Aktualności Filozofia w szkole Przegląd prasy

Podlasie filozofuje dzięki kadrze Uniwersytetu w Białymstoku

Na Podlasiu rusza projekt: „Filozoficzne forum aktywności społecznej Uniwersytetu w Białymstoku”. Wzbogaci on podstawę programową wybranych szkół ponadgimnazjalnych o problematykę filozoficzną. Dzięki kadrze filozofów z Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku do lipca 2019 r. dotrze on do 180 uczniów woj. podlaskiego.

Zapisz się do naszego newslettera

Młodzież pod­czas zajęć ma się uczyć poprawnego argu­men­towa­nia, kry­ty­cznego, samodziel­nego myśle­nia, logi­ki i heurysty­ki – jak poda­je Por­tal Miejs­ki Białys­tok Online.

Orga­ni­za­torzy mają nadzieję, że przed­sięwz­ię­cie zwięk­szy także „zaan­gażowanie [insty­tucji aka­demic­kich] w pro­cesy roz­wo­ju społeczeńst­wa na różnych poziomach: eko­nom­icznym, cywiliza­cyjnym, moral­nym i ety­cznym”.

Pro­jekt umożli­wiło uzyskanie przez Uni­w­er­sytet pon­ad 88 tys. zł w konkur­sie „Edukac­ja Filo­zoficz­na” (pisal­iśmy o nim na naszym por­talu) w ramach Nar­o­dowego Cen­trum Badań i Roz­wo­ju. O pro­gramie „Edukac­ja Filo­zoficz­na” pisal­iśmy na naszym por­talu.

Opra­cow­anie: Izabela Sankows­ka

Źródło: białystokonline.pl


Gorą­co zachę­camy szkoły i uczel­nie do dzie­le­nia się z naszy­mi Czytel­nika­mi swoi­mi doświad­czeni­a­mi z prze­biegu pro­gra­mu „Edukac­ja Filo­zoficz­na”. Tek­sty na ten tem­at moż­na słać na nasz adres redak­cyjny: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy