Aktualności Wydarzenia

Podróż do źródeł dobra i zła — spotkanie wokół 29. numeru „Filozofuj!”

Zapisz się do naszego newslettera


Pro­ble­my bio­etycz­ne to coś trud­niej­sze­go, niż roz­wa­ża­nie dyle­ma­tu wago­ni­ka. Róż­nią się tym, że są obec­ne w naszym życiu, a ich roz­wią­za­nia czę­sto doty­ka­ją nas do żywe­go. Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nie „Podróż do źró­deł dobra i zła”, któ­re odbę­dzie się 28 listo­pa­da o godzi­nie 18.00 w kra­kow­skim De Revo­lu­tio­ni­bus.

Wyda­rze­nie jest współ­re­ali­zo­wa­ne z budże­tu Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go w ramach pro­jek­tu „part­ner­stwo dla książ­ki”.

Będzie to dru­gie z trzech spo­tkań współ­or­ga­ni­zo­wa­nych przez Klub „Filo­zo­fuj!” w Kra­ko­wie oraz De Revo­lu­tio­ni­bus Books&Cafe.

Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my więc do księ­gar­nio-kawiar­ni De Revo­lu­tio­ni­bus Books&Cafe za współ­or­ga­ni­za­cję spo­tka­nia.

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie.

Według nie­któ­rych roz­wa­ża­nia z zakre­su bio­ety­ki sta­no­wią prze­szko­dę dla roz­wo­ju nauki albo są jedy­nie czymś w rodza­ju zbęd­nej deko­ra­cji, któ­rą buja­ją­cy w obło­kach huma­ni­ści pró­bu­ją pod­stę­pem prze­my­cić do labo­ra­to­rium. Jed­nak wizja, że kon­se­kwen­cje postę­pu nauko­wo — tech­nicz­ne­go są moral­nie neu­tral­ne, wyda­je się nie­zwy­kle naiw­na. W peł­ni wyka­zać mogą to jedy­nie filo­zo­fo­wie, loku­jąc pro­ble­my na sty­ku bio­lo­gii i medy­cy­ny w kon­tek­ście pogłę­bio­nych ana­liz moral­nych.

Spo­tka się z nami:

Mar­ta Sonie­wic­ka – Dok­tor nauk praw­nych (2007), dok­tor filo­zo­fii (2016), adiunkt w Kate­drze Filo­zo­fii Pra­wa i Ety­ki Praw­ni­czej na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Zain­te­re­so­wa­nia nauko­we: filo­zo­fia pra­wa, filo­zo­fia poli­tycz­na, ety­ka, bio­ety­ka. Pasjo­nat­ka życia kul­tu­ral­ne­go i sztu­ki, a tak­że fan­ka pił­ki noż­nej.

 

Spo­tka­nie pro­wa­dzi Julia Weso­łow­ska.

Zgłosić uczestnictwo w spotkaniu można >tutaj

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filo­zo­fuj­my!

28 listo­pa­da, godz. 18.00 De Revo­lu­tio­ni­bus Books&Cafe, ul. Brac­ka 14, Kra­ków


Partner

logo-de-revo


zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Kra­ko­wie i spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy