Aktualności Wydarzenia

Podróż do źródeł dobra i zła — spotkanie wokół 29. numeru „Filozofuj!”

Zapisz się do naszego newslettera


Prob­le­my bioe­ty­czne to coś trud­niejszego, niż rozważanie dylematu wag­o­ni­ka. Różnią się tym, że są obec­ne w naszym życiu, a ich rozwiąza­nia częs­to dotyka­ją nas do żywego. Serdecznie zaprasza­my na spotkanie „Podróż do źródeł dobra i zła”, które odbędzie się 28 listopa­da o godzinie 18.00 w krakowskim De Rev­o­lu­tion­ibus.

Wydarze­nie jest współre­al­i­zowane z budże­tu Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego w ramach pro­jek­tu „part­nerst­wo dla książ­ki”.

Będzie to drugie z trzech spotkań współor­ga­ni­zowanych przez Klub „Filo­zo­fuj!” w Krakowie oraz De Rev­o­lu­tion­ibus Books&Cafe.

Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my więc do księ­gar­nio-kaw­iarni De Rev­o­lu­tion­ibus Books&Cafe za współor­ga­ni­za­cję spotka­nia.

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie.

Według niek­tórych rozważa­nia z zakre­su bioe­ty­ki stanow­ią przeszkodę dla roz­wo­ju nau­ki albo są jedynie czymś w rodza­ju zbęd­nej deko­racji, którą buja­ją­cy w obłokach humaniś­ci próbu­ją pod­stępem prze­my­cić do lab­o­ra­to­ri­um. Jed­nak wiz­ja, że kon­sek­wenc­je postępu naukowo — tech­nicznego są moral­nie neu­tralne, wyda­je się niezwyk­le nai­w­na. W pełni wykazać mogą to jedynie filo­zo­fowie, loku­jąc prob­le­my na styku biologii i medy­cyny w kon­tekś­cie pogłębionych anal­iz moral­nych.

Spot­ka się z nami:

Mar­ta Soniewic­ka – Dok­tor nauk prawnych (2007), dok­tor filo­zofii (2016), adi­unkt w Kat­e­drze Filo­zofii Prawa i Ety­ki Prawniczej na Wydziale Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego. Zain­tere­sowa­nia naukowe: filo­zofia prawa, filo­zofia poli­ty­cz­na, ety­ka, bioe­ty­ka. Pasjonat­ka życia kul­tur­al­nego i sztu­ki, a także fan­ka pił­ki nożnej.

 

Spotkanie prowadzi Julia Wesołows­ka.

Zgłosić uczestnictwo w spotkaniu można >tutaj

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

28 listopa­da, godz. 18.00 De Rev­o­lu­tion­ibus Books&Cafe, ul. Brac­ka 14, Kraków


Partner

logo-de-revo


zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Krakowie i spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy