Filozofia dla dzieci Nowości wydawnicze Patronaty

Podróż na Wielką Górę. Bajka filozoficzna

Po co ludzie żyją? Co robić, aby być szczęśliwym? Jak powstał świat? Na wielkie pytania małych filozofów odpowiada książka „Podróż na Wielką Górę. Bajka filozoficzna” autorstwa Anny Machacz i Rafała Mazura z ilustracjami Kamili Golec. Fundacja Naturalnie Edukacyjna zaprasza małych i dużych czytelników do rodzinnego czytania niezwykłej bajki, która jest interpretacją autentycznych tekstów filozofów chińskich, w tym opowieści, które zapisał Zhuangzi w „Prawdziwej Księdze Południowego Kwiatu”. Książkę patronatem medialny objął magazyn „Filozofuj!”

Zapisz się do naszego newslettera

Boha­ter­ką baj­ki jest Lin – cie­ka­wa życia i świa­ta dziew­czyn­ka. Wła­śnie zaczę­ła naukę pisa­nia i czy­ta­nia, a jej tata – aby odpo­wie­dzieć na trud­ne pyta­nia cór­ki — daje jej w pre­zen­cie książ­kę Filo­zo­fa. Nie­ste­ty książ­ka ule­ga znisz­cze­niu.  Boha­ter­ka posta­na­wia odna­leźć Filo­zo­fa, by dowie­dzieć się, co dokład­nie w niej napi­sał, a po dro­dze prze­ży­wa mnó­stwo przy­gód, któ­re oka­zu­ją się być naj­lep­szą lek­cją życia.

Na pyta­nie, czy dzie­ci powin­ny pozna­wać filo­zo­fię, auto­rzy baj­ki odpowiadają:

Gło­śno i wyraź­nie mówi­my TAK! Dla­cze­go? Bowiem filo­zo­fia uczy twór­cze­go i sku­tecz­ne­go myśle­nia. Prze­ko­na­cie się o tym, pozna­jąc boha­ter­kę naszej baj­ki — rezo­lut­ną i cie­ka­wą Lin. Pod­czas swo­jej wypra­wy na Wiel­ką Górę spo­tka nie­zwy­kłych ludzi, poroz­ma­wia z rze­ką i znaj­dzie odpo­wie­dzi na wie­le trud­nych pytań, któ­re zada­ją na co dzień dzie­ci i… dorośli.

Auto­ra­mi baj­ki jest nie­zwy­kłe trio – tekst napi­sa­li archi­tekt edu­ka­cji Anna Machacz oraz gra­ją­cy na gita­rze aku­stycz­nej dok­tor filo­zo­fii Rafał Mazur, ilu­stra­cje nato­miast stwo­rzy­ła artyst­ka i gra­ficz­ka Kami­la Golec.


Anna Machacz – archi­tekt edu­ka­cji, peda­gog, tre­ner, animator

Od wie­lu lat zaj­mu­je się orga­ni­za­cją i koor­dy­na­cją pro­jek­tów oraz wyda­rzeń edu­ka­cyj­nych i kul­tu­ral­nych. Przy­go­to­wu­je i pro­wa­dzi autor­skie warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne dla dzie­ci, tre­nin­gi kre­atyw­no­ści, spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne i pro­gra­my arty­stycz­ne. Autor­ka i współ­au­tor­ka warsz­ta­tów, lek­cji, sce­na­riu­szy imprez edu­ka­cyj­nych oraz ksią­żek dla dzie­ci: „Podró­że poście­lo­tem”, „Gra o prąd”, „Pomy­słow­nik Niań­ka”, „Rodzin­ny prze­wod­nik po Czar­no­gó­rze”; „Psot­ni Ryce­rze. Misja w Baśnio­gro­dzie”, „Opo­wie­ści Cza­ro­dzie­ja Pro­fi­lak­ti­ku­sa”, „Wypra­wa baty­ska­fem. Misja w Ruro­gro­dzie”. Autor­ka sce­na­riu­szy spek­ta­kli teatral­nych dla dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym „Wypra­wa baty­ska­fem. Misja Skra­tek” oraz „Kró­le­stwo zakrę­co­ne­go cza­su, czy­li baj­ka o mądrych dzie­ciach”. Pro­du­ku­je autor­skie ścież­ki edu­ka­cyj­ne opar­te na inte­rak­tyw­nych instalacjach.

Rafał Mazur – gra na aku­stycz­nej gita­rze baso­wej, dok­tor filozofii

Od 20 lat zaj­mu­je się swo­bod­ną, spon­ta­nicz­ną impro­wi­za­cją w muzy­ce. Współ­pra­cu­je z wybit­ny­mi impro­wi­za­to­ra­mi świa­to­wej sce­ny free jaz­zo­we i free impro­vi­sed music. Wyda­je pły­ty w naj­waż­niej­szych wytwór­niach zaj­mu­ją­cych się muzy­ką impro­wi­zo­wa­ną i free jaz­zem. Twór­ca kon­cep­cji sound orien­ted impro­vi­sa­tion – spon­ta­nicz­nej aktyw­no­ści dźwię­ko­wej oraz Dao of Impro­vi­sa­tion – warsz­ta­tów dosko­na­le­nia zdol­no­ści impro­wi­za­tor­skich w opar­ciu o stra­te­gie dzia­ła­nia i meto­dy pra­cy z umy­słem wyko­rzy­sty­wa­ne w chiń­skich sztu­kach wal­ki. Dok­tor filo­zo­fii, autor wie­lu arty­ku­łów nauko­wych i popu­lar­no­nau­ko­wych poświę­co­nych filo­zo­fii chiń­skiej, filo­zo­fii impro­wi­za­cji oraz sztu­ce impro­wi­zo­wa­nej. Zaj­mu­je się głów­nie daoistycz­ny­mi stra­te­gia­mi dzia­ła­nia, chiń­ską kon­cep­cją sztu­ki, filo­zo­ficz­ny­mi aspek­ta­mi dale­ko­wschod­nich sztuk wal­ki, daoistycz­ną, filo­zo­ficz­ną kon­cep­cją „sztu­ki życia” oraz dale­ko­wschod­ni­mi, medy­ta­cyj­ny­mi meto­da­mi pra­cy z umysłem.

Kami­la Golec – gra­fik, ilu­stra­tor­ka, malarka

Pra­cu­je zawo­do­wo jako gra­fik, zaj­mu­je się głów­nie pro­jek­to­wa­niem publi­ka­cji wie­lo­stro­ni­co­wych (książ­ki, kata­lo­gi, albu­my) ale tak­że wystaw tema­tycz­nych pre­zen­to­wa­nych w prze­strze­ni miej­skiej Kra­ko­wa. Two­rzy­ła wie­lo­krot­nie wysta­wy ple­ne­ro­we dla Archi­wum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie, mię­dzy inny­mi: „Dziś albo nigdy. Wiel­ka Woj­na i pol­skie dąże­nia nie­pod­le­gło­ścio­we”, „Kra­kow­ski kolaż” (wysta­wa z oka­zji 60. rocz­ni­cy powsta­nia kaba­re­tu Piw­ni­ca pod Bara­na­mi), „Mia­sto nowo­cze­sne. Z dzie­jów Wol­ne­go Kró­lew­skie­go Mia­sta Pod­gó­rza 1784–1915”, czy „Oby­wa­te­le, przy­na­leż­ni i obcy. Miesz­kań­cy Wol­ne­go Kró­lew­skie­go Mia­sta Pod­gó­rza 1784–1915”. Od wie­lu lat zaj­mu­je się tak­że rysun­kiem i malar­stwem. Swo­je obra­zy pre­zen­to­wa­ła mię­dzy inny­mi pod­czas 9. i 10. edy­cji Fresh Art Festi­val. Pasjo­nat­ka idei „zaba­wy malar­skiej” wg Arno Ster­na oraz swo­bod­ne­go roz­wo­ju arty­stycz­ne­go dzie­ci i młodzieży.


Patro­ni medialni: 

maga­zyn „Filo­zo­fuj!”

rodzinny-krakow.pl

Mie­sięcz­nik Bli­żej Przedszkola

Uni­wer­sy­tet Dzieci

szkolnastrona.pl

szkolna24.pl

FRAGILE pismo kulturalne

 

Współ­pra­ca redak­cyj­na: RMF Classic

Part­ne­rzy bajki: 

Cel Edu Archi­tek­tu­ra pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych i kulturalnych

Wie­ża wido­ko­wa. Sło­twi­ny Arena

 

Do stro­ny książ­ki > tutaj

Do spo­tu pro­mu­ją­ce­go książ­kę > tutaj.

Do FB > tutaj

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy