Filozofia w szkole Ogłoszenia

Będziemy tworzyć podręcznik do etyki dla szkół średnich. Zapraszamy do współpracy!

Jako Wydawnictwo Academicon (wydawca „Filozofuj!”) planujemy stworzyć międzyśrodowiskowy podręcznik do etyki dla szkół średnich (na pełen cykl nauki). Chcemy zaprosić naszych Czytelników-Nauczycieli etyki do społecznych konsultacji nad projektem.

Potrze­ba jest duża, ponie­waż w tym momen­cie nie ma wie­lu pod­ręcz­ni­ków do tego przed­mio­tu zgod­nych z nową pod­sta­wą pro­gra­mo­wą (wie­my o jed­nym) i dostar­cza­ją­cych mate­ria­łów do prze­pro­wa­dze­nia lek­cji w peł­nym 4‑letnim cyklu. A lek­cji ety­ki – zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki o obo­wiąz­ku nauki ety­ki dla uczniów, któ­rzy nie będą uczęsz­czać na lek­cje reli­gii – ma być w naj­bliż­szych latach zna­czą­co wię­cej. Dla­te­go publi­ka­cję chce­my wydać już we wrze­śniu 2022 r.

Nasz pod­ręcz­nik, mamy nadzie­ję, sta­nie się wyjąt­ko­wą pro­po­zy­cją dla nauczy­cie­li, ponie­waż będzie to projekt:

  • mię­dzy­śro­do­wi­sko­wy – auto­rów tre­ści będzie wie­lu, będą oni przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych ośrod­ków aka­de­mic­kich, róż­nych nur­tów filo­zo­fii, dzię­ki cze­mu nie będzie zagro­że­nia, że publi­ka­cja będzie w jakimś stop­niu zwią­za­na z jed­nym światopoglądem;
  • stwo­rzo­ny przez naj­lep­szych pol­skich eks­per­tów – ponie­waż do pisa­nia każ­de­go dzia­łu zosta­ną zapro­szo­ne oso­by, któ­re się spe­cja­li­zu­ją w pro­ble­ma­ty­ce obej­mu­ją­cej dany dział;
  • kon­sul­to­wa­ny przez doświad­czo­nych dydak­ty­ków, prak­ty­ków naucza­nia ety­ki, któ­rzy dodat­ko­wo uzu­peł­nią tek­sty aka­de­mi­ków o prak­tycz­ne mate­ria­ły dydak­tycz­ne dla nauczy­cie­li (sce­na­riu­sze lek­cji, kar­ty pra­cy, pro­po­zy­cje prac pro­jek­to­wych i gier dydaktycznych);
  • pro­wa­dzo­ny przez redak­cję, któ­ra ma duże doświad­cze­nie w popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii i pro­wa­dze­niu pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych, zatem jest pew­ność, że zadba­my, by tek­sty były atrak­cyj­ne dla mło­de­go czło­wie­ka i napi­sa­ne pro­stym, zro­zu­mia­łym językiem;
  • stwo­rzo­ny na dużą ska­lę, bo zakła­da­ją­cy wyda­nie publi­ka­cji 4‑częściowej na wszyst­kie 4 lata nauki w liceum (lub 5 lat nauki w technikum).

Będzie to pod­ręcz­nik dla Was, dla­te­go zapra­sza­my Was do spo­łecz­nych kon­sul­ta­cji nad pro­jek­tem. Zakła­da­my gru­pę robo­czą do prac nad publi­ka­cją, aby przy Waszej pomo­cy stwo­rzyć pod­ręcz­nik ide­al­ny, albo przy­naj­mniej pra­wie idealny 😉

Wyna­gro­dze­nia nie ofe­ru­je­my, ale dzię­ki Wasze­mu zaan­ga­żo­wa­niu będzie­cie mieć wpływ na kształt wydaw­nic­twa, z któ­re­go będzie­cie póź­niej na co dzień korzy­stać. Ponad­to dla każ­dej oso­by, któ­ra kon­struk­tyw­nie włą­czy się w pra­ce, gwa­ran­tu­je­my dar­mo­wy pod­ręcz­nik oraz zamiesz­cze­nie jego nazwi­ska w publi­ka­cji jako kon­sul­tan­ta merytorycznego.


Oso­by zain­te­re­so­wa­ne współ­pra­cą przy two­rze­niu pod­ręcz­ni­ka pro­si­my, by napi­sa­ły do nas e‑maila z kil­ko­ma sło­wa­mi o sobie na adres: marta.ratkiewicz@filozofuj.eu. Ponie­waż zale­ży nam na stwo­rze­niu nie­zbyt licz­nej, ale za to spraw­nej gru­py robo­czej, zastrze­ga­my sobie pra­wo do wybo­ru kil­ku osób, któ­re osta­tecz­nie zapro­si­my do prac. Gru­pę chce­my sfor­mo­wać mak­sy­mal­nie do 15 października.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy