Pogawędnik filozoficzny

Pogawędnik filozoficzny #11: O Thomasie Browne’ie, czyli medycynie, filozofii, kolekcjonowaniu i czarownicach

Bohaterem aktualnego odcinka jest Thomas Browne – XVII-wieczny lekarz, filozof, kolekcjoner, tropiciel zabobonów i przesądów.

Ten nie­co zapo­mnia­ny myśli­ciel z Nor­wich wart jest przy­po­mnie­nia, choć­by jako pre­kur­sor egzy­sten­cja­li­zmu oraz dla­te­go, że jego śla­da­mi podą­ża­ło wie­lu póź­niej­szych myśli­cie­li i twór­ców (wiel­bi­cie­le pro­zy W. D. Sebal­da dobrze wie­dzą o czym mówimy…).

Roz­mów­czy­nią Poga­węd­ni­ka jest dr Emi­lia Olech­no­wicz z Insty­tu­tu Sztu­ki PAN, badacz­ka histo­rii inte­lek­tu­al­nej XVIXVII wie­ku, elż­bie­tań­skiej Anglii, redak­tor­ka „Pamięt­ni­ka Teatral­ne­go”, znaw­czy­ni twór­czo­ści Wil­lia­ma Sha­ke­spe­are­’a oraz Tho­ma­sa Browne’a.


Ilu­stra­cją odcin­ka jest obraz Dome­ni­ca Remp­sa, Gabi­net oso­bli­wo­ści, 1690.
Frag­men­ty tek­stu Brow­ne­’a z Trak­ta­tu o urnach, „Zeszy­ty Lite­rac­kie” 2012, nr 118, s. 94, w tłu­ma­cze­niu Rozmówczyni.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy