stary ter­mometr z napisem: „Jest zim­no, deszcz i zaw­ie­ja, Ludzkość idzie ku katas­trofie. Jak dobrze, że to nie Kalope­ja. A imię moje Minus 44 stop­nie Cel­sjusza”.


Piotr Bar­tu­la – Dok­tor habil­i­towany, pra­cown­ik naukowy Zakładu Filo­zofii Pol­skiej Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, eseista. Zaj­mu­je się pol­ską i zachod­nią filo­zofią poli­ty­ki, twór­ca tzw. tes­ta­men­towej teorii spraw­iedli­woś­ci. Autor książek: Kara śmier­ci – powraca­ją­cy dylemat, August Cieszkows­ki redi­vivus, Lib­er­al­izm u kre­su his­torii.

Tekst jest dostęp­ny na licencji: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunk­ach 3.0 Pol­s­kaW pełnej wer­sji graficznej moż­na go przeczy­tać > tutaj.

< Powrót do spisu treś­ci numeru.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy