Aktualności Filozofia dla dzieci Patronaty

Poranki filozoficzne dla dzieci

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Aqueduct zapraszają najmłodszych na Poranki filozoficzne dla dzieci już 18 marca na godz. 11 do Kina Muranów w Warszawie. Filozofuj! objęło patronat nad całym cyklem warsztatów.

Zapisz się do naszego newslettera

Poran­ki filo­zoficzne” to cyk­liczne warsz­taty dla młodych widzów zor­ga­ni­zowane przez Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego oraz Sto­warzysze­nie Aque­duct. Warsz­taty  mają na celu zachęce­nie dzieci do filo­zoficznego namysłu, zadawa­nia pytań oraz wspól­nego poszuki­wa­nia odpowiedzi w naw­iąza­niu do treś­ci obe­jrzanego wcześniej fil­mu. Tym razem będzie to „Ama­zo­nia. Przy­gody Małp­ki Sai”.
Kat­e­go­ria wiekowa: 6+

Sai, wychowana w mieś­cie małp­ka kapucyn­ka, w wyniku przy­pad­ku trafia w samo serce ama­zońskiej dżungli. Nieprzy­go­towana do życia wśród dzikiej natu­ry i zdana wyłącznie na siebie zmierzy się z wyzwa­ni­a­mi, które przy­go­towała dla niej przy­ro­da: będzie musi­ała nauczyć się żyć wśród innych zwierząt, zdoby­wać poży­wie­nie, unikać niebez­pieczeństw.

Sai odkry­je bogaty świat, o którym nie miała poję­cia, a gdy z cza­sem zna­jdzie przy­jaciół pośród innych małpek, ten odsłoni swą przy­jazną stronę. Zre­al­i­zowana w trady­cji „Mikrokos­mo­su” i „Makrokos­mo­su”, w 3D, w aut­en­ty­cznej scener­ii ama­zońskiego lasu deszc­zowego, bez uży­cia efek­tów spec­jal­nych, za to z lokalną fauną (od papug, motyli i rzecznych delfinów, po krokodyle i pan­terę), „Ama­zo­nia” to pięk­na i fas­cynu­ją­ca wyprawa w głąb najwięk­szej dżungli na Zie­mi, pełnej nat­u­ral­nych cud­ów i harmonii.Niezwykła przy­go­da z eko­log­icznym przesłaniem dla całej rodziny.

Po sean­sie dzieci będą miały okazję się zas­tanow­ić, co to znaczy, że coś „jest nat­u­ralne” i czy kat­e­go­ria dobra oraz zła należą do świa­ta przy­rody, czy  świa­ta ludzi.

Niedziela 18 mar­ca godz. 11.00–13.00 Kino Muranów
ul. Gen. Ander­sa 5,
00–147 Warsza­wa

Wydarze­nie na face­booku jest> tutaj.
Bile­ty dostęp­ne są>tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy