Pogawędnik filozoficzny

Pogawędnik filozoficzny #10: O filozofii, doradztwie rodzicielskim i tikkun olam

W dzisiejszym odcinku rozmowa z Boską Nioską, czyli Martą Szperlich-Kosmalą – absolwentką filozofii UJ, doradczynią rodzicielstwa, instruktorką noszenia dzieci, badaczką i animatorką zmiany społecznej oraz orędowniczka tikkun olam. Do tego autorką podkastu „Podwójne espresso”. 

Będzie mowa o ewo­lu­cji filo­zo­ficz­nej, czy­li jak się opusz­cza staj­nię ana­li­ty­ków, pły­tach induk­cyj­nych, dizaj­nie, napra­wia­niu świa­ta i tra­dy­cji tal­mu­dycz­nej. I to wszyst­ko w pół godziny!


Fot. Ali­cja Dybowska


Poga­węd­nik filo­zo­ficz­ny” reda­gu­ją Pra­cow­ni­cy i Dok­to­ran­ci Kate­dry Histo­rii Filo­zo­fii, Filo­zo­fii Sys­te­ma­tycz­nej i Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zo­fii UMK w Toru­niu, przy wspar­ciu Stu­den­tów i Stu­den­tek toruń­skiej filo­zo­fii oraz wspól­no­ty jej przyjaciół.

Pro­fil face­bo­oko­wy pro­jek­tu > tutaj.

Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy