Etyka Kraków Video Wydarzenia

Podróż do źródeł dobra i zła – relacja ze spotkania z prof. Martą Soniewicką [wideo]

Zapraszamy do obejrzenia nagrania spotkania pt. "Podróż do źródeł dobra i zła" z prof. Martą Soniewicką.

Spo­tka­nie odby­ło się 28 listo­pa­da 2019 r. w kawiar­ni De Revo­lu­tio­ni­bus w Kra­ko­wie. Popro­wa­dzi­ła je Julia Weso­łow­ska. Dys­ku­sja doty­czy­ła nume­ru 5(29)/2019 Filo­zo­fuj! pt. Spo­ry bioetyczne.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • W katolickiej/chrześcijańskiej teo­lo­gii moral­nej jest taka zło­ta zasa­da, któ­ra gło­si, iż ze zła nigdy nie będzie dobra; a z dobra nigdy nie powsta­nie zło. Praw­dzi­we, spraw­dzal­ne w życiu, ważne.
    Por. też ST/NT Biblia/Dekalog, KKK, Bre­via­rium Fidei, Ojco­wie Kościo­ła Wscho­du i Zacho­du, Tra­dy­cja 2000 lat chrze­ści­jań­stwa, ety­ka kato­lic­ka, kato­lic­ka teo­lo­gia moral­na, Dan­te, Bosch, Man­ni, Bole­sła­wiusz, Tyl­kow­ski etc.
    Z pozdrowieniami!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy