Aktualności Ogłoszenia Praca Pracodawca

Poszukujemy specjalistów do realizacji projektu!

staż
Drodzy Czytelnicy, uchylamy rąbka tajemnicy na temat naszych najbliższych planów! A te są niemałe i od dawna snute :) Co tu wiele mówić, szykujemy realizację dużego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury! Chcielibyście się włączyć? #praca #pracadlafilozofa

W ramach reali­za­cji pro­jek­tu nawią­że­my współ­pra­cę (umo­wa o dzie­ło) z kil­ko­ma oso­ba­mi, naj­chęt­niej z wykształ­ce­niem filo­zo­ficz­nym lub filo­zo­ficz­ny­mi zainteresowaniami.

Kon­kret­nie poszukujemy:

  • Ope­ra­to­ra kame­ry / mon­ta­ży­stę / ope­ra­to­ra dźwię­ku (pra­ca w Lublinie)
  • Gra­fi­ka (pra­ca sta­cjo­nar­na lub zdalna)
  • Oso­bę do two­rze­nia ani­ma­cji fil­mo­wych (pra­ca sta­cjo­nar­na lub zdalna)
  • Akto­ra / nar­ra­to­ra (pra­ca w Lublinie)
  • Lek­tor (pra­ca w Lublinie)
  • Infor­ma­ty­ka (pra­ca sta­cjo­nar­na lub zdalna)
  • Redak­to­ra języ­ko­we­go (pra­ca sta­cjo­nar­na lub zdalna)

 

Ofer­ty wraz z CV, listem moty­wa­cyj­nym i port­fo­lio pro­si­my słać na adres: filozofuj@academicon.pl


Zachę­ca­my zarów­no pra­co­daw­ców, jak i kan­dy­da­tów na pra­cow­ni­ków do prze­sy­ła­nia ogło­szeń doty­czą­cych pra­cy: redakcja@filozofuj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy