Ogłoszenia Praca Pracodawca

Poszukujemy sekretarza redakcji!

staż
Pilnie poszukujemy kogoś do zespołu redakcyjnego – a konkretnie sekretarza redakcji. Dużo ważnej roboty do zrobienia. Ktoś chętny?

Do jego zadań nale­ży orga­ni­zo­wa­nie prac redak­cyj­nych, w tym m.in.:

  • pil­no­wa­nie har­mo­no­gra­mu prac nad kolej­ny­mi numerami,
  • kore­spon­den­cja z auto­ra­mi, gra­fi­ka­mi, redaktorami,
  • zamiesz­cza­nie na por­ta­lu wpi­sów doty­czą­cych numerów,
  • sczy­ty­wa­nie i komen­to­wa­nie tek­stów nade­sła­nych do redakcji.

Wyma­ga­my:

  • ter­mi­no­wo­ści, rze­tel­no­ści, dokład­no­ści, komu­ni­ka­tyw­no­ści i kre­atyw­no­ści w wyko­ny­wa­nej pracy,
  • spraw­no­ści w posłu­gi­wa­niu się media­mi społecznościowymi,
  • wykształ­ce­nia filozoficznego.

Dodat­ko­wy­mi atu­ta­mi będą: zdol­no­ści w zakre­sie PR, no i oczy­wi­ście pasja filo­zo­ficz­na.

Praca stacjonarna, w Lublinie, na co najmniej 1/2 etatu. 

Zgło­sze­nia wraz z CV i listem moty­wa­cyj­nym pro­si­my słać na adres: redakcja@filozofuj.eu

Zatrud­nia­ją­cy: Fun­da­cja Academicon


Zachę­ca­my zarów­no pra­co­daw­ców, jak i kan­dy­da­tów na pra­cow­ni­ków do prze­sy­ła­nia ogło­szeń doty­czą­cych pra­cy: redakcja@filozofuj.eu

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy