Ogłoszenia

Podsumowanie projektu crowdfundingowego „Filozofuj z dziećmi”

Podsumowując projekt crowdfundingowy „Filozofuj z dziećmi”, prowadzony za pośrednictwem portalu PolakPotrafi, chcieliśmy Wam bardzo podziękować za wszelkie wsparcie, w szczególności za wsparcie finansowe. Poniżej specjalnie dla Was stworzyliśmy strony: ze specjalnymi podziękowaniami, z podziękowaniami wraz z cytatem filozoficznym i awatarami oraz Galerię Chwały Darczyńców projektu. Kilka słów powiemy także, jak dalej rozwijają się prace nad wydaniem projektowej książki.

Zapisz się do naszego newslettera

Co to za projekt?

Pro­jekt doty­czył wyda­nia książ­ki Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do prowadzenia filo­zoficznych dociekań z dzieć­mi i młodzieżą.

Filo­zo­fowanie z dzieć­mi to tram­poli­na ich roz­wo­ju. Dzieci są ciekawe świa­ta, zada­ją mnóst­wo pytań. Jeśli potrafi się wyko­rzys­tać ten potenc­jał, umysł dziec­ka zacznie rozwi­jać się w błyskaw­icznym tem­pie, owocu­jąc lep­szy­mi wynika­mi we wszys­t­kich dziedz­i­nach edukacji szkol­nej. Pisal­iśmy o tym wielokrot­nie na por­talu filozofuj.eu (zob. np. tutaj oraz tutaj).

Jak to wyko­rzys­tać? O tym jest książ­ka, której wydanie jest przed­miotem pro­jek­tu. Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do prowadzenia filo­zoficznych dociekań z dzieć­mi i młodzieżą to książ­ka dla nauczy­cieli, wychowaw­ców, ani­ma­torów kul­tu­ry, prowadzą­cych warsz­taty kreaty­wnego myśle­nia, a także dla rodz­iców zain­tere­sowanych emocjon­al­nym i intelek­tu­al­nym roz­wo­jem swoich pociech.

Książ­ka ma być fachowym i prak­ty­cznym narzędziem do prowadzenia dociekań filo­zoficznych z dzieć­mi.

Chce­my, by dotarła do placówek dydak­ty­cznych, bib­liotek szkol­nych, Cen­trum Doskonale­nia Nauczy­cieli, na wydzi­ały ped­a­gog­iczne oraz do indy­wid­u­al­nych nauczy­cieli i osób, które na włas­ną rękę prowadzą docieka­nia filo­zoficzne z dzieć­mi w ośrod­kach kul­tu­ry, klubach osied­lowych i świ­etli­cach. Może również się znaleźć w bib­lioteczce rodzi­ciel­skiej.

Książ­ka w prosty i prak­ty­czny sposób wprowadza w niezwykły świat filo­zo­fowa­nia z najmłod­szy­mi, krok po kroku pokazu­je, jak uczyć dzieci umiejęt­ność log­icznego, samodziel­nego i kry­ty­cznego (słowem: rzetel­nego) myśle­nia, zna­j­dowa­nia kreaty­wnych rozwiązań, umiejęt­noś­ci argu­men­towa­nia za swoi­mi rac­ja­mi, budowa­nia poprawnych wypowiedzi oraz kul­tu­ry dyskusji.

Narzędzi­a­mi, jakie autor wyko­rzys­tu­je do filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi, są m.in. gry, zabawy, symu­lac­je, skryp­ty. Czytel­nik zna­jdzie w niej bogaty ich wybór oraz rekomen­dacji do dal­szego roz­wo­ju.

Meto­da naucza­nia filo­zofii opisana przez auto­ra bazu­je na docieka­ni­ach filo­zoficznych z dzieć­mi (ang. Philo­sophy for Chil­dren – P4C). P4C, stwor­zone w lat­ach 60 XX w. przez prof. Matthew Lip­mana, naw­iązu­je do sokrate­jskiej trady­cji wydoby­wa­nia mądroś­ci poprzez dia­log filo­zoficzny. Lip­man szukał dyscy­pliny, która rozwi­jała­by intelek­tu­al­nie dzieci na wielu płaszczyz­nach i jego wybór padł na filo­zofię. Wyposaża ona dzieci w umiejęt­ność log­icznego i kry­ty­cznego myśle­nia, zna­j­dowa­nia kreaty­wnych rozwiązań, uczy samodziel­noś­ci i rzetel­noś­ci w myśle­niu oraz kul­tu­ry dyskusji. Jed­nocześnie otwiera na nowe idee oraz uczy tol­er­ancji i sza­cunku dla innych poglądów. Od tego cza­su pow­stało wiele szkół i sposobów prowadzenia zajęć filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi na całym świecie. Więcej o tym pisal­iśmy > tutaj.

Autor zebrał wiele sprawd­zonych rozwiązań i pomysłów, zarówno z bardziej trady­cyjnego mod­elu P4C, jak i jej najnowszych szkół, które łat­wo moż­na wcielić w ramach zajęć z każdą grupą wiekową, od przed­szko­laków po młodzież, a nawet i dorosłych.

Oto co sam autor mówi we wstępie o celu wyda­nia tej książ­ki:

Kiedy szukałem mate­ri­ałów w języku pol­skim, stało się dla mnie jasne, że na rynku pol­skim przy­dała­by się pub­likac­ja pro­mu­ją­ca narzędzia do prowadzenia zajęć z dzieć­mi. W moich poszuki­wa­ni­ach spotkałem się z ciężko dostęp­ny­mi już tłu­maczeni­a­mi pio­nierów tego kierunku, kil­ka dosyć dobrych, ale krót­kich opra­cow­ań na tem­at, a także parę rozpraw aka­demic­kich, być może mniej czytel­nych dla niew­ta­jem­nic­zonych w zagad­nienia metafilo­zofii. Celem tej pub­likacji było napisanie przys­tęp­nego i prak­ty­cznego prze­wod­ni­ka do prowadzenia zajęć z dzieć­mi i młodzieżą, takiego w sty­lu „weź i to zrób”. Książ­ka nie wycz­er­pu­je tem­atu, ale powin­na być wystar­cza­ją­cym paki­etem star­towym, by móc po jej przeczy­ta­niu poprowadz­ić zaję­cia i uczyć się dalej. Mam nadzieję, że spełni Państ­wa oczeki­wa­nia. 

Pomysł na napisanie książ­ki pow­stał pod­czas naszej współpra­cy z autorem, Łukaszem Krzy­woniem w dziale „Edukac­ja filo­zoficz­na”. Łukasz, jako redak­tor oraz nauczy­ciel z pasją, posi­a­da dużą wiedzę, a przede wszys­tkim doświad­cze­nie, które zdobył pod­czas renomowanych kursów europe­js­kich oraz poprzez prowadze­nie włas­nych zajęć filo­zoficznych. Współpracu­jąc z naszą Fun­dacją Łukasz zech­ci­ał podzielić się wiedzą z pol­skim eduka­tora­mi.

Książ­ka uzyskała pozy­ty­wną recen­zję mery­to­ryczną auto­ry­te­tu w dziedzinie naucza­nia dzieci filo­zofii metodą P4C, prof. dr hab. Aldony Pobo­jew­skiej, prezes Sto­warzyszenia Edukacji Filo­zoficznej „Phrone­sis”.

Akc­ja zbiór­ki crowd­fundin­gowej mającej na celu sfi­nan­sowanie jej wyda­nia zakończyła się pełnym powodze­niem! Poniżej chcieliśmy złożyć spec­jalne podz­iękowa­nia naszym dar­czyń­com.

Specjalne podziękowania

Serdecznie dzięku­je­my WSZYSTKIM, którzy wspar­li nas w jakikol­wiek sposób: lajkiem, udostęp­nie­niem infor­ma­cji o pro­jek­cie, dobrym słowem, a w szczegól­noś­ci tych, który zech­cieli wesprzeć pro­jekt finan­sowo. Jeśli nasz pro­jekt przy­czyni się do czegoś dobrego, a bard­zo w to wierzymy, będzie to Wasz sukces.

Osoby, którym bardzo gorąco dziękujemy za wsparcie finansowe

 Specjalne podziękowania za wsparcie finansowe z cytatem filozoficznym i awatarem

 Galeria Chwały „Mecenas Filozofii” – najhojniejszych darczyńców projektu

Co dalej z projektem?

Obec­nie trwa­ją prace redak­cyjne nad tek­stem książ­ki. Następ­nie postaramy się nadać jej przy­jazny dla oka wygląd, byś­cie mogli ją zobaczyć już w grud­niu 2018.

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy