Omówienia i recenzje Publicystyka

Piotr Biłgorajski: O co chodzi w filozofii? [recenzja]

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj!” 2020 nr 3 (33), s. 58. W pełnej wer­sji graficznej jest dostęp­ny w pliku PDF.


Tim­o­thy Williamson, pro­fe­sor logi­ki na Uni­w­er­syte­cie Oks­fordzkim, przekonu­je w swo­jej najnowszej książce, że filo­zofia jest nauką. Nie jest to banal­na teza. Spośród bowiem wszys­t­kich dyscy­plin aka­demic­kich filo­zofia zda­je się mieć najwięk­sze prob­le­my ze swo­ją tożsamoś­cią: powraca­jące spory o przed­miot, metody i cel filo­zofii spraw­ia­ją, że w powszech­nej świado­moś­ci jawi się ona jako jałowa dzi­ałal­ność pole­ga­ją­ca na udziela­niu męt­nych odpowiedzi na mętne pyta­nia. Williamson, wychodząc z założe­nia, że męt­ność to cecha złej filo­zofii, w skon­den­sowanej formie (zaled­wie 184 strony) wprowadza w autors­ki przegląd metod pro­fesjon­al­nego upraw­ia­nia filo­zofii.

Książ­ka skła­da się z jede­nas­tu rozdzi­ałów. Dziesięć pier­wszych stanowi omówie­nie pod­sta­wowych narzędzi z filo­zoficznego przy­borni­ka. Williamson anal­izu­je w nich m.in. wiary­god­ność zdrowego rozsąd­ku oraz reguły poprawnej argu­men­tacji. Wyjaś­nia, na czym pole­ga anal­iza poję­ciowa oraz jak stosować ekspery­men­ty myślowe do testowa­nia filo­zoficznych teorii. Williamson omaw­ia także znacze­nie his­torii filo­zofii dla rozwiązy­wa­nia prob­lemów filo­zoficznych oraz pod­kreśla potrze­bę korzys­ta­nia w prak­tyce filo­zoficznej z osiąg­nięć innych nauk. Nacisk na metodolog­iczne anal­izy wyni­ka z przeko­na­nia Williamsona, że filo­zofia jest auto­nom­iczną dziedz­iną nau­ki, zaś postęp w filo­zofii warunk­owany jest lep­szym rozu­mie­niem stosowanych w niej metod.

Cho­ci­aż zasad­niczym celem Williamsona jest pokazanie, jak powin­no się upraw­iać filo­zofię, to jego książ­ka jest również obroną filo­zofii przed banal­iza­cją, której wyrazem są negaty­wne stereo­typy o filo­zo­fach. O co chodzi w filo­zofii? Od zdzi­wienia do myśle­nia, mimo swoich skrom­nych rozmi­arów, porusza wiele tem­atów, co z oczy­wistych względów spraw­ia, że więk­szość potrak­towana jest powierz­chown­ie. Książ­ka adresowana jest jed­nak do początku­jącego czytel­ni­ka zain­tere­sowanego filo­zofią i jako prezen­tac­ja pewnej określonej wiz­ji upraw­ia­nia jej speł­nia swo­je zadanie.

Piotr Bił­go­ra­js­ki


Tim­o­thy Williamson, O co chodzi w filo­zofii? Od zdzi­wienia do myśle­nia, tłum. Alic­ja Chy­bińs­ka, Bog­dan Dziobkows­ki, PWN, Warsza­wa 2019, 184 ss.


Piotr Bił­go­ra­js­ki – dok­tor filo­zofii. Pra­cown­ik Insty­tu­tu Filo­zofii Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego. Zaj­mu­je się ekspery­men­ta­mi myślowy­mi. Posi­a­da wygod­ny fotel.

Tekst jest dostęp­ny na licencji: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunk­ach 3.0 Pol­s­ka.

< Powrót do spisu treś­ci numeru.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • To jest właśnie efekt upad­ku współczes­nej myśli i nau­ki cywiliza­cyjnej — wypar­cie (się) filo­zofii zawsze będącej pod­stawą wszelkiej wiedzy i edukacji ludzkiej.
    RIP humanus?!

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy