Audycje Popularyzacja

Poprawność polityczna lekiem na konflikty? Audycja w Radiowej Dwójce

Czym jest poprawność polityczna? Postawą powstrzymywania się od ranienia, urażania, upokarzania kogoś, łagodzenia konfliktów, budowania zgody czy też zafałszowania faktów, manipulowania nimi, ukrywania niewygodnej prawdy o kimś lub o czymś? Czy jest niezbędną postawą w społeczeństwie wielokulturowym? Na te tematy w audycji „O wszystkim z kulturą” w Radiowej Dwójce rozmawiali dr Monika Kacprzak, prof. Andrzej Szahaj. Program prowadził Michał Nowak.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer 1/2016: Uchodźcy

Numer będzie dostęp­ny onli­ne 29 lutego.


 Egzem­plarz dru­ko­wa­ny nume­ru moż­na zamó­wić > tutaj. Kom­plet nume­rów z 2015 roku w prze­ce­nie moż­na zamó­wić > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2016 moż­na zamó­wić > tutaj.

– Przy pomo­cy popraw­no­ści pró­bu­je­my tamo­wać pew­ne­go typu wypo­wie­dzi, ale uczu­cia i myśli zosta­ją – mówił w Dwój­ce prof. Andrzej Szahaj.

Gość audy­cji „O wszyst­kim z kul­tu­rą” zazna­czał, że zja­wi­sko popraw­no­ści poli­tycz­nej ma swo­je jasne i ciem­ne stro­ny. – Ono wystę­pu­je w spo­łe­czeń­stwach, w któ­rych tli się jakiś kon­flikt, gdzie każ­de nie­ostroż­ne sło­wo może przy­czy­nić się do wybu­chu spo­łecz­ne­go. Jej ciem­ną stro­ną jest uni­ka­nie kon­tro­wer­syj­nych tema­tów z powo­du lęku, że się kogoś publicz­nie ura­zi – mówił prof. Szahaj.

Z dru­giej stro­ny badacz zwra­cał uwa­gę, że popraw­ność poli­tycz­na może mieć wpływ wycho­waw­czy. – Zwróć­my uwa­gę, że pra­wie nikt już w Pol­sce nie mówi obraź­li­we­go sło­wa kale­ka, tyl­ko raczej oso­ba niepełnosprawna.

Uczest­ni­czą­ca w dys­ku­sji teo­log dr Moni­ka Kac­przak zauwa­ża­ła, że popraw­ność poli­tycz­na zasa­dza się na ate­istycz­nej wizji człowieka.

 

Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia audy­cji. Aby przejść do stro­ny audy­cji, klik­nij > tutaj.


Zachę­ca­my do dys­ku­sji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy