Etyka Filozofia polityki Nowości wydawnicze

Politics and Recognition. Towards a New Political Aesthetics – nowość wydawnicza

Politics and Recognition. Towards a New Political Aesthetics Adama Chmielewskiego to nowość wydawnicza wydawnictwa Routledge.

Zapisz się do naszego newslettera

Naj­now­sza książ­ka Ada­ma Chmie­lew­skie­go Poli­tics and Reco­gni­tion. Towards a New Poli­ti­cal Aesthe­tics (Routled­ge 2020) zawie­ra pro­po­zy­cję nowej kon­cep­cji este­ty­ki poli­tycz­nej. Klu­czo­wą rolę odgry­wa w niej kate­go­ria porząd­ku, któ­ra według auto­ra regu­lu­je ludz­kie spo­so­by postrze­ga­nia rze­czy­wi­sto­ści. Przy­wo­łu­jąc teo­rię uzna­nia oraz idee m.in. Thor­ste­ina Veble­na, Miche­la Foucault, Kar­la Pop­pe­ra, Richar­da Shu­ster­ma­na i Alas­da­ira MacIntyre’a autor wska­zu­je, w jaki spo­sób poli­ty­ka i jej postrze­ga­nie kształ­tu­ją się nawza­jem oraz wpły­wa­ją na ludz­kie wybo­ry moral­ne.


Autor: Adam Chmie­lew­ski

Tytuł: Poli­tics and Reco­gni­tion. Towards a New Poli­ti­cal Aesthe­tics

Wydaw­nic­two: Routled­ge

Licz­ba stron: 204

ISBN 978–03-67–27721‑5

Data pre­mie­ry: 13.02.2020


O Auto­rze

Adam Chmie­lew­ski – jest pro­fe­so­rem filo­zo­fii spo­łecz­nej i poli­tycz­nej w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go.

 

Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych znaj­dziesz w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • To jest po angiel­sku, zatem, czy ma to, w ogó­le, jaki­kol­wiek sens?!
  Pytam poważ­nie, jesz­cze gdy­by to była niem­czy­zna, gre­ka, łaci­na…
  No chy­ba że to dowol­na, nie­li­ne­ar­na trans­la­cja — ima­gi­na­cja!
  Signum deflo­ra­tum?!
  Pora umie­rać…
  Pozdro­wie­nia dla Auto­ra!

 • Neo­ma­rxizm, neo­po­st­mo­der­nizm, nowa lewi­ca i jesz­cze po angiel­sku!
  I co by na to powie­dział, na ten przy­kład, wiel­ki Niko­dem Dyz­ma!?
  /…/
  “Czy to nowa filo­zo­fia,
  Czy może nowa psy­cho­lo­gia,
  Ate­izm, fre­izm albo kon­cep­tu­elizm?!”
  (…)
  “Oj dana dana, nie ma sza­ta­na,
  A świat real­ny jest pozna­wal­ny”
  (…)
  “Kur­desz kur­desz nad kur­de­sza­mi,
  Czy to jest filo­zo­fia,
  Czy fan­ta­zma­ty?!”

  • Cha! To ta dia­bel­ska dzi­siej­sza, opę­ta­na współ­cze­sno­ścią spo­łecz­na poli­to­lo­gia?! A może zale­d­wie i tyl­ko este­to­lo­gia, astro­lo­gia, futu­ro­lo­gia a może… hema­to­lo­gia?!”
   “Spe­ak english or die!” DRI /HC/…?!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy