Filozofia dla dzieci Nowości wydawnicze Patronaty

Podróż na Wielką Górę. Bajka filozoficzna

Po co ludzie żyją? Co robić, aby być szczęśliwym? Jak powstał świat? Na wielkie pytania małych filozofów odpowiada książka „Podróż na Wielką Górę. Bajka filozoficzna” autorstwa Anny Machacz i Rafała Mazura z ilustracjami Kamili Golec. Fundacja Naturalnie Edukacyjna zaprasza małych i dużych czytelników do rodzinnego czytania niezwykłej bajki, która jest interpretacją autentycznych tekstów filozofów chińskich, w tym opowieści, które zapisał Zhuangzi w „Prawdziwej Księdze Południowego Kwiatu”. Książkę patronatem medialny objął magazyn „Filozofuj!”

Zapisz się do naszego newslettera

Bohaterką baj­ki jest Lin – ciekawa życia i świa­ta dziew­czyn­ka. Właśnie zaczęła naukę pisa­nia i czy­ta­nia, a jej tata – aby odpowiedzieć na trudne pyta­nia cór­ki — daje jej w prezen­cie książkę Filo­zo­fa. Nieste­ty książ­ka ule­ga zniszcze­niu.  Bohater­ka postanaw­ia odnaleźć Filo­zo­fa, by dowiedzieć się, co dokład­nie w niej napisał, a po drodze przeży­wa mnóst­wo przygód, które okazu­ją się być najlep­szą lekcją życia.

Na pytanie, czy dzieci powin­ny poz­nawać filo­zofię, autorzy baj­ki odpowiada­ją:

Głośno i wyraźnie mówimy TAK! Dlaczego? Bowiem filo­zofia uczy twór­czego i skutecznego myśle­nia. Przekona­cie się o tym, poz­na­jąc bohaterkę naszej baj­ki — rezo­lut­ną i ciekawą Lin. Pod­czas swo­jej wyprawy na Wielką Górę spot­ka niezwykłych ludzi, poroz­maw­ia z rzeką i zna­jdzie odpowiedzi na wiele trud­nych pytań, które zada­ją na co dzień dzieci i… dorośli.

Autora­mi baj­ki jest niezwykłe trio – tekst napisali architekt edukacji Anna Machacz oraz gra­ją­cy na gitarze akusty­cznej dok­tor filo­zofii Rafał Mazur, ilus­trac­je nato­mi­ast stworzyła artys­t­ka i graficz­ka Kami­la Golec.


Anna Machacz – architekt edukacji, ped­a­gog, tren­er, ani­ma­tor

Od wielu lat zaj­mu­je się orga­ni­za­cją i koor­dy­nacją pro­jek­tów oraz wydarzeń eduka­cyjnych i kul­tur­al­nych. Przy­go­towu­je i prowadzi autorskie warsz­taty eduka­cyjne dla dzieci, trenin­gi kreaty­wnoś­ci, spotka­nia inte­gra­cyjne i pro­gramy artysty­czne. Autor­ka i współau­tor­ka warsz­tatów, lekcji, sce­nar­iuszy imprez eduka­cyjnych oraz książek dla dzieci: „Podróże poś­cielotem”, „Gra o prąd”, „Pomysłown­ik Niań­ka”, „Rodzin­ny prze­wod­nik po Czarnogórze”; „Psot­ni Ryc­erze. Mis­ja w Baśniogrodzie”, „Opowieś­ci Czar­o­dzie­ja Pro­fi­lak­tikusa”, „Wyprawa batyskafem. Mis­ja w Rurogrodzie”. Autor­ka sce­nar­iuszy spek­tak­li teatral­nych dla dzieci w wieku przed­szkol­nym „Wyprawa batyskafem. Mis­ja Skratek” oraz „Królest­wo zakrę­conego cza­su, czyli baj­ka o mądrych dzieci­ach”. Pro­duku­je autorskie ścież­ki eduka­cyjne oparte na inter­ak­ty­wnych insta­lac­jach.

Rafał Mazur – gra na akusty­cznej gitarze basowej, dok­tor filo­zofii

Od 20 lat zaj­mu­je się swo­bod­ną, spon­tan­iczną improw­iz­a­cją w muzyce. Współpracu­je z wybit­ny­mi improw­iz­a­tora­mi świa­towej sce­ny free jaz­zowe i free impro­vised music. Wyda­je pły­ty w najważniejszych wytwór­ni­ach zaj­mu­ją­cych się muzyką improw­iz­owaną i free jazzem. Twór­ca kon­cepcji sound ori­ent­ed impro­vi­sa­tion – spon­tan­icznej akty­wnoś­ci dźwiękowej oraz Dao of Impro­vi­sa­tion – warsz­tatów doskonale­nia zdol­noś­ci improw­iz­a­tors­kich w opar­ciu o strate­gie dzi­ała­nia i metody pra­cy z umysłem wyko­rzysty­wane w chińs­kich sztukach wal­ki. Dok­tor filo­zofii, autor wielu artykułów naukowych i pop­u­larnonaukowych poświę­conych filo­zofii chińskiej, filo­zofii improw­iz­a­cji oraz sztuce improw­iz­owanej. Zaj­mu­je się głównie daoisty­czny­mi strate­gia­mi dzi­ała­nia, chińską kon­cepcją sztu­ki, filo­zoficzny­mi aspek­ta­mi dalekowschod­nich sztuk wal­ki, daoisty­czną, filo­zoficzną kon­cepcją „sztu­ki życia” oraz dalekowschod­ni­mi, medy­ta­cyjny­mi meto­da­mi pra­cy z umysłem.

Kami­la Golec – grafik, ilus­tra­tor­ka, malar­ka

Pracu­je zawodowo jako grafik, zaj­mu­je się głównie pro­jek­towaniem pub­likacji wielostron­i­cowych (książ­ki, kat­a­lo­gi, albumy) ale także wys­taw tem­aty­cznych prezen­towanych w przestrzeni miejskiej Krakowa. Tworzyła wielokrot­nie wys­tawy plen­erowe dla Archi­wum Nar­o­dowego w Krakowie, między inny­mi: „Dziś albo nigdy. Wiel­ka Woj­na i pol­skie dąże­nia niepodległoś­ciowe”, „Krakows­ki kolaż” (wys­tawa z okazji 60. roczni­cy pow­sta­nia kabare­tu Piwni­ca pod Barana­mi), „Mias­to nowoczesne. Z dziejów Wol­nego Królewskiego Mias­ta Podgórza 1784–1915”, czy „Oby­wa­tele, przy­należni i obcy. Mieszkań­cy Wol­nego Królewskiego Mias­ta Podgórza 1784–1915”. Od wielu lat zaj­mu­je się także rysunkiem i malarst­wem. Swo­je obrazy prezen­towała między inny­mi pod­czas 9. i 10. edy­cji Fresh Art Fes­ti­val. Pasjonat­ka idei „zabawy malarskiej” wg Arno Ster­na oraz swo­bod­nego roz­wo­ju artysty­cznego dzieci i młodzieży.


Patroni medi­al­ni:

mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”

rodzinny-krakow.pl

Miesięcznik Bliżej Przed­szko­la

Uni­w­er­sytet Dzieci

szkolnastrona.pl

szkolna24.pl

FRAGILE pis­mo kul­tur­alne

 

Współpra­ca redak­cyj­na: RMF Clas­sic

Part­nerzy baj­ki:

Cel Edu Architek­tu­ra pro­jek­tów eduka­cyjnych i kul­tur­al­nych

Wieża widokowa. Słotwiny Are­na

 

Do strony książ­ki > tutaj

Do spo­tu pro­mu­jącego książkę > tutaj.

Do FB > tutaj

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy