Patronaty Pogawędnik filozoficzny

Pogawędnik filozoficzny #8: O schorzeniach moralnych

Zapraszamy na audycję specjalną „Pogawędnika filozoficznego”.

Przy­ja­ciel „Poga­węd­ni­ka” i zna­ny toruń­ski aktor Niko Nia­kas, któ­ry poja­wił się w odcin­ku pt. „O szu­ka­niu mądro­ści i jak być hap­py do imen­tu”, inter­pre­tu­je tajem­ni­czy ręko­pis, w któ­rym ano­ni­mo­wy autor opi­su­je paskud­ne scho­rze­nia ukła­du moralnego.


Sty­li­za­cja i foto­gra­fia ilu­stru­ją­ca odci­nek: Marian­na Korman

Poga­węd­nik filo­zo­ficz­ny” reda­gu­ją Pra­cow­ni­cy i Dok­to­ran­ci Kate­dry Histo­rii Filo­zo­fii, Filo­zo­fii Sys­te­ma­tycz­nej i Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zo­fii UMK w Toru­niu, przy wspar­ciu Stu­den­tów i Stu­den­tek toruń­skiej filo­zo­fii oraz wspól­no­ty jej przyjaciół.

Pro­fil face­bo­oko­wy pro­jek­tu > tutaj.

Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy