Aktualności Filozofia dla dzieci Patronaty

Poranki filozoficzne dla dzieci

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Aqueduct zapraszają najmłodszych na Poranki filozoficzne dla dzieci już 18 marca na godz. 11 do Kina Muranów w Warszawie. Filozofuj! objęło patronat nad całym cyklem warsztatów.

Zapisz się do naszego newslettera

Poran­ki filo­zo­ficz­ne” to cyklicz­ne warsz­ta­ty dla mło­dych widzów zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Aqu­educt. Warsz­ta­ty  mają na celu zachę­ce­nie dzie­ci do filo­zo­ficz­ne­go namy­słu, zada­wa­nia pytań oraz wspól­ne­go poszu­ki­wa­nia odpo­wie­dzi w nawią­za­niu do tre­ści obej­rza­ne­go wcze­śniej fil­mu. Tym razem będzie to „Ama­zo­nia. Przy­go­dy Małp­ki Sai”.
Kate­go­ria wie­ko­wa: 6+

Sai, wycho­wa­na w mie­ście małp­ka kapu­cyn­ka, w wyni­ku przy­pad­ku tra­fia w samo ser­ce ama­zoń­skiej dżun­gli. Nie­przy­go­to­wa­na do życia wśród dzi­kiej natu­ry i zda­na wyłącz­nie na sie­bie zmie­rzy się z wyzwa­nia­mi, któ­re przy­go­to­wa­ła dla niej przy­ro­da: będzie musia­ła nauczyć się żyć wśród innych zwie­rząt, zdo­by­wać poży­wie­nie, uni­kać nie­bez­pie­czeństw.

Sai odkry­je boga­ty świat, o któ­rym nie mia­ła poję­cia, a gdy z cza­sem znaj­dzie przy­ja­ciół pośród innych mał­pek, ten odsło­ni swą przy­ja­zną stro­nę. Zre­ali­zo­wa­na w tra­dy­cji „Mikro­ko­smo­su” i „Makro­ko­smo­su”, w 3D, w auten­tycz­nej sce­ne­rii ama­zoń­skie­go lasu desz­czo­we­go, bez uży­cia efek­tów spe­cjal­nych, za to z lokal­ną fau­ną (od papug, moty­li i rzecz­nych del­fi­nów, po kro­ko­dy­le i pan­te­rę), „Ama­zo­nia” to pięk­na i fascy­nu­ją­ca wypra­wa w głąb naj­więk­szej dżun­gli na Zie­mi, peł­nej natu­ral­nych cudów i harmonii.Niezwykła przy­go­da z eko­lo­gicz­nym prze­sła­niem dla całej rodzi­ny.

Po sean­sie dzie­ci będą mia­ły oka­zję się zasta­no­wić, co to zna­czy, że coś „jest natu­ral­ne” i czy kate­go­ria dobra oraz zła nale­żą do świa­ta przy­ro­dy, czy  świa­ta ludzi.

Nie­dzie­la 18 mar­ca godz. 11.00–13.00 Kino Mura­nów
ul. Gen. Ander­sa 5,
00–147 War­sza­wa

Wyda­rze­nie na face­bo­oku jest> tutaj.
Bile­ty dostęp­ne są>tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy