Akcje Aktualności Konkursy

Popularnofilozoficzna książka roku według czytelników magazynu „Filozofuj!” – wyniki plebiscytu

Jesteście ciekawi, co czytali w zeszłym roku fani „Filozofuj!”? Mamy już wyniki plebiscytu na popularnofilozoficzną książkę roku!

ple­bi­scy­cie moż­na było zgła­szać pol­skie i zagra­nicz­ne książ­ki popu­lar­ne z dzie­dzi­ny filo­zo­fii, któ­re uka­za­ły się w 2020 roku.

Oto typy naszych Czy­tel­ni­ków (wszyst­kie uzy­ska­ły ex aequo 1. miejsce):

  • Wil­liam B. Irva­ne, Wyzna­nie Stoika
  • Michał Hel­ler, Uchwy­cić przemijanie
  • Marek Dobrze­niec­ki, Ukry­tość i Wcie­le­nie. Teistycz­na odpo­wiedź na argu­ment Joh­na L. Schel­len­ber­ga za nie­ist­nie­niem Boga
  • Mark Fisher, Realizm kapi­ta­li­stycz­ny. Czy nie ma alternatywy?
  • Marie Robert, Jak żyć? Porad­nik dla nieogarnietych
  • Urszu­la Wol­ska, Tera­pia filo­zo­ficz­na – od umi­ło­wa­nia mądro­ści do dobre­go i speł­nio­ne­go życia, t. 4
  • Artur Andrze­juk, Tomasz z Akwi­nu jako psycholog
  • Robert Plo­min, Matry­ca
  • Ryszard Legut­ko, Filo­zo­fia pre­so­kra­ty­ków Od Tale­sa do Demokryta

W kolej­nych dniach przed­sta­wi­my Wam bli­żej 2 wybra­ne książ­ki z powyż­szej listy i 1 pozy­cję od reakcji.

Tak, jak zapo­wia­da­li­śmy, roz­lo­so­wa­li­śmy też wśród uczest­ni­ków 3 nagro­dy książ­ko­we – filo­zo­ficz­ne nowo­ści wydaw­ni­cze. 3 egzem­pla­rze książ­ki Bar­to­sza Broż­ka, Micha­ła Hel­le­ra i Jerze­go Stel­ma­cha, Szki­ce z filo­zo­fii głu­po­ty dzię­ki uprzej­mo­ści Wydaw­nic­twa Coper­ni­cus Cen­ter Press tra­fią do: Mate­usza Par­chi­mo­wi­cza, Seba­stia­na Sto­kło­sy i Rado­sła­wa Gaczo­ła. Gratulujemy!

Książ­kę tę, któ­ra pre­mie­rę będzie mia­ła już 18 lute­go, obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy