Akcje Ogłoszenia

Plebiscyt Filozofowie ważni i bliscy według czytelników „Filozofuj!” – kto jak głosował?

Przedstawiamy drugą część podsumowania plebiscytu. Czytając poniższy wpis dowiecie się, który z filozofów wygrał wśród kobiet, a który wśród mężczyzn; kto został wybrany przez młodych, a kto przez starszych Czytelników; komu przypadł laur zwycięstwa wśród akademików, absolwentów, studentów i osób z wykształceniem niefilozoficznym.

Podział na filo­zo­fów waż­nych i bli­skich zapro­po­no­wał, przy­po­mnij­my, Wła­dy­sła­wa Tatar­kie­wicz. Zain­spi­ro­wa­ło nas to do stwo­rze­nia ple­bi­scy­tu na posta­ci z dzie­jów filo­zo­fii, któ­re nasi Czy­tel­ni­cy uzna­ją za wiel­kie, obiek­tyw­nie waż­ne, oraz takie, któ­re są im (subiek­tyw­nie) bli­skie, donio­słe egzy­sten­cjal­nie dla ich życia. Gło­so­wa­nie odby­wa­ło się na naszym por­ta­lu. Infor­mo­wa­li­śmy też tam o wyni­kach oraz o struk­tu­rze wie­ku, płci i wykształ­ce­nia respon­den­tów. Dziś przed­sta­wia­my nazwi­ska filo­zo­fów, któ­rzy wygra­li w poszcze­gól­nych kate­go­riach: wie­ku, płci i wykształ­ce­nia naszych Czytelników.

 

Kategoria „Filozof ważny”

Wśród męż­czyzn zwy­cię­żył Pla­ton (tak jak w liście ogól­nej), ale już wśród kobiet Pla­ton musiał podzie­lić się miej­scem pierw­szym z Arystotelesem.

Zarów­no naj­młod­si czy­tel­ni­cy (do lat 24) jak i star­si (od 25 lat w górę) wybra­li Pla­to­na jako naj­waż­niej­sze­go filozofa.

Aka­de­mi­cy i absol­wen­ci filo­zo­fii za naj­waż­niej­sze­go filo­zo­fa uzna­li Pla­to­na, stu­den­ci – Imma­nu­ela Kan­ta. Oso­by o wykształ­ce­niu nie­fi­lo­zo­ficz­nym wybra­ły zaś Arystotelesa.

 

Kategoria „Filozof bliski”

Wśród męż­czyzn zwy­cię­żył, tak jak w liście ogól­nej, Sokra­tes, a wśród kobiet – Fry­de­ryk Nietzsche.

Wśród naj­młod­szych czy­tel­ni­ków (do lat 24) wygrał Fry­de­ryk Nie­tz­sche, zaś wśród star­szych (od 25 lat w górę) zwy­cię­żył Sokra­tes, tak jak w liście ogólnej.

Aka­de­mi­cy za naj­bliż­szych sobie filo­zo­fów uzna­li ex aequo Ary­sto­te­le­sa i Imma­nu­ela Kan­ta. Absol­wen­ci filo­zo­fii i oso­by o wykształ­ce­niu nie­fi­lo­zo­ficz­nym wska­za­li na Sokra­te­sa, a stu­den­ci – na Fry­de­ry­ka Nietzschego.


Przy­po­mi­na­my, że na Świa­to­wy Dzień Książ­ki (23 kwiet­nia) pla­nu­je­my zaś zor­ga­ni­zo­wać Filo­zo­ficz­ną listę prze­bo­jów wszech cza­sów: ple­bi­scyt na dzie­ła filo­zo­ficz­ne waż­ne i bli­skie według czy­tel­ni­ków maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”. 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • A co z wiel­kim (naj­więk­szym ze współ­cze­snych), jedy­nym w swo­im rodza­ju i nad­wspa­nia­łym MH?!

  • Cie­ka­we, co na to sami zain­te­re­so­wa­ni by powie­dzie­li… choć ten baj­ko­pi­sarz, afo­ry­sta i mąci­ciel dusz FN… i jak moż­na go było tak wyso­ko wywin­do­wać?! Prze­cież to jest naj­więk­sze nie­po­ro­zu­mie­nie w całej filo­zo­fii, w całej jej ogól­no­ści! Ście­ma i para­no­icz­ne roz­wa­ża­nia bez­ta­len­cia, pychy oraz pustej depre­syj­nej aro­gan­cji o zabar­wie­niu mania­kal­nym i samo­bój­czym — wszak skoń­czył jego­mość w psy­chusz­ce jedząc swe exkre­men­ta, co zaświad­cza­ją jemu współ­cze­śni, słu­dzy oraz sami jego towa­rzy­sze tacy jak on!
    Sio­stra nie pomogła?!
    Z Pla­to­nem nie jest lepiej…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy