Audycje Popularyzacja

Poprawność polityczna lekiem na konflikty? Audycja w Radiowej Dwójce

Czym jest poprawność polityczna? Postawą powstrzymywania się od ranienia, urażania, upokarzania kogoś, łagodzenia konfliktów, budowania zgody czy też zafałszowania faktów, manipulowania nimi, ukrywania niewygodnej prawdy o kimś lub o czymś? Czy jest niezbędną postawą w społeczeństwie wielokulturowym? Na te tematy w audycji „O wszystkim z kulturą” w Radiowej Dwójce rozmawiali dr Monika Kacprzak, prof. Andrzej Szahaj. Program prowadził Michał Nowak.

Numer 1/2016: Uchodźcy

Numer będzie dostęp­ny onli­ne 29 lutego.


 Egzem­plarz dru­ko­wa­ny nume­ru moż­na zamó­wić > tutaj. Kom­plet nume­rów z 2015 roku w prze­ce­nie moż­na zamó­wić > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2016 moż­na zamó­wić > tutaj.

– Przy pomo­cy popraw­no­ści pró­bu­je­my tamo­wać pew­ne­go typu wypo­wie­dzi, ale uczu­cia i myśli zosta­ją – mówił w Dwój­ce prof. Andrzej Szahaj.

Gość audy­cji „O wszyst­kim z kul­tu­rą” zazna­czał, że zja­wi­sko popraw­no­ści poli­tycz­nej ma swo­je jasne i ciem­ne stro­ny. – Ono wystę­pu­je w spo­łe­czeń­stwach, w któ­rych tli się jakiś kon­flikt, gdzie każ­de nie­ostroż­ne sło­wo może przy­czy­nić się do wybu­chu spo­łecz­ne­go. Jej ciem­ną stro­ną jest uni­ka­nie kon­tro­wer­syj­nych tema­tów z powo­du lęku, że się kogoś publicz­nie ura­zi – mówił prof. Szahaj.

Z dru­giej stro­ny badacz zwra­cał uwa­gę, że popraw­ność poli­tycz­na może mieć wpływ wycho­waw­czy. – Zwróć­my uwa­gę, że pra­wie nikt już w Pol­sce nie mówi obraź­li­we­go sło­wa kale­ka, tyl­ko raczej oso­ba niepełnosprawna.

Uczest­ni­czą­ca w dys­ku­sji teo­log dr Moni­ka Kac­przak zauwa­ża­ła, że popraw­ność poli­tycz­na zasa­dza się na ate­istycz­nej wizji człowieka.

 

Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia audy­cji. Aby przejść do stro­ny audy­cji, klik­nij > tutaj.


Zachę­ca­my do dys­ku­sji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy