Podróż do źródeł dobra i zła — spotkanie wokół 29. numeru „Filozofuj!”

 Prob­le­my bioe­ty­czne to coś trud­niejszego, niż rozważanie dylematu wag­o­ni­ka. Różnią się tym, że są obec­ne w naszym życiu, a ich rozwiąza­nia częs­to dotyka­ją nas do żywego. Serdecznie zaprasza­my na spotkanie „Podróż do źródeł dobra i zła”, które odbędzie się 28 listopa­da o godzinie 18.00 w krakowskim De Rev­o­lu­tion­ibus. Wydarze­nie jest współre­al­i­zowane z budże­tu Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego w ramach pro­jek­tu „part­nerst­wo dla książ­ki”. Będzie to drugie z trzech spotkań współor­ga­ni­zowanych … Czy­taj dalej Podróż do źródeł dobra i zła — spotkanie wokół 29. numeru „Filo­zo­fuj!”