Audycje Popularyzacja

Poprawność polityczna lekiem na konflikty? Audycja w Radiowej Dwójce

Czym jest poprawność polityczna? Postawą powstrzymywania się od ranienia, urażania, upokarzania kogoś, łagodzenia konfliktów, budowania zgody czy też zafałszowania faktów, manipulowania nimi, ukrywania niewygodnej prawdy o kimś lub o czymś? Czy jest niezbędną postawą w społeczeństwie wielokulturowym? Na te tematy w audycji „O wszystkim z kulturą” w Radiowej Dwójce rozmawiali dr Monika Kacprzak, prof. Andrzej Szahaj. Program prowadził Michał Nowak.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer 1/2016: Uchodź­cy

Numer będzie dostęp­ny online 29 lutego.


 Egzem­plarz drukowany numeru moż­na zamówić > tutaj. Kom­plet numerów z 2015 roku w przece­nie moż­na zamówić > tutaj. Prenu­mer­atę na rok 2016 moż­na zamówić > tutaj.

– Przy pomo­cy poprawnoś­ci próbu­je­my tamować pewnego typu wypowiedzi, ale uczu­cia i myśli zosta­ją – mówił w Dwójce prof. Andrzej Sza­haj.

Gość audy­cji „O wszys­tkim z kul­turą” zaz­naczał, że zjawisko poprawnoś­ci poli­ty­cznej ma swo­je jasne i ciemne strony. – Ono wys­tępu­je w społeczeńst­wach, w których tli się jak­iś kon­flikt, gdzie każde nieostrożne słowo może przy­czynić się do wybuchu społecznego. Jej ciem­ną stroną jest unikanie kon­trow­er­syjnych tem­atów z powodu lęku, że się kogoś pub­licznie urazi – mówił prof. Sza­haj.

Z drugiej strony badacz zwracał uwagę, że poprawność poli­ty­cz­na może mieć wpływ wychowaw­czy. – Zwróćmy uwagę, że praw­ie nikt już w Polsce nie mówi obraźli­wego słowa kale­ka, tylko raczej oso­ba niepełnospraw­na.

Uczest­niczą­ca w dyskusji teolog dr Moni­ka Kacprzak zauważała, że poprawność poli­ty­cz­na zasadza się na ateisty­cznej wiz­ji człowieka.

 

Zachę­camy do wysłucha­nia audy­cji. Aby prze­jść do strony audy­cji, kliknij > tutaj.


Zachę­camy do dyskusji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy