Akcje Aktualności Ankiety Konkursy

Popularnofilozoficzna książka roku według czytelników magazynu „Filozofuj!” [plebiscyt]

Kolejny rok dobiegł końca. W związku z tym postanowiliśmy zorganizować plebiscyt na popularnofilozoficzną książkę roku. Jesteśmy ciekawi, którą z ubiegłorocznych publikacji uznacie na najlepszą.

W ple­bi­scy­cie moż­na zgła­szać pol­skie i zagra­nicz­ne książ­ki popu­lar­ne z dzie­dzi­ny filo­zo­fii, któ­re uka­za­ły się w 2020 roku.

Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu. Prze­wi­du­je­my nagro­dy! Wśród uczest­ni­ków zosta­ną roz­lo­so­wa­ne 3 nowo­ści wydaw­ni­cze: książ­ki filo­zo­ficz­ne z 2021 r.

W poniż­szym for­mu­la­rzu nale­ży zamie­ścić imię i nazwi­sko auto­ra wybra­nej książ­ki oraz tytuł publi­ka­cji, a tak­że swo­je dane.

Każ­da oso­ba może zagło­so­wać tyl­ko raz.

Zbie­ra­nie gło­sów trwa do 7 lute­go do g. 23:59. 8 lute­go zaś opu­bli­ku­je­my wyni­ki – ple­bi­scy­tu i losowania!

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy