Audycje Podcast Pogawędnik filozoficzny

Pogawędnik filozoficzny #9: O ptakach i filozofii

Tym razem zapraszamy poza mury i zdala od zgiełku miasta.

Roz­ma­wia­my z dok­to­rem Zbi­gnie­wem Pie­trza­kiem z Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go o pta­kach i filo­zo­fii. Nasz Gość odsła­nia nam nie tyl­ko tajem­ni­ce pta­sich bra­ci i sióstr, ale poka­zu­je rów­nież, jaką rolę ode­gra­ła orni­to­lo­gia w histo­rii nowo­żyt­nej nauki i filozofii.


Za ilu­stra­cję odcin­ka słu­ży frag­ment obra­zu Car­la Spit­zwe­ga Der Rabe, nama­lo­wa­ny ok. 1845 (obec­nie w Neue Pina­ko­thek  Munich).

Poga­węd­nik filo­zo­ficz­ny” reda­gu­ją Pra­cow­ni­cy i Dok­to­ran­ci Kate­dry Histo­rii Filo­zo­fii, Filo­zo­fii Sys­te­ma­tycz­nej i Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zo­fii UMK w Toru­niu, przy wspar­ciu Stu­den­tów i Stu­den­tek toruń­skiej filo­zo­fii oraz wspól­no­ty jej przyjaciół.

Pro­fil face­bo­oko­wy pro­jek­tu > tutaj.

Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy